پیش بینی مولفه های واریانس ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در گوسفند مغانی با روش نمونه گیری گیبس

پیام:
چکیده:

به منظور پیش بینی (کو)واریانس و پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد گوسفند مغانی از داده های مربوط به صفات وزن تولد (7368 رکورد)، شیرگیری (5892 رکورد)، شش ماهگی (5110 رکورد)، نه ماهگی (2912 رکورد) و یک سالگی (2893 رکورد)  طی سال های 1373 تا 1395 از ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند مغانی در جعفرآباد مغان استفاده شد. اجزای (کو)واریانس و فراسنجه های ژنتیکی، به دلیل دقت بالای روش آماری بیزی مبتنی بر تکنیک نمونه گیری گیبس، با این روش برآورد شدند. عوامل محیطی سال تولد، فصل تولد، جنسیت بره، نوع تولد و سن مادر هنگام زایش بر کلیه صفات مزبور معنی دار بودند (01/0>p) و به عنوان اثرات ثابت در مدل قرار گرفتند. سن دام هنگام وزن کشی به عنوان متغیر کمکی در مدل استفاده شد. بر اساس کمترین مقدار ثابت آکائیکی برای صفات وزن های تولد، شیرگیری، شش ماهگی، نه ماهگی و یک سالگی مقدار وراثت پذیری مستقیم به ترتیب برابر 003/0± 35/0، 004/0± 20/0، 002/0± 23/0، 004/0±36/0 و 003/0± 24/0 برآورد شدند. وراثت پذیری مادری برای صفات وزن تولد و شیرگیری به ترتیب برابر002/0±26/0 و 002/0±11/0 محاسبه شد. نتایج نشان داد با افزایش سن بره و کاهش وابستگی بره به مادر، سهم اثرات مادری نسبت به اثرات ژنتیکی مستقیم کم می شود، لذا با افزایش سن به علت کاهش وابستگی بره به مادر، از اهمیت این اثر کاسته شد. وراثت پذیری متوسط به دست آمده برای صفات مورد بررسی بیانگر موثر بودن انتخاب در بهبود ژنتیکی می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
127 -136
لینک کوتاه:
magiran.com/p2032402 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!