ارتباط بین رهبری تحول آفرین و رفتارهای شهروندی سازمانی با میانجی گری فضای اخلاقی مثبت و نگرش شغلی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

نظر به مشاهده ارتباط بین رفتارهای رهبری و رفتارهای شهروندی سازمانی در تحقیقات پیشین، این سوال مطرح شده است که چه ساز و کارهایی موجب ایجاد این ارتباط گردیده و بر آن تاثیر می گذارند. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط رهبری تحول آفرین با رفتارهای شهروندی سازمانی با میانجی گری فضای اخلاقی مثبت و نگرش های شغلی انجام شده است.

مواد و روش ها

این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه مطالعه شامل 192 نفر از معلمان دوره ابتدایی شهر سنندج در سال تحصیلی 98-1397 بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برآورد و نمونه گیری به روش در دسترس انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های رهبری تحول آفرین Bass و Avolio (1997 م.)، فضای اخلاقی Victor و Cullen (1998 م.)، سنجش نگرش شغلی Ackfelt و Coote (2005 م.)، رفتار شهروندی سازمانی Organ (1988 م.) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.

یافته ها

بین متغیرهای مطالعه همبستگی معنی داری وجود داشت (p<0/01). اثر رهبری تحول آفرین بر فضای اخلاقی مثبت (β=/63 و t=4/70) و نگرش شغلی (β=0/48 و t=3/74) معنی دار بود. همچنین اثر فضای اخلاقی بر نگرش شغلی (β=/65 و t=3/34) و رفتار شهروندی سازمانی (β=0/85 و t=3.28) و اثر نگرش شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی (β=0/44 و t=3/49) تایید شد. در مجموع، مدل از برازش خوبی برخوردار بود (X2/df=2/21).

نتیجه گیری

بر اساس یافته های مطالعه، فضای اخلاقی مثبت و نگرش شغلی می توانند نقش میانجی را در ایجاد ارتباط بین رهبری تحول آفرین و رفتارهای شهروندی سازمانی ایفا نمایند. بنابراین تلاش برای بهبود جو اخلاقی مدارس و نگرش شغلی معلمان توصیه می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
73 -83
لینک کوتاه:
magiran.com/p2052677 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!