نقش ادراک بیماری و ولع مصرف در پیش بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد

پیام:
چکیده:

یکی از متغیرهایی که به عنوان یک مفهوم کلیدی در تداوم وابستگی، سو مصرف و عود نقش دارد، ولع مصرف است. ولع مصرف مواد به عنوان مهم ترین عامل بازگشت به مصرف مواد، و هسته مرکزی اعتیاد است. ادراک از بیماری نیز با توجه به موضوعاتی مانند ادراک ماهیت، علت، مدت و موثر بودن کنترل، درمان و بهبود می تواند در انگیزش افراد برای درمان موثر باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش ادراک بیماری و ولع مصرف در پیش بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد بود. برای این منظور، 150 نفر با تشخیص سومصرف مواد از مراکز ترک اعتیاد شهر شیراز به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و از نظر ادراک بیماری، ولع مصرف و انگیزش درمان مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه نشان داد که بازشناسی مشکل با پیامدهای درمانی و انسجام بیماری رابطه مثبت و با ولع مصرف رابطه منفی دارد. دوسوگرایی با انسجام بیماری رابطه مثبت، با ولع مصرف رابطه منفی دارد. گام برداری با انسجام بیماری رابطه مثبت، با ولع مصرف رابطه منفی دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 16 درصد واریانس بازشناسی، 10 درصد واریانس دوسوگرایی و 15 درصد واریانس گام برداری به وسیله ادراک بیماری و ولع مصرف تبیین می شود. پژوهش حاضر از نقش ادراک بیماری و ولع مصرف در پیش بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد حمایت می کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028146 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!