مقایسه تبعیت از رژیم غذایی زنان مبتلا به دیابت بارداری تحت درمان با رژیم غذایی در دو گروه با و بدون مصرف بامیه

پیام:
چکیده:
مقدمه

پیروی از رژیم غذایی دیابتی، از مهم ترین چالش ها در کنترل دیابت بارداری است. ممکن است افراد با دریافت درمان مکمل در کنار رعایت رژیم غذایی، خود را بیشتر در معرض خطر دیده و تبعیت از رژیم بیشتری جهت کنترل قند خون طی بارداری داشته باشند. لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه تبعیت از رژیم غذایی زنان مبتلا به دیابت بارداری در دو گروه با و بدون مصرف بامیه انجام شد.

روش کار

این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 98-1397  بر روی 60 نفر از زنان مبتلا به دیابت بارداری تحت درمان با رژیم غذایی انجام شد. افراد به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص یافتند. به افراد هر دو گروه، رژیم غذایی معمول دیابت بارداری به صورت حضوری آموزش داده شد. گروه مداخله علاوه بر این، روزانه 6 گرم پودر بامیه در وعده صبحانه و نهار مصرف می کردند. پرسشنامه تبعیت از رژیم غذایی در ابتدا و 4 هفته بعد از مطالعه توسط واحد پژوهش تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS  (نسخه 21) و آزمون های آماری تی مستقل، تی زوجی، من ویتنی، ویلکاکسون و آنالیز واریانس دوطرفه انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

تغییر نمره تبعیت از رژیم غذایی بعد نسبت به قبل از مداخله در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل تفاوت آماری معنی داری نداشت (087/0=p). در مقایسه درون گروهی در هر دو گروه، تغییر نمره تبعیت از رژیم غذایی بعد نسبت به قبل از مداخله معنی دار بود (001/0>p).

نتیجه گیری

در مطالعه حاضر، مصرف طب مکمل تبعیت از رژیم غذایی را تحت تاثیر قرار نداد و تبعیت از رژیم در گروهی که طب مکمل را در کنار رعایت رژیم غذایی دریافت می کردند نسبت به گروهی که تنها رژیم غذایی رعایت می کردند، تفاوتی نداشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2031067 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.