تاثیر طب فشاری گوش بر افسردگی زنان نابارور: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

پیام:
چکیده:
مقدمه

داشتن فرزند، یک نیاز اساسی در انسان است. ناباروری می تواند پیامدهای ناخوشایندی مانند افسردگی را به وجود آورد که نیازمند شناسایی و انجام مداخلات مناسب می باشد. از جمله روش های مورد استفاده در درمان افسردگی، طب فشاری می باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر طب فشاری گوش بر افسردگی زنان نابارور انجام شد.

روش کار

این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1396 بر روی 70 زن نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری میلاد شهر مشهد انجام شد. افراد به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تخصیص یافتند. قبل از مداخله، افسردگی هر دو گروه با پرسشنامه بک سنجیده شد. سپس در گروه مداخله، چسب گوش در نقاط شن من، آنتی دپرسنت و قلب در یک گوش چسبانده شد و از بیمار خواسته شد که هر کدام از نقاط را 2 نوبت در روز و هر نوبت 60 مرتبه و به مدت یک ماه فشار دهد. در گروه کنترل مداخله ای انجام نشد. افسردگی، بلافاصله پس از اتمام مداخله و 2 ماه پس از آن در هر دو گروه مجددا اندازه‎گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون‎های کای‎اسکوئر، تی مستقل و آنالیز واریانس با اندازه های تکراری انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

نمره افسردگی قبل از شروع مطالعه در دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت (05/0p>)، در حالی که نمره افسردگی بلافاصله و 2 ماه پس از مداخله، در گروه مداخله کمتر از گروه کنترل بود و بین دو گروه تفاوت آماری معنی داری وجود داشت (001/0p<).

نتیجه‎گیری

با توجه به وجود افسردگی در بیماران نابارور، طب فشاری گوش می تواند به عنوان روش غیردارویی در کاهش افسردگی مورد استفاده قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
36 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2031066 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.