فهرست مطالب

پرستاری و مامایی ارومیه - سال هفدهم شماره 6 (شهریور 1398)
 • سال هفدهم شماره 6 (شهریور 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • افسانه اختری، فاطمه رنجکش، مینو اسد زندی، فروزان الفتی* صفحات 411-420
  پیش زمینه و هدف

  با توجه با شیوع بالای خشونت خانگی در زنان باردار و تاثیر باورهای دینی بر درک افراد از زندگی و شیوه زندگی آن ها در بحران های زندگی مانند خشم و پرخاشگری، مطالعه حاضر باهدف تعیین تاثیر مشاوره معنوی بر میزان خشونت خانگی در زنان باردار انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع کارآزمایی است که بر زنان باردار مراجعه کننده به چهار مرکز خدمات جامع سلامت تهران در سال 1397 انجام شد. افراد به روش تخصیص تصادفی به دو گروه مداخله</)</span>30 نفر) و کنترل (30 نفر) تقسیم شدند. مداخله به صورت 8 جلسه 60 دقیقه ای بود. خشونت با پرسشنامه سنجش خشونت ارزیابی شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های کای اسکور و آزمون اندازه های مکرر با سطح معنی داری (05/0< </P</span>) استفاده شد.

  یافته ها

  ابتدا نرمال بودن نمرات سنجش خشونت</ واحدهای موردپژوهش با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف و شاپیرو بررسی و تایید شد (05/0< </P</span>). دو گروه ازنظر متغیرهای سن، تحصیلات مادران و همسران آن ها، شغل مادران و همسران آن ها، وضعیت مالی، تعداد بارداری، خواسته بودن بارداری، تفاوت آماری معنی داری نداشتند و همگن بودند. بعد از مداخله مقایسه میانگین نمرات میزان خشونت در مادران بین دو گروه اختلاف آماری معنی دار نشان داد (03/0 <</P</span>).

  بحث و نتیجه گیری

   مشاوره معنوی بر میزان خشونت خانگی در زنان باردار موثر است. </بنابراین </استفاده از این فن مشاوره ای می تواند نتایج مثبتی بر میزان خشونت خانگی و سلامت معنوی در زنان باردار داشته باشد.

  کلیدواژگان: مشاوره معنوی، خشونت خانگی، زنان باردار
 • ساناز فیاضی، ملیحه عامریان، مرضیه فغانی آغوزی، سروه محمدی صفحات 421-443
  پیش‌ زمینه و هدف

  درد زایمانی یکی از شدیدترین دردها به شمار می‌رود و جزء غیرقابل‌اجتناب زایمان می‌باشد. با توجه به سیاست جهانی مبنی بر کاهش سزارین انتخابی و لزوم یافتن روش‌های موثر و ایمن در کاهش درد زایمان مطالعه حاضر باهدف ارزیابی و جمع‌بندی نتایج کارآزمایی‌های بالینی انجام‌شده در مورد تاثیر انواع روش‌های تسکین درد زایمان به روش مرور سیستماتیک انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه مروری تمامی مطالعات مرتبط از پایگاه‌های اطلاعاتی مرکز ثبت کارآزمایی‌های بالینی,Magiran, Medlib, SID,IranMedex,Scopus,Google scholar و PubMed با کلیدواژه‌های درد زایمان, کاهش درد زایمان, تسکین درد, کار آزمایی بالینی labor pain, pain Relief, clinical trial, pain, birth بدون محدودیت زمانی جستجو شدند و 165874 استخراج شد. سپس 53 کارآزمایی بالینی که بر اساس جداد نمره 3 و یا بیشتر را کسب کردند و متناسب با معیارهای پژوهش بودند وارد مطالعه شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به‌صورت کیفی انجام شد.

  یافته‌ها

   بررسی‌ها نشان داد از بین تمامی مداخلات انجام‌شده اسطوخودوس, گلاب, انتونوکس, طب فشاری, رفلکسولوژی منجر به بیشترین کاهش شدت درد زایمان شده بودند.

