تاثیر تناسب فرد- شغل بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی تناسب فرد- سازمان در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

پیام:
چکیده:
هدف از انجام این تحقیق، تحلیل تاثیر تناسب فرد- شغل بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی تناسب فرد- سازمان در کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان رسمی و ستادی وزارت ورزش و جوانان به تعداد 335 نفر بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 180 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات سه پرسش نامه استاندارد تناسب فرد- شغل وگل و فلدمن (2009)، تناسب فرد- سازمان اسکروگینس (2008) و پرسش نامه رفتار کاری نوآورانه دی جونگ و دن هارتوگ (2008) می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شد. از آمار استنباطی از قبیل: آزمون کلموگروف- اسمیرنوف جهت تعیین طبیعی بودن داده ها و در تعیین ارتباط ها از روش های پارامتریک همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که، تناسب فرد- شغل بر رفتار کاری نوآورانه با ضریب تاثیر 55/0 تاثیر مثبتی دارد. تناسب فرد- سازمان بر رفتار کاری نوآورانه با ضریب تاثیر 49/0 تاثیر مثبتی دارد. همچنین، می توان ادعا کرد که تناسب فرد- سازمان نقش میانجی را با ضریب اثر 31/0 برای تاثیر تناسب فرد- شغل بر رفتار کاری نوآورانه ایفا می کند. در نتیجه مدیران وزارت ورزش و جوانان جهت بالا بردن رفتار کاری نوآورانه کارکنان خود باید هم بر تناسب فرد- شغل و هم تناسب فرد- سازمان تاکید کنند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
101 -108
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051930 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!