رابطه ی استقامت عضلات اکستانسور تنه و ثبات وضعیتی ایستای زنان یائسه ی استئوپروتیک هایپرکیفوتیک واستئوپروتیک نرمال کیفوتیک

پیام:
چکیده:
زمینه

با توجه به اهمیت عضلات پشتی تنه بر ثبات وضعیتی و خطر افتادن زنان یائسه ی استئوپروتیک، به منظور بررسی تاثیر استقامت عضلات اکستانسور پشتی بر پاسچر و تعادل وضعیتی زنان استئوپروتیک، رابطه ی استقامت عضلات اکستانسورتنه و پارامترهای ثبات وضعیتی زنان استئوپروتیک هایپر و نرمال کیفوتیک را مورد مطالعه قرار دادیم.

روش کار

 22 زن یائسه استئوپروتیک، بر اساس درجه ی کیفوز در دو گروه هایپرکیفوتیک (10 نفر) و نرمال کیفوتیک (12 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. درجه ی کیفوز با خط کش انعطاف پذیر و قدرت ایزومتریک عضلات اکستانسور پشتی بوسیله ی دینامومتر دستی دیجیتال اندازه گیری شد. استقامت عضلات اکستانسور پشتی از طریق آزمون تغییریافته ی Sorensen، ارزیابی شد. تعادل ایستا در وضعیت ایستاده، به وسیله ی صفحه ی نیرو، ارزیابی گردید.

یافته ها

 زمان آزمون تغییریافته ی Sorensen در گروه هایپرکیفوتیک به صورت معنادار کمتر از گروه نرمال کیفوتیک بود (0/029 =P) و همچنین با دامنه ی جابجایی مرکز فشار در راستای داخلی-خارجی، همبستگی منفی و معنادار نشان داد (ضریب همبستگی :0/521- ، 0/047 =P). آزمون چندگانه ی رگرسیون، تاثیرمعنادار زمان آزمون تغییریافته ی Sorensen را بر افزایش کیفوز توراسیک نشان داد (0/044=P). انحراف از معیار دامنه ی جابجایی مرکز فشار در راستای قدامی-خلفی در زنان هایپرکیفوتیک، به صورت معنادار، بیشتر از گروه نرمال کیفوتیک بود (0/05=P).

نتیجه گیری

 با توجه به ارتباط منفی زمان آزمون تغییر یافته Sorensen با پاسچر هایپرکیفوتیک و جابجایی داخلی-خارجی مرکز فشار، پیشنهاد می شود تمرینات استقامتی عضلات اکستانسور تنه در برنامه درمانی زنان استئوپروتیک، لحاظ گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
82 -91
لینک کوتاه:
magiran.com/p2024780 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.