تاثیرهشت هفته تمرینات مقاومتی بر بیان ژن فاکتورهای TNF-α و IL10 در قلب رت های نر دیابتی نوع دوم

پیام:
چکیده:
مقدمه

دیابت نوع 2 دارای عوارض متعددی مثل بیماری های قلبی عروقی بوده, که با افزایش بیومارکرهای التهابی همراه می باشد. تحقیقات نشان داده است که فعالیت بدنی موجب کاهش فاکتورهای التهابی و بهبود بیماری های قلبی عروقی می شود. هدف این تحقیق بررسی اثر ورزش مقاومتی  بر برخی از فاکتورهای التهابی و ضد التهابی  بافت قلب موش های مبتلا به دیابت نوع دو بود.

روش بررسی

در این پژوهش، تعداد 18 سر موش صحرایی (رت) نر انتخاب شدند و با داروی نیکوتین آمید و استرپتوزوسین (stz) دیابتی شده وسپس به طور تصادفی به دو گروه 9 تایی کنترل و تمرین تقسیم شدند. رت های گروه تمرین به مدت 8 هفته و 5 روز در هفته، برنامه تمرین مقاومتی  با استفاده از نردبان و وزنه را اجرا کردند. اندازه گیری بیان ژن  TNF-α و IL10  در بافت قلب با استفاده از کیت تک مرحله ایOne Step SYBR TAKARA تعیین شد . برای مقایسه تفاوت میانگین متغیرها بین گروه های تمرین و کنترل از آزمون t مستقل و برای تعیین اثر القای دیابت بر متغیرها از t همبسته و به منظور تعیین رابطه بین متغیرها از روش هم بستگی پیرسون و ضریب هم بستگی تفکیکی استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS Inc., Chicago, IL; version 16 تحلیل شد.

نتایج

نتایج نشان داد, شاخص مقاومت انسولین در گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل کاهش داشت. ضمنا در همین گروه بیان ژن TNF-α کاهش و IL10 افزایش معناداری را نشان داد (05/0 p<).

نتیجه گیری

نتایج نشان می دهد تمرین مقاومتی ممکن است در تعدیل فاکتورهای التهابی TNF-α و IL10بافت قلب موش های دیابتی نوع 2 موثر باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1656 -1667
لینک کوتاه:
magiran.com/p2034407 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!