بررسی فراوانی آلودگی به گونه های پسودوموناس در سیستم آبی یونیت های دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

یکی از شناخته شده ترین باکتری های دخیل در آلودگی آب یونیت های دندانپزشکی، پسودوموناس آئروژینوزا می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی آلودگی پسودومونانس آئروژنوزا در سیستم آب یونیت های فعال دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397 انجام گرفت.

مواد  و روش ها

 در این مطالعه توصیفی، نمونه های آب به صورت تصادفی از 10 درصد یونیت های فعال دانشکده دندانپزشکی مشهد تهیه گردید. نمونه ها در سه زمان ابتدای روز کاری و پیش از فلاشینگ، ابتدای روز کاری و پس از دو دقیقه فلاشینگ و وسط روز کاری پس از 20 ثانیه فلاشینگ تهیه شدند. و پس از کشت نمونه ها سودوموناس در محیط آگار، شمارش کلونی انجام شد.  داده ها با استفاده از آزمون ANOVA دو طرفه با فاصله اطمینان 95% تحلیل  گردید. 

یافته ها

  آلودگی آب در تمامی یونیت ها در ابتدای روز کاری مشاهده شد. میزان آلودگی آب یونیت در ابتدای روز کاری پیش از فلاشینگ در تمامی بخش ها بجز پریو و ترمیمی، بالاتر از حد مجاز ADA بود. میزان آلودگی پس از دو دقیقه فلاشینگ در ابتدای روز کاری و نیز در وسط روز کاری پس از 20 ثانیه فلاشینگ، به صورت معناداری کمتر از ابتدای روز کاری پیش از فلاشینگ بود  (0/001> P) 
 تفاوت آماری معناداری میان نمونه های ابتدای روز کاری پس از فلاشینگ با نمونه های وسط روز کاری از نظر آلودگی باکتریایی مشاهده نشد.  (0/05<P)

نتیجه گیری

 آلودگی بالایی از گونه های پسودوموناس آئروژینوزا در نمونه های آب یونیت های فعال بخش های مورد بررسی   دانشکده دندانپزشکی مشهد در شروع روز کاری مشاهده شد  فلاشینگ آب یونیت به مدت 2 دقیقه پیش از کار  روشی موثر در کاهش میزان آلودگی آب یونیت ها می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
201 -209
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027755 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!