تحلیلی بر تغییرات سطح تاب‎آوری سکونتگاه‎های روستایی تبدیل‎شده به شهر(مطالعه موردی: روستاهای برده‎رشه و اورامان در استان کردستان)

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت اثرگذاری تبدیل روستا به شهر بر وضعیت تاب‎آوری روستاشهری جدید در دو سکونتگاه اورامان و برده رشه در استان کردستان انجام شده است. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات، از روش اسنادی در بخش نظری و نیز روش میدانی مبتنی بر مصاحبه، مشاهده و توزیع پرسش نامه استفاده شده است. 250 سرپرست خانوار از حجم جامعه‎ای به تعداد 951 خانوار با استفاده از فرمول کوکران انتخاب و پرسش نامه‏ها درمیان آن ها به روش تصادفی، پس از مشخص شدن سهم هریک از روستاشهرها از تعداد کل پرسش نامه‏ها توزیع شد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که تبدیل روستاها به شهر و ایجاد روستاهای جدید نقش موثری در ارتقای سطح تاب‏آوری سکونتگاه‏های موردبررسی دارد و میانگین وضعیت تاب‎آوری از 2.85 دوره ی قبل به 3.17 در دوره ی بعد در سطح معنی داری 0.001 ارتقا یافته است. از سوی دیگر، بعد اقتصادی با بار کلی 0.510 بیشترین تاثیر را در بهبود وضعیت تاب‏آوری این روستاشهرها داشته است. همچنین، بین میزان بهبود سطح تاب‏آوری دو روستاشهر، تفاوت معنی‏داری وجود دارد و روستاشهر برده‏رشه با میانگین 3.41 وضعیت بهتری از روستاشهر اورامان با میانگین سطح تاب‎آوری 2.96 یافته است. تفاوت در وضعیت موقعیت طبیعی، موقعیت استراتژیک، موقعیت ارتباطی، وضعیت عملکرد مسئولان و تنوع استراتژی‎های معیشتی مهم ترین عوامل ایجادکننده ی این تفاوت بهبود سطح تاب‎آوری هستند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -95
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028703 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!