بررسی رابطه ی بین تیپ های شبانه روزی و بار کاری فکری در کارگران مونتاژ یک صنعت تولیدی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

برخی افراد فعالیت روزانه و برخی دیگر، فعالیت شبانه را ترجیح می دهند. طبق مطالعات سطح عملکرد، ممکن است تحت تاثیر ریتم های شبانه روزی قرار گیرد. بارکاری فکری بالا زمانی اتفاق می افتد که وظیفه خواسته شده بیش از ظرفیت فرد باشد. با توجه به احتمال وجود ارتباط بین تیپ های شبانه روزی با بار کاری فکری، در مطالعه پیش رو رابطه بین تیپ های شبانه روزی با بار کاری فکری در کارگران مونتاژ یک صنعت تولیدی بررسی شد.

مواد و روش ها

این پژوهش یک مطالعه مقطعی است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده روی 120 نفر خانم مونتاژکار شاغل در یک صنعت تولیدی انجام شد. برای بررسی تیپهای شبانه روزی و بارکاری فکری به ترتیب از نمونه نسخه ایرانی پرسشنامه صبحگاهی-شامگاهی هورن-استبرگ (Moring- Evening Questionnaire (MEQ)) و NASA-TLX (Task Load Index) استفاده گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار20 SPSS، ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و آزمون کای دو انجام و 05/0 است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
329 -335
لینک کوتاه:
magiran.com/p2034680 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.