پیش بینی عملکرد ریاضیات براساس کارکردهای اجرایی در کودکان بهنجار مقطع چهارم ابتدایی

پیام:
چکیده:
هدف

هدف این پژوهش بررسی رابطه میان مولفه های کارکردهای اجرایی شامل تبدیل، بازداری، به روزرسانی، حلقه واجی، مجری مرکزی، صفحه دیداری- فضایی و عملکرد ریاضیات در دانش آموزان بود.

روش

روش این پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری، دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی مدارس دولتی در پایان سال تحصیلی 94- 1393در شهر تهران بود. از میان آنان 367 نفر به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شدند. به منظور بررسی همبستگی میان مولفه ها از آزمون های استروپ، ویسکانسین، ان بک، فراخنای اعداد مستقیم، فراخنای اعداد وارونه، بلوک کرسی و آزمون محقق ساخته ریاضیات استفاده شده است.

یافته ها

داده ها به وسیله ی آزمون همبستگی و رگرسیون گام به گام تحلیل شده اند. نتایج همبستگی نشان داده است که همه مولفه های کارکردهای اجرایی ارتباط معناداری با مولفه عملکرد ریاضیات داشته اند. مولفه بازداری، تبدیل و به روزرسانی رابطه معنادار منفی و مولفه های حلقه واجی، مجری مرکزی و صفحه دیداری- فضایی رابطه معنادار مثبت با ریاضیات داشته اند. اگرچه نتایج رگرسیون نشان می دهد که هر یک از این مولفه ها سهم متفاوتی در پیش بینی عملکرد ریاضیات داشته اند. مولفه بازداری قوی ترین و مولفه صفحه دیداری- فضایی ضعیف ترین مولفه پیش بینی کننده سطح عملکرد ریاضیات بوده است. پس از بازداری مولفه های به روزرسانی، تبدیل، حلقه واجی و مجری مرکزی به ترتیب در درجه اهمیت بعدی قرار می گیرند.

نتیجه گیری

نتایج این تحقیق تایید می کند که کارکردهای اجرایی مغز در پیش بینی عملکرد ریاضیات کودکان مهم است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
169 -187
لینک کوتاه:
magiran.com/p2025488 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.