تاثیر یک دوره برنامه تمرینی هوازی فزاینده در بهبود وضعیت آنژیوژنز و تعادل در فاکتورهای رشد عروق اندوتلیال و اندوستاتین در موش های صحرایی نر مبتلا به انفارکتوس میوکارد

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

فاکتور رشد اندوتلیال عروق (VEGF) و اندوستاتین (ES) از مهم ترین علل آنژیوژنز و بهبود عملکرد قلبی بعد از انفارکتوس میوکارد می باشند. یکی از روش‎های درمانی این بیماری بهره گرفتن از برنامه ورزشی است؛ بنابراین هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر یک دوره تمرین هوازی فزاینده بر بهبود وضعیت آنژیوژنز و تعادل در فاکتورهای VEGF و ES موش های صحرایی مبتلا به انفارکتوس میوکارد بود.

مواد و روش ها

 در این مطالعه تجربی کنترل شده با گروه شاهد، 20 سر موش صحرایی با نژاد ویستار (8 هفته ای و با وزن 30±230 گرم) پس از القای انفارکتوس با ایزوپروترونول (150 میلی گرم در کیلوگرم) به طور تصادفی به 2 گروه 10 تایی تمرین هوازی فزاینده و شاهد تقسیم شدند. گروه تمرین برای مدت 8 هفته تحت مداخله برنامه ی تمرین هوازی فزاینده قرار گرفت (هفته ای 3 جلسه، برای 50-20 دقیقه با سرعت 18-12 متر در دقیقه). 24 ساعت پس از آخرین جلسه ی تمرین، نمونه خون وریدی سطوح سرمی VEGF و ES جمع آوری شد و به روش الیزا مورد ارزیابی قرار گرفت. برای آنالیز داده ها از آزمون تی مستقل در سطح معنی داری 0/05>P استفاده شد.

نتایج

نتایج آزمون تی نشان داد تمرین هوازی موجب افزایش معنی دار سطوح سرمی VEGF در موش های صحرایی مبتلا به انفارکتوس میوکارد شد (0/04=P)؛ درحالی که متعاقب برنامه ورزشی تغییر معنی داری در مقادیر سرمی ES مشاهده نشد (0/58=P).
نتیجه گیری: به نظر می رسد تمرین هوازی فزاینده موجب افزایش VEGF در موش های صحرایی مبتلا به انفارکتوس میوکارد می شود که می تواند نقش مهمی در بهبود فرآیندهای آنژیوژنز و جایگزینی مویرگ های بسته شده داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
407 -414
لینک کوتاه:
magiran.com/p2030313 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.