  بحث و نتیجه‌گیری

  اسطوخودوس, گلاب, انتونوکس, طب فشاری, رفلکسولوژی روش‌های موثرتری در تسکین یا کاهش درد زایمان بوده‌اند. قضاوت در مورد اثربخشی قطعی این مداخلات نیاز به تحقیقات گسترده با حجم نمونه بالاتر و متدولوژی قوی را می‌طلبد.

  کلیدواژگان: درد زایمان، کارآزمایی بالینی، کاهش درد زایمان، تسکین درد زایمان
 • مهری حمیدی، فریبرز روشنگر *، منصور غفوری فرد، هادی حسنخانی، پروین سربخش صفحات 444-452
  پیش‌ زمینه و هدف

  همودیالیز یکی از موفق‌ترین درمان‌های جایگزین عملکرد کلیه در جهان است. با توجه به تغییرات فیزیولوژیک ایجادشده عوارض نامطلوب در همودیالیز هنوز به‌عنوان مشکل جدی مطرح می‌باشند. پروفایل‌های سدیم- اولترافیلتراسیون از شیوه‌هایی است که اخیرا که برای  پیشگیری از عوارض حین دیالیز مطرح شده است. این مطالعه باهدف بررسی مقایسه ای استفاده از این شیوه‌ها را بر روی عوارض شایع همودیالیز انجام شد.

  مواد و روش کار

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی 32 نفر از دو مرکز درمانی استان آذربایجان شرقی طبق معیارهای ورود بر اساس نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و وارد مطالعه شدند. هریک از بیماران سه جلسه به روش روتین و سه جلسه به روش پروفایل خطی و سه جلسه به روش پروفایل پلکانی تحت همودیالیز قرار گرفتند (جمعا 9 جلسه). بیماران ازنظر بروز عوارض شایع مورد ارزیابی بالینی قرار گرفتند. داده ها با نرم‌افزار SPSS- 13 و آمار توصیفی و استنباطی Cochran's و در سطح معنی‌داری P<0/05 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  درمجموع نتایج 288 جلسه همودیالیز مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که میزان بروز عوارض و تعداد تدابیر درمانی در روش پروفایل خطی و پلکانی سدیم- اولترافیلتراسیون در مقایسه با روش روتین به‌طور معنی‌داری کاهش یافت (p<0/05)، ولی میزان آن‌ها در روش پروفایل های خطی و پلکانی تفاوت معنی داری نداشت (P>0/05). همچنین تعداد عارضه هیپوتانسیون به‌طور معنی داری درروش روتین بیشتر از دو روش خطی و پلکانی بود (p<0/05).

  نتیجه گیری

  ازآنجاکه استفاده از پروفایل سدیم- اولترافیلتراسیون روشی ساده و بدون هزینه است و باعث تحمل بهتر همودیالیز می گردد، لذا به‌منظور کاهش عوارض و تحمل بهتر دیالیز، استفاده از این روش روتین در حداکثر جلسات ماهانه بیمار توصیه می شود.

  کلیدواژگان: نارسایی مزمن کلیه، همودیالیز، پروفایل سدیم، الترافیلتراسیون
 • هانیه صفرعلیزاده، محبوبه صفوی*، جمیله محتشمی، محمدکاظم نایینی صفحات 453-462
  پیش زمینه و هدف

   فقدان مهارت ها و توانایی های عاطفی، روانی و اجتماعی افراد را در مواجهه با مسائل و مشکلات آسیب پذیرتر کرده و آن ها را در معرض انواع اختلالات روانی، اجتماعی و رفتاری قرار می دهد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت‎ های زندگی بر سلامت روانی زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت در شهرستان خوی بوده است.

