بررسی عوامل موثر بر مشارکت در تصمیم گیری بالینی از دیدگاه پرستاران و پزشکان بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرستان قزوین

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

مشارکت و همکاری بین حرفه ای بین پرستاران و پزشکان برای ارتقا برایندهای بیمار و کیفیت ارائه خدمات بهداشتی ضروری است. اما مشارکت در  تیم درمان و مراقبت با چالش های مانند ارتباطات ضعیف، اختلافات قدرت، بی احترامی و تعریف نامشخص از نقش ها مواجه است. هدف این مطالعه تعیین عوامل موثر بر  مشارکت در تصمیم گیری بالینی از دیدگاه پرستاران  و پزشکان بود.

روش بررسی

این مطالعه توصیفی -تحلیلی، باروش سرشماری  140پرستار و 100پزشک در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرستان قزوین در سال 1396 با استفاده  از دو پرسشنامه پژوهشگر ساخته مجزا (نسخه پزشک/ نسخه پرستار) در رابطه با موضوع پژوهش  در چهار سطح، شامل عوامل فردی، اجتماعی، بالینی و سازمانی مورد سنجش قرارگرفت.

یافته ها

دیدگاه پزشکان به عوامل فردی (23/07%)، اجتماعی (18/46%)، سازمانی (18/07%)، و بالینی (16/92%) در سطح خوب و نگرش پرستاران به عوامل فردی (34/61)، سازمانی (34/99) خوب و به عوامل اجتماعی  (28/45%) و بالینی (26/15%) درسطح متوسط در مشارکت در تصمیم گیری بالینی متوسط بود. پزشکان به عوامل اجتماعی، بالینی و سازمانی دیدگاه بهتری نسبت به پرستاران داشتند و دیدگاه پرستاران به عوامل فردی موثر بر مشارکت نسبت به پزشکان  بهتر بود (0/001=p).

نتیجه گیری

با توجه به نتایج مطالعه حاضر، به کارگیری شیوه های مدیریت صحیح و برگزاری کارگاه های آموزشی جهت پیاده سازی مشارکت پزشک و پرستار ضرورت دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
249 -257
لینک کوتاه:
magiran.com/p2026926 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.