مقایسه تنظیم هیجان در بیماران رتینوپاتی دارای دیابت نوع 2 و همتایان عادی آنان

پیام:
چکیده:
مقدمه

در چند دهه ی گذشته، افزایش چشمگیری در پژوهش های بالینی با هدف بررسی سازوکارهای زیرین اختلال رتینوپاتی دیابتی نوع 2 روی داده است. پژوهش حاضر نیز با هدف مقایسه ی تنظیم هیجان در بیماران رتینوپاتی دیابتی نوع 2 و همتایان عادی شهرستان تبریز انجام شد.

روش کار

این پژوهش از نوع مطالعات علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه بیماران رتینوپاتی دیابتی نوع دو شهر تبریز در سال 1397 بودند که تعداد 80  بیمار رتینوپاتی دیابتی نوع 2 و 80 فرد عادی به صورت در دسترس انتخاب و به پرسشنامه تنظیم هیجان گارنفسکی و کرایج پاسخ دادند. تحلیل داده ها با روش های آماری توصیفی و تحلیل واریانس چندمتغیره با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام شد.

یافته ها

تحلیل داده ها نشان داد که بین نمرات بیماران رتینوپاتی دیابتی نوع 2 و افراد عادی تفاوت معناداری در خودسرزنش گری، دیگر سرزنش گری، تمرکز بر فکر، فاجعه نمایی، کم اهمیت شماری، تمرکز مجدد مثبت، ارزیابی مجدد مثبت، پذیرش و تمرکز مجدد بر برنامه ریزی (P<0/01) وجود دارد.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت بیماران رتینوپاتی دیابتی نوع 2 از نظر تنظیم هیجان دچار نارسایی های بیشتری نسبت به همتایان عادی خود هستند. به عبارتی نمره بیماران دیابتی در راهبردهای سازش نایافته بیشتر از همتایان عادی و در راهبردهای شازش یافته نمره همتایان عادی بیشتر است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
18 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2054536 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!