رابطه ی بین هوش اجتماعی و خودکارآمدی با سبک حل مساله ی خلاق دانش آموزان

پیام:
چکیده:
هدف

بررسی رابطه ی بین هوش اجتماعی و خودکارآمدی با سبک حل مساله ی خلاق دانش آموزان دختر شهر اردبیل است.

روش

روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش را همه ی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان دوره دوم شهر اردبیل (6745 نفر) که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل دادند، که از بین آن ها به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و بر اساس جدول کرجسی - مورگان تعداد 380 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه ی سبک حل مساله، پرسشنامه ی خودکارآمدی و مقیاس هوش اجتماعی ترومسو است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS 20 و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.

یافته ها

نتایج آزمون همبستگی نشان داد که روابط مثبت و معنی داری بین هوش اجتماعی و خودکارآمدی با سبک حل مساله ی خلاق وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 9 درصد از کل واریانس سبک حل مساله ی خلاق به وسیله ی متغیرهای هوش اجتماعی و خودکارآمدی پیش بینی می شود، که خودکارآمدی به طور معناداری توان پیش بینی سبک حل مساله ی خلاق را دارد.

نتیجه گیری

بنابراین، می توان نتیجه گرفت که هوش اجتماعی و خودکارآمدی از متغیرهای موثر و مرتبط با سبک حل مساله ی خلاق می باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
185 -210
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028061 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!