بررسی تحمل به سرمازدگی زمستانه در گیلاس و ارتباط آن با نشت یونیو برخی صفات مورفولوژیک

پیام:
چکیده:

سرمازدگی زمستانه از مهم ترین عوامل خسارت زا در درختان میوه به ویژه هسته داران است. مقاومت نسبی20 رقم/ ژنوتیپ بومی و وارداتی گیلاس به سرمازدگی زمستانه در شرایط برودت مصنوعی و ارتباط شدت سرمازدگی با درصد نشت یونی و برخی خصوصیات کمی و کیفی شامل قطر شاخه و تنه، شدت رنگیزه آنتوسیانین نوک شاخه و تعداد عدسک در سال 1390 مورد بررسی قرار گرفت. در بهمن ماه شاخه های خواب دو ساله تحت تیمار سرمایی مصنوعی از 4 تا 24- درجه سلسیوس و معکوس آن قرار گرفتند و شدت سرمازدگی بر اساس درصد تغییر رنگ از سبز به قهوه ای بررسی شد. نتایج، شدت سرمازدگی در شاخه و جوانه ارقام/ ژنوتیپ های مختلف را به صورت متفاوتی نشان داد. شدت آسیب جوانه بیشتر از شاخه بود و این دو با هم همبستگی مثبت معنی دار داشتند. در هر دو اندام، ژنوتیپ های آلبالوگیلاس دانشکده مقاوم ترین و مشکین شهر حساس ترین رده بندی شدند. با توجه به کمینه برودت مورد آزمون، ارقام/ ژنوتیپ ها در سه گروه بسیارحساس (10 درصد)، نسبتا حساس (15 درصد) و نسبتا مقاوم (75 درصد) گروه بندی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد اولا، بیشتر ارقام/ ژنوتیپ های گیلاس مورد مطالعه به سرمای زمستان نسبتا متحمل بودند و بین شدت خسارت و قطر شاخه همبستگی دیده شد که نشان می دهد نهال حساسیت بالاتری دارد، با توجه به ضعیف بودن ارتباط شدت خسارت با تعداد عدسک/ شدت رنگیزه آنتوسیانین، این صفات معیار مناسبی برای به گزینی مقاومت به سرمازدگی زمستانه نیستند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -11
لینک کوتاه:
magiran.com/p2047453 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!