همبسته های شادکامی دانشجویان: خوش بینی، معنای زندگی و راهبرد مقابله ای سازگارانه

پیام:
چکیده:
مقدمه

شادکامی از ضروری ترین خواسته های فطری و نیازهای روانی بشر به شمار می رود که به دلیل تاثیرات عمده در سالم سازی و به سازی جامعه، همواره ذهن انسان را به خود مشغول نموده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه خوش بینی، معنای زندگی و راهبردهای مقابله ای با شادکامی در دانشجویان انجام گردید. 

روش

پژوهش توصیفی و در چهارچوب طرح همبستگی پیش بینی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در شاخه های علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی و فنی و مهندسی به تعداد 6755نفر بود. بر اساس تعداد متغیرها برای هر متغیر پنجاه نفر و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، صد و پنجاه نفر شامل نود و شش دختر و پنجاه و چهار پسر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. مقیاس های شادکامی آکسفورد، مقیاس جهت گیری زندگی، مقیاس معنای زندگی و پرسشنامه سبک های مقابله ای به عنوان ابزار پژوهش تکمیل گردید. داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.

نتایج

یافته ها نشان داد01/0>P که رابطه خوش بینی و معناداری زندگی و راهبرد مقابله مساله مدار با شادکامی مثبت و معنادار است. اما ارتباط تلاش برای یافتن معنا با شادکامی05/0<P معنادار نبود. ارتباط راهبرد مقابله هیجان مدار با شادکامی05/0>P نیز منفی و معنادار بود. نتایج همچنین نشان داد که متغیرهای خوش بینی و راهبرد سازگارانه مساله مدار چهل و دو درصد از شادکامی را تبیین می کنند.

بحث و نتیجه گیری

بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که خوش بین بودن، معناداری زندگی و راهبرد مقابله سازگارانه، سطح شادکامی دانشجویان را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا پیشنهاد می گردد که در راستای افزایش شادکامی در دانشجویان مثبت نگری و ویژگی هایی چون خوش بینی، هدف داشتن، داشتن زندگی معنادار و راهبردهای مقبله ای کارآمد را از طریق آموزش و ارتقا دانش، به کار گرفته و برنامه های آموزشی در این زمینه در دانشگاه ها مورد توجه قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
5 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2049053 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.