رضایتمندی بیماران از خدمات بیمارستانی بعد از اجرای طرح تحول سلامت در ایران: مطالعه موردی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

امروزه یکی از شاخص های بسیار مهم در ارزشیابی عملکرد خدمات بیمارستانی مربوط به رضایت بیماران و دریافت کنندگان خدمات سلامت می باشد. هدف این مطالعه بررسی رضایت بیماران از خدمات بیمارستانی بعد از طرح تحول سلامت در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود.

روش ها

این مطالعه به صورت توصیفی و مقطعی و در سال 1395 انجام شد. جامعه آماری شامل بیماران بستری شده با طول مدت بستری بیشتر از 2 روز در 7 بیمارستان آموزشی بود. اطلاعات مورد نیاز از 980 بیمار بستری شده و از طریق پرسشنامه "رضایت سنجی بیماران بستری از خدمات " موسسه ملی تحقیقات سلامت ایران جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار استاتا ویرایش 14 انجام شد.

نتایج

حدود 92% از بیماران از فرآیند پذیرش در بیمارستان های عمومی مورد بررسی رضایت داشتند. بیش از 84 % از بیماران بستری، کیفیت خدمات رفاهی بیمارستان ها را مناسب ارزیابی نمودند. همچنین به ترتیب 35/5% و 54/1% بیماران از رفتار پزشکان و پرستاران و پاسخگویی آن ها به نیازهایشان رضایت داشتند. بیش از 70 % بیماران از فرانشیز پرداختی بعد از طرح تحول رضایت داشتند. بسیاری از بیماران از روند پیگیری و بررسی شکایات توسط مراجع ذی صلاح ناراضی بودند.

نتیجه گیری

سطح رضایتمندی کلی از خدمات ارائه شده توسط بیمارستان های شهر کرمانشاه پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت مطلوب و قابل قبول بود. با توجه به نارضایتی بیماران از فرآیند بررسی شکایات در بیمارستان ها، لازم است برنامه هایی برای تسهیل این فرآیند تدوین و اجرا شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
50 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028256 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!