بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری تلفن همراه توسط معلمان و دانش آموزان در آموزش و یادگیری

پیام:
چکیده:
مقدمه

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی سهولت و سودمندی ادراک شده در رابطه با اثر خودکارآمدی، انگیزه، یادگیری خود راهبر بر تمایل رفتار برای استفاده و پذیرش تلفن همراه در آموزش و یادگیری توسط معلمان و دانش آموزان است.

روش

پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان و معلمان استان اردبیل در سال تحصیلی 95-94 بود. تعداد 446 دانش آموز و 196 معلم با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مک کلوم (Mac Callum) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی و تحلیل مسیر استفاده شد.

یافته ‏ها

نتایج حاصل از اجرای ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که تمام مولفه ها دو به دو با هم همبستگی دارند؛ نتایج حاصل از تحلیل مسیر، مسیرهای قابل قبول الگوی پیشنهادی را مشخص کرد. برای مدل دانش آموزان روابط مثبت و معنی داری بین متغیرهای خودکارآمدی، انگیزه و یادگیری خود راهبر با میانجی گری سهولت و سودمندی ادراک شده وجود داشت. همچنین متغیر خودکارآمدی با میانجی گری سهولت و سودمندی استفاده ادراک شده با تمایل رفتار برای پذیرش فناوری تلفن همراه در آموزش برای معلمان مثبت و معنی دار بود. همچنین الگوی مربوط به معلمان و دانش آموزان از برازش خوبی برخوردار بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2050970 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!