تاثیر برنامه توانمندسازی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر فعالیت روزمره زندگی بیماران مبتلا به سندروم حاد کرونری: یک کارآزمایی بالینی

پیام:
چکیده:
هدف

بیماری های قلبی عروقی علت عمده ناتوانی زودرس در نیروی کار جامعه بوده و علاوه بر بیمار سایر افراد خانواده و حتی جامعه را متاثر می کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر اجرای برنامه توانمندسازی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر فعالیت روزمره زندگی بیماران مبتلا به سندروم حاد کرونری انجام شد.

مواد و روش ها

 مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور حاضر در سال 1396-1395 با شرکت 70 بیمار مبتلا به سندروم حاد کرونری انجام شد. بیماران با نمونه گیری در دسترس و سپس تخصیص تصادفی با بلوک های چهارتایی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. پرسش نامه فعالیت روزمره زندگی در دو گروه تکمیل و برای گروه آزمون برنامه توانمند سازی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در 7 جلسه و برای گروه شاهد مراقبت رایج اجرا شد. بلافاصله، یک ماه و سه ماه بعد مجددا پرسش نامه در دو گروه تکمیل شد.

یافته ها

 میانگین و انحراف معیار تغییرات فعالیت روزانه بیماران بلافاصله بعد از مداخله در گروه آزمون 3/48±3/2 و در گروه شاهد 1/47±0/03 بود.  دو گروه از نظر اطلاعات جمعیت شناختی همسان بودند (0/05<P). مقایسه میزان تغییرات فعالیت روزمره زندگی در افراد دو گروه آزمون و شاهد نشان داد میزان تغییرات بعد از مداخله نسبت به قبل از آن در گروه آزمون به طور معنی داری بیش تر از گروه شاهد بود (0/001>P).

نتیجه گیری

 نتایج این مطالعه نشان داد که توانمندسازی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی باعث افزایش میزان فعالیت روزمره زندگی در بیماران مبتلا به سندروم حاد کرونری می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
639 -649
لینک کوتاه:
magiran.com/p2038970 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.