بررسی اولویت های ارزشیابی اساتید و عوامل موثر بر آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

یکی از مهمترین اجزا در سیستم آموزشی، استادان می باشند که دارای نقش تعیین کننده ای در دستیابی به اهداف آموزشی هستند. ارزشیابی از مهم ترین  پایه های ارتقاء کیفیت  آموزش می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی اولویت های ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور انجام گرفت.

مواد و روش ها

این مطالعه به صورت مقطعی از نوع توصیفی و تحلیلی در دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در سال 1392 انجام  شد. تمامی دانشجویان  دانشکده  علوم  پزشکی نیشابور (140) به صورت  سرشماری وارد مطالعه  شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه مربوطه که پایایی آن 83/0 بود، جمع آوری گردید. سپس داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS نسخه 20 شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.

یافته ها

دانشجویان مورد مطالعه 59 زن و 60 نفر مرد بودند که میانگین سنی دانشجویان در زمان مطالعه 13/1±58/20 سال بود. از نظر دانشجویان  مهمترین  فاکتورهای یک استاد خوب :  تسلط بر موضوع  درس  (2/84 %) در بخش مهارت  تدریس ،  شیوه  بیان و انتقال مفاهیم و تفهیم  مطلب (70%) در بخش ویژگی های فردی، احترام به  دانشجو (7/71 درصد) در بخش مهارت های ارتباطی، زمان دقیق شروع و پایان کلاس (7/ 51 درصد) در حیطه رعایت قوانین و مقرارات و امتحان جامع و دقیق در پایان  ترم تحصیلی (5/37درصد) در بخش مهارت های ارزشیابی مطرح  شدند. از نظر دانشجویان بین 5 حیطه مورد بررسی تفاوت معناداری وجود نداشت. بین معدل و  هیچکدام از حیطه ای ارزشیابی ارتباط معناداری وجود نداشت. بین جنسیت و دو حیطه رعایت قوانین و مقررات و مهارت تدریس تفاوت معناداری وجود داشت.

نتیجه گیری

نتایج مطالعه حاضر نشان داد، دو حیطه: مهارت های تدریس و مهارت های ارزشیابی از نظر دانشجویان اولویت مهمتری هستند. بنابراین اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی و دانشگاه ها باید در زمینه ارتقاء کیفیت این دو حیطه  برنامه ریزی و تلاش نمایند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
14 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040761 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!