تاثیر تمرینات ذهنی بر ترس از افتادن در انجام فعالیت های روزمره زندگی، رضایتمندی و عملکرد اندام تحتانی در سالمندان مقیم جامعه-کارآزمایی بالینی

پیام:
چکیده:
هدف

یکی از نگرانی های سالمندان مسئله ترس از افتادن است. یکی از پیامد های منفی این ترس، کاهش توانایی فرد در انجام فعالیت های روزمره زندگی می باشد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر تمرینات ذهنی بر ترس از افتادن در انجام فعالیت های روزمره زندگی، رضایتمندی، تعادل و تحرک عملکردی سالمندان مقیم جامعه بود.

مواد و روش ها

 در این مطالعه کارآزمایی بالینی 40 سالمند 80-60 ساله ارجاع شده به مراکز توان بخشی شهر تهران، شرکت داشتند. کلیه شرکت کنندگان بر اساس جدول اعداد تصادفی در دو گروه مداخله (20 نفر) و کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. از مقیاس اطمینان از تعادل بر پایه فعالیت، آزمون عملکرد کاری کانادایی، برگ، دسترسی عملکردی و برخاستن و نشستن زمان دار به ترتیب برای سنجش ترس از افتادن، رضایتمندی در انجام فعالیت های روزمره زندگی، تعادل و تحرک عملکردی قبل و بعد از مداخله و پس از دوره پیگیری استفاده شد. گروه مداخله به مدت 4 هفته، هفته ای 3 روز تمرینات ذهنی (15 دقیقه) را علاوه بر تمرینات تعادلی در منزل (30 دقیقه) دریافت نمودند. گروه کنترل فقط تمرینات تعادلی را به همان مدت و تکرار اجرا نمودند.

یافته ها

تمرینات ذهنی باعث کاهش معنادار ترس از افتادن سالمندان شد (0/01=P)، اما در سطح رضایتمندی، تعادل و تحرک عملکردی اثر معناداری نداشت (0/05<P).

نتیجه گیری

انجام تمرینات ذهنی باعث کاهش ترس از افتادن سالمندان می شود. این تمرینات می تواند برای محققان و درمانگران در برنامه ریزی های پیشگیری و کاهش ترس از افتادن در سالمندان سودمند باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
619 -627
لینک کوتاه:
magiran.com/p2038967 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.