مروری بر 15 سال کاربرد مدل توانمندسازی خانواده محور بر پیامدهای بیماری های حاد و مزمن

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

با توجه به شیوع گسترده انواع بیماری های حاد و مزمن پرستاران نیازمند شناخت انتخاب ها، نیازها و توانایی های بیماران هستند. اهداف مطالعه حاضر عبارت بودند از: 1) تعیین تاثیر مدل توانمندسازی خانواده محور بر پیامدهای بیماری های حاد و مزمن و 2) تعیین پایداری تاثیر مدل بر پیامدهای بیماری های حاد و مزمن در دوره پیگیری.

روش ها

مطالعه مروری حاضر در سال 2017 انجام شد. جستجوی سیستماتیک با استفاده از دستورالعمل PRISMA برای بازیابی تمام مطالعات ملی و بین المللی در زمینه مدل توانمندسازی خانواده محور انجام شد. 

یافته ها

در جستجوی اولیه متون 644 مقاله بازیابی شد که با توجه به راهنمای انتخاب PRISMA، این تعداد مقاله بازیابی شده به 47 مورد کاهش یافت. مطالعات نهایی شده از حیث نویسندگان، سال انجام، نوع پژوهش به همراه تعداد گروه های مورد مطالعه، هدف از اجرای پژوهش، روش نمونه گیری، ویژگی های نمونه های پژوهش از حیث تعداد افراد و نوع بیماری، روش جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیری نهایی اجرای مدل توانمندسازی خانواده محور طبقه بندی و مرور شدند. 

نتیجه گیری

با توجه به مرور مطالعات انجام شده با مدل توانمندسازی خانواده محور و موثر بودن تمامی آنها بر پیامدهای مختلف مورد مطالعه، می توان با قاطعیت بیان نمود که این مدل بومی همخوان با فرهنگ و بافت کشور ایران مدلی موثر، ساده، کارا و قابل اعتماد بوده و توانایی کاربرد در ارتقاء و بهبود ابعاد مختلف بیماری های حاد و مزمن را دارد. کیفیت اجرای مطالعات مداخله ای اجرای مدل توانمندسازی خانواده محور از کیفیت نسبتا خوبی برخوردار بوده اما سبک و کیفیت گزارش دهی آنها نامناسب است.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
325 -341
لینک کوتاه:
magiran.com/p2030269 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.