  مواد و روش کار

  در این مطالعه مداخله ای (تجربی و شبه تجربی) با طرح پیش آزمون و پس آزمون و با گروه کنترل، به طور تصادفی خوشه ای از میان 4 مرکز خدمات جامع سلامت با جمعیت 3974 نفر از زنان بالای 15 سال، 2 مرکز به عنوان گروه مداخله و کنترل انتخاب شدند و از هر مرکز 35 نفر از زنانی که برای دریافت خدمات به مرکز مراجعه کرده بودند به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در ابتدا هر دو گروه پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی گلدبرک را تکمیل کردند و به گروه مداخله در طی 10 جلسه 90 دقیقه ای مهارت های 10 گانه زندگی آموزش داده شد. اما گروه کنترل هیچ مداخله آموزشی دریافت نکردند. در پایان دوره آموزشی هر دو گروه مجددا مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

  قبل از مداخله اختلاف معنی داری در سلامت روان بین گروه مداخله و کنترل مشاهده نشد اما بعد از مداخله در سلامت روان بین گروه مداخله و کنترل تفاوت آماری معنی دار بود (05/0P<</span>).

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که، اجرای آموزش مهارت های زندگی باعث بهبود علائم جسمانی، اضطراب و خواب، افسردگی، کارکرد اجتماعی و سلامت روان در زنان حاشیه نشین شده است. توصیه می شود آموزش مهارت های زندگی در جهت پیشگیری از اختلالات روانی و ارتقاء سلامت روانی افراد ارائه گردد.

  کلیدواژگان: سلامت روان، حاشیه نشین، آموزش، مهارت های زندگی، زنان
 • نگین عزیزی، سپیده ناصری، سپیده حبیب نژاد، زهرا خضرلو، فریبا حسین زادگان*، نازآفرین قاسم زاده صفحات 463-472
  پیش زمینه و هدف

  مولفه های سبک زندگی شامل رفتارها و شرایطی می باشند که قابل اصلاح و تعدیل بوده و می توانند از عوامل تاثیرگذار بر فرایند ناباروری باشند. مطالعه حاضر باهدف بررسی مولفه های سبک زندگی در زوجین نابارور و مقایسه آن با زوجین بارور شهر ارومیه انجام شد.

  مواد و روش ها

  در مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر، برخی مولفه های سبک زندگی در 130 زوج نابارور و 130 زوج بارور شهر ارومیه در سال 1397 که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، موردبررسی و مقایسه قرار گرفتند. ابزار مورداستفاده پرسشنامه حاوی اطلاعات دموگرافیک و نیز پرسشنامه سبک زندگی میلر - اسمیت (</Miller-Smith</span>) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری </SPSS</span> (ورژن 21) و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی انجام شد.

  یافته ها

   میانگین نمره سبک زندگی در گروه نابارور (031/7±469/49) و در گروه بارور (027/6±292/48) به دست آمد، اختلاف معنی دار آماری بین دو گروه مشاهده نگردید (05/0<</p</span>).</ در بین سوالات بیش ترین امتیاز مربوط به مصرف وعده غذای گرم طی روز و کم ترین امتیاز مربوط به مصرف نوشیدنی های الکلی طی هفته به دست آمد.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که سبک زندگی زوجین بارور و نابارور، تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند اما با توجه به مطالعات انجام یافته و تایید نقش برخی مولفه های سبک زندگی در ناباروری، به نظر می رسد لازم است مطالعات بیشتری با انتخاب نمونه ها از مراکز متفاوت و با استفاده از ابزارهای دیگری نیز انجام شود.

  کلیدواژگان: ناباروری، باروری، سبک زندگی
 • ابراهیم علی افسری ممقانی*، آزاد رحمانی صفحات 473-484
  پیش زمینه و هدف

  استرس بالای تجربه شده توسط دانشجویان پرستاری در بالین از موانع مهم یادگیری و حرفه ای شدن آن ها می باشد. برای حل چنین مشکلی شناسایی و دسته بندی منابع ترس و استرس دانشجویان در محیط بالینی ایران ضروری به نظر می رسد، که مطالعه حاضر باهدف مرور و جمع بندی منابع استرس و ترس دانشجویان پرستاری در بالین انجام شد.

