تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت عمومی روان زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت حاشیه نشین شهرستان خوی در سال 1397

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

 فقدان مهارت ها و توانایی های عاطفی، روانی و اجتماعی افراد را در مواجهه با مسائل و مشکلات آسیب پذیرتر کرده و آن ها را در معرض انواع اختلالات روانی، اجتماعی و رفتاری قرار می دهد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت‎ های زندگی بر سلامت روانی زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت در شهرستان خوی بوده است.

مواد و روش کار

در این مطالعه مداخله ای (تجربی و شبه تجربی) با طرح پیش آزمون و پس آزمون و با گروه کنترل، به طور تصادفی خوشه ای از میان 4 مرکز خدمات جامع سلامت با جمعیت 3974 نفر از زنان بالای 15 سال، 2 مرکز به عنوان گروه مداخله و کنترل انتخاب شدند و از هر مرکز 35 نفر از زنانی که برای دریافت خدمات به مرکز مراجعه کرده بودند به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در ابتدا هر دو گروه پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی گلدبرک را تکمیل کردند و به گروه مداخله در طی 10 جلسه 90 دقیقه ای مهارت های 10 گانه زندگی آموزش داده شد. اما گروه کنترل هیچ مداخله آموزشی دریافت نکردند. در پایان دوره آموزشی هر دو گروه مجددا مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته ها

قبل از مداخله اختلاف معنی داری در سلامت روان بین گروه مداخله و کنترل مشاهده نشد اما بعد از مداخله در سلامت روان بین گروه مداخله و کنترل تفاوت آماری معنی دار بود (05/0P<</span>).

نتیجه گیری

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که، اجرای آموزش مهارت های زندگی باعث بهبود علائم جسمانی، اضطراب و خواب، افسردگی، کارکرد اجتماعی و سلامت روان در زنان حاشیه نشین شده است. توصیه می شود آموزش مهارت های زندگی در جهت پیشگیری از اختلالات روانی و ارتقاء سلامت روانی افراد ارائه گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
453 -462
لینک کوتاه:
magiran.com/p2055402 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.