اثر استفاده طولانی مدت از کفی arch support بر روی شاخص های عدم تقارن نیروهای عکس العمل زمین طی راه رفتن در کودکان با کف پای صاف منعطف: یک مطالعه کوهورت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه

اورتوزهای پا اغلب برای اصلاح تغییرات الگوی راه رفتن مورد استفاده قرار می گیرند. باوجود این، اثرات استفاده طولانی مدت از کفی حمایت کننده قوس طولی داخلی بر روی مکانیک راه رفتن به خوبی مشخص نشده است. هدف این مطالعه بررسی اثر استفاده طولانی مدت از کفی حمایت کننده قوس طولی داخلی بر روی شاخص های عدم تقارن نیروهای عکس العمل زمین طی فاز استقرار راه رفتن در کودکان دارای کف پای صاف منعطف می باشد.

روش کار

 15 کودک پسر دارای کف پای صاف منعطف داوطلب شدند که در این پژوهش شرکت نمایند. مقادیر نیروی عکس العمل زمین و کینماتیک حرکت قبل و بعد از 4 ماه استفاده از ارتز پا به ترتیب توسط دستگاه صفحه نیرو و سیستم وایکان طی فاز استقرار راه رفتن ثبت شد. سپس مقادیر شاخص عدم تقارن مولفه های نیروی عکس العمل زمین محاسبه شد. جهت تحلیل آماری از آزمون تی زوجی استفاده شد.

یافته ها

 نتایج نشان داد که شاخص عدم تقارن مولفه داخلی-خارجی نیروی عکس العمل زمین طی پیش آزمون در دو فاز پاسخ بارگیری و هل دادن و همچنین شاخص عدم تقارن زمان رسیدن به اوج آن طی فاز میانه استقرار در پیش آزمون بیشتر از 4 درصد (حد نرمال) می باشد. یافته ها هیچ گونه اختلاف معناداری در شاخص عدم تقارن نیروهای عکس العمل زمین ، زمان رسیدن به اوج ، ایمپالس و نرخ بارگذاری بین دو شرایط پیش آزمون و پس آزمون نشان نداد. شاخص عدم تقارن اوج مثبت گشتاور آزاد کاهش معناداری را طی پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون نشان داد.

نتیجه گیری

علی رغم بالا بودن شاخص عدم تقارن اوج مولفه ی داخلی-خارجی نیروی عکس العمل زمین، زمان رسیدن به این اوج در کودکان دارای کف پای صاف طی پیش آزمون، استفاده طولانی مدت از کفی اثری معنی داری را بر بهبود شاخص عدم تقارن مولفه های نیروی عکس العمل زمین نشان نداد. با وجود این، استفاده طولانی مدت از کفی شاخص عدم تقارن اوج مثبت گشتاور آزاد را کاهش داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
31 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2024774 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.