  روش کار

  در مرور متون در پایگاه داده های در بازه زمانی سال های 2000-2017، 28 مقاله معیارهای ورود به مطالعه را کسب کردند که به منابع ترس و استرس دانشجویان پرستاری در بالین پرداخته بودند.

  یافته ها

  بیشتر مطالعات ورود به بالین را به عنوان یکی از منابع ترس و استرس دانشجویان در دوره تحصیلی یادکرده بودند. ترس از انجام اشتباه کار از منابع مهم ترس و استرس دانشجویان موقع حضور در بالین بود. هرچند ناآشنایی با بخش و یا تجهیزات و حتی ارتباط با بیماران، پرستاران و سایر کادر درمانی نیز از منابع عمده ترس و استرس دانشجویان شناسایی شده بود.

  بحث و نتیجه گیری

   احساس نداشتن حامی مناسب در بالین توسط دانشجو و کمبود اعتماد به صلاحیت نظری و عملی در دانشجو برای انجام مراقبت در بالین  می تواند ریشه بیشتر ترس ها و استرس های آن ها باشد. آشناسازی دانشجویان با محیط بالینی قبل از ورود به بالین، استفاده از مربیان دلسوز و باتجربه و نیز آموزش روش های مقابله با استرس می تواند در کسب تجارب بالینی مثبت توسط دانشجویان کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: آموزش بالینی، استرس، ترس، دانشجویان پرستاری، آموزش پرستاری
 • فرشته حسین پور، فاطمه رضایی*، سیمین غلامرضایی صفحات 485-493
  پیش‌ زمینه و هدف

   دوران بارداری یکی از حساس ترین دوران زندگی زنان می باشد که با توجه به تغییرات جسمانی به لحاظ روانی نیز تحولاتی را به همراه خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر پیش بینی ذهن آگاهی زنان باردار بر اساس دشواری در تنظیم هیجانات، استرس ادراک شده، اضطراب و افسردگی بود.

  مواد و روش کار

   جامعه شامل زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های زنان و زایمان شهر خرم‌آباد بود و نمونه شامل 100 نفر از این زنان بود که به‌صورت در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های ذهن‌آگاهی براون و ریان، استرس ادراک‌شده کوهن و همکاران، پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان گرتز و رومر، اضطراب بارداری وندنبرگ و افسردگی ادینبورگ استفاده شد. داده‌ها به روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام، توسط نرم‌افزار SPSS- 21 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.

  یافته‌ها

  یافته‌ها حاکی از آن بود، بین ذهن‌آگاهی با دشواری در تنظیم هیجان، استرس ادراک‌شده، اضطراب و افسردگی همبستگی منفی و معناداری وجود دارد. در گام اول دشواری در تنظیم هیجان تنهایی 62/0 از تغییرات ذهن‌آگاهی را پیش‌بینی کرده در گام دوم با اضافه شدن متغیر اضطراب بارداری این مقدار به 65/0 رسیده است. در گام سوم استرس ادراک‌شده مقدار فوق تا 67/0 افزایش داده است. بنابراین، مولفه‌های دشواری در تنظیم هیجان، اضطراب بارداری و استرس ادراک‌شده درمجموع نقش معناداری در پیش‌بینی تغییرات ذهن‌آگاهی زنان باردار دارند.

  نتیجه‌گیری

  با توجه به بالا بودن سطح استرس، اضطراب و افسردگی در بین زنان باردار و پایین بودن تنظیم هیجان آنان می‌توان با تمهیداتی در رابطه با درمان‌های مبتنی بر ذهن‌آگاهی به کاهش مشکلات در جامعه مذکور کمک نمود.

  کلیدواژگان: استرس ادراک شده، اضطراب، افسردگی، تنظیم هیجان، زنان باردار، ذهن آگاهی
 • طاهره نجفی قزلجه، محبوبه داودی کنگ سفلی*، فروه وکیلیان صفحات 494-504
  پیش زمینه و هدف

  در بیماران با نارسایی قلبی تبعیت دارویی کم است که اثر منفی بر روند درمانی داشته و می تواند موجب افزایش بار مالی در سیستم سلامت شود و یکی از اهداف مراقبتی در بیماران با نارسایی قلبی بهبود تبعیت دارویی آن هاست هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر استفاده از برنامه کاربردی مبتنی بر گوشی هوشمند بر تبعیت دارویی افراد با نارسایی قلبی بود

  مواد و روش کار

  این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده با گروه کنترل در سال 1397 در بیمارستان امام رضا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد در این مطالعه 120 بیمار مبتلا به نارسایی قلبی بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی به روش مستمر انتخاب و به صورت تصادفی بلوک بندی چهارتایی بدون جای گشت در دو گروه کنترل (</span></span>n=60</span>) و مداخله (</span></span>n=60</span>) تخصیص یافتند. بیماران در گروه کنترل تحت مراقبت های رایج بیمارستان قرار گرفتند. بیماران در گروه مداخله علاوه بر مراقبت های رایج، برنامه کاربردی قابل نصب بر گوشی هوشمند را دریافت کرده و در مدت 3 ماه روزانه از این برنامه کاربردی استفاده نمودند. برای بیماران هر دو گروه قبل و 3 ماه بعد از ورود به مطالعه پرسشنامه تبعیت دارویی تکمیل شدند. سپس داده ها در نرم افزار آماری نسخه 16 با استفاده از آزمون های آماری مستقل و زوجی، کای اسکوئر، و آنالیز دقیق فیشر تحلیل شدند و اندازه اثر با کوهن محاسبه شد.

  یافته ها

   بر اساس نتایج، در مقایسه با گروه کنترل، نمره تبعیت دارویی افراد با نارسایی قلبی پس از استفاده از برنامه کاربردی مبتنی بر گوشی هوشمند افزایش معنی دار آماری داشت (001/0 </span></span>P<</span>) و اندازه اثر 24/3 با فاصله اطمینان 95درصد (81/3، 68/2) بود. تغییرات تبعیت دارویی افراد در گروه مداخله به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود که به معنای بهبود تبعیت دارویی افراد با نارسایی قلبی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل است

  نتیجه گیری

  استفاده از برنامه کاربردی مبتنی بر گوشی هوشمند می تواند باعث بهبود تبعیت دارویی در افراد با نارسایی قلبی شود. بر اساس نتایج این مطالعه، استفاده از برنامه های کاربردی جهت ارتقاء تبعیت دارویی و مدیریت درمان بیماران با نارسایی قلبی پیشنهاد می شود

  کلیدواژگان: نارسایی قلبی، برنامه کاربردی، گوشی هوشمند، تبعیت دارویی
|
 • Afsaneh Akhtari, Fatemeh Ranjkesh, Minoo Asadzandi, Forozan Olfati* Pages 411-420
  Background & Aims

  Given the high prevalence of domestic violence in pregnant women and the impact of religious beliefs on people's perceptions of their lives and lifestyles in life-style crises such as anger and aggression, this study aimed to determine the effect of spiritual counseling on the degree of domestic violence in pregnant women.</span>

  Materials & Methods

   This is a clinical trial that was conducted on pregnant women referred to four comprehensive health services centers in Tehran in 2018. The subjects were randomly assigned to two groups of intervention (n = 30) and control (n = 30). The intervention was conducted in eight, 60-minute individual counseling sessions. Violence was assessed with Violence Assessment. Chi-square test and repeated measures test with significant level (p <0/05) were used to analyze the data.

  Results

   At first, the normality of the scores of violence was assessed and confirmed by the Kolmogorov-Smirnov and Shapiro tests (P <0.05). At first, the normality of the scores of violence was assessed and confirmed by the Kolmogorov-Smirnov and Shapiro tests (P <0.05). The two groups did not have a significant difference in terms of age, education of mothers and their spouses, the occupation of mothers and their wives, financial status, the number of pregnancies, and the desire for pregnancy were not statistically significant. After the intervention, the comparison of mean scores of violence in mothers between the two groups showed a significant difference (p> 0.03).

  Conclusions

  Spiritual counseling is effective in domestic violence in pregnant women. Therefore, the use of this counseling technique can have positive outcomes in terms of domestic violence and spiritual well-being in pregnant women.

  Keywords: Spiritual counseling, Domestic Violence, Pregnant Women
 • Sanaz Fayazi, Malihe Amerian, MARZIYE Faghani Aghouzi, Serveh M* Pages 421-443
  Background & Aims

  Labor pain is one of the most severe pains and is an inevitable part of childbirth. Considering the global policy of reducing selective cesarean section and the need for effective and safe methods to reduce labor pain, this study was conducted to evaluate and summarize the results of clinical trials conducted on the effect of various pain relief methods by systematic review.

  Materials & Methods

  In this review article, all relevant studies from the databases of the Clinical Trials Registry, Magiran, Medlib, SID, IranMedex, Scopus, Google Scholar, and PubMed using the keywords labor pain, reducing labor pain, pain relief, clinical examination, labor pain, pain relief, clinical trial, pain, and birth were searched without time limit and 165874 articles were extracted. Subsequently, 53 clinical trials that were based on the severity of a score of 3 or more and fit the criteria of the study were included. Data analysis was performed qualitatively.

  Results

  The results showed that among all the interventions Lavender, Golab, Entonox, Acupressure, Reflexology resulted in the highest reduction in labor pain.

  Conclusion

  Lavender, Golab, Entonox, Acupressure, Reflexology were effective methods for relieving or reducing labor pain. Judging the definitive effectiveness of these interventions require extensive research with higher sample sizes and strongmethodology

  Keywords: Labor pain, Clinical trial, Reduction of labor pain, Labor pain relief
 • Mehri Hamidi, Fariborz Roshangar *, Mansour Ghafourifard, Hadi Hassankhani, Parvin Sarbakhsh Pages 444-452
  Background & Aims

  Hemodialysis is one of the most successful treatments for replacing kidney function worldwide. Given the physiological changes brought about, the undesirable complications of hemodialysis remain a serious problem. Sodium profiles- ultrafiltration has recently been proposed as a method to prevent complications during dialysis. The present research was conducted as a comparative study of such methods on the common complications of hemodialysis.

  Materials & Methods

  In this clinical trial, 32 subjects from two treatment centers of East Azarbaijan Province were included in the study based on the inclusion criteria through convenient sampling. Each patient underwent 3 sessions of routine hemodialysis, 3 sessions of the linear profile, and 3 sessions of stepwise profile method for a total of 9 sessions. The patients were clinically examined for common complications. The data were analyzed, using SPSS 13, and Cochran's inferential-descriptive statistics at the significance level of P<0.05.

  Results

  The results of 288 hemodialysis sessions were analyzed in total. The findings revealed that the incidence of complications and the number of treatment measures in the linear and stepwise sodium- ultrafiltration profile significantly decreased in comparison with those of the routine method(P<0.05). Additionally, the incidence of hypotension complication was significantly more in the routine method as compared with that of linear and stepwise methods.

  Conclusion

  The sodium-ultrafiltration profile is a simple, cost-free method and improves hemodialysis tolerance. Thus, it is recommended that this method be used in most of the patients’ monthly sessions to reduce the complications and improve hemodialysis tolerance.

  Keywords: chronic renal failure, hemodialysis, sodium, ultrafiltration profiles
 • Haniyeh Safaralizadeh, Mahboubeh Safavi*, Jamileh Mohtashami, Mohammadkazem Naeeni Pages 453-462
  Background & Aims

  Lack of emotional, psychological, and social skills and abilities, makes people more vulnerable to problems, exposing them