مقایسه نمایه تن سنجی و کونیسیتی در دانشجویان مبتلا به سندروم پیش از قاعدگی با افراد سالم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه وهدف

ترکیب بدنی و چربی بدن در افراد دارای سندروم پیش از قاعدگی در بروز و یا پیشگیری از بیماری های مزمن مهم می باشد. این مطالعه به منظور مقایسه شاخص های تن سنجی و کونیسیتی در افراد مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی با افراد سالم انجام شد.

مواد و روش ها

این مطالعه مقطعی بر روی 92 دانشجوی دختر ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی مازندران دارای سن بالای 18 سال، در دو گروه با سندروم پیش از قاعدگی و سالم انجام گرفت. شاخص های تن سنجی و کونیسیتی در دو گروه اندازه گیری و مقایسه شد.

یافته ها

در این تحقیق 46 نفر (54/8%) در گروه مبتلا به PMS با میانگین سنی 1/51±22/02 سال و 38 نفر (45/2%) در گروه سالم با میانگین سنی 2/32±21/34 قرارگرفتند که آزمون آماری اختلاف معنی داری را بین دو گروه نشان نداد (0/08p=). در گروه PMS نسبت به گروه سالم، بطور معنی داری در بستگان انها این اختلال دیده شده است(0/0001p=) و الرژی ها و شاخص های تن سنجی در دانشجویان مبتلا به سندروم قاعدگی بطور معنی داری بیشتر از افراد سالم گزارش شد (به ترتیب، 0/003p=، 0/007p=، 0/0001p=، 0/02p=، 0/01p=، 0/001p=) ولی دو گروه از نظر کونیسیتی تفاوت آماری معنی داری نداشتند.

نتیجه گیری

نتایج مطالعه نشان داد که افراد با گروه سندروم قبل از قاعدگی نسبت به افراد سالم، شاخص های انتروپومتری بالاتری دارند. اما از نظر شاخص کونیسیتی تفاوتی ندارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
357 تا 363
لینک کوتاه:
magiran.com/p2048712 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!