مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با روش گشتالت و روانشناسی مثبت بر بهزیستی روان شناختی زنان مبتلا به سرطان ریه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

با توجه به مطالب بیان شده در متون علمی پزشکی، سرطان ریه یکی از علل مهم مرگ ومیر در بین زنان است که این موضوع در ایران بیشتر صدق می کند و باعث افت عملکرد زنان در خانواده می شود. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با روش گشتالت و روانشناسی مثبت بر بهزیستی روان شناختی زنان مبتلا به سرطان ریه و مقایسه نتایج آن ها با یکدیگر صورت گرفت.

روش بررسی

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است که با طرح پیش آزمون - پس آزمون انجام شد. جامعه آماری از بخش انکولوژی بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان قم، به صورت دردسترس و تصادفی انتخاب گردید. در این پژوهش، نمونه ها به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند و برای هریک از گروه های مداخله و کنترل، 10نفر در نظر گرفته شد که به طورکلی حجم نمونه، 30 نفر محاسبه گردید. طبق اصول روان درمانی، پروتکل های روان شناسی مثبت و گشتالت درمانی اجرا و جهت سنجش تاثیر این دو رویکرد، از پرسشنامه بهزیستی روان شناختی استفاده شد. داده ها به کمک آزمون کواریانس چندمتغیره تجزیه وتحلیل شدند.

یافته ها

 میانگین سنی نمونه ها، 2/12±50/41 سال بود. همچنین بین اثربخشی مشاوره گروهی با روش گشتالت درمانی و روانشناسی مثبت نگر، بر بهزیستی روان شناختی در زنان مبتلا به سرطان ریه، تفاوت وجود داشت (0/001=p).
درمجموع با کنترل اثر پیش آزمون، تفاوت معنی داری بین گروه ها ازنظر متغیر «بهزیستی روان شناختی» مشاهده شد. از بین 6 متغیر، تنها در 4 متغیر «پذیرش خود» (004/0=p)، «رابطه مثبت با دیگران» (0/002=p)، «زندگی هدفمند» (0/0021=p)و «رشد شخصی» (0/001=p)، تفاوت معنی داری بین گروه ها وجود داشت.

نتیجه گیری

 نتایج این مطالعه نشان داد با کنترل اثر پیش آزمون، بین گروه ها ازنظر متغیر «بهزیستی روان شناختی» تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین روان درمانی مثبت، اثربخشی بالا و معنی داری داشته و گشتالت درمانی نیز دارای اثربخشی پایین و بدون معنا می باشد؛ بنابراین اثربخشی روان درمانی مثبت بیشتر از گشتالت درمانی است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
80 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2050798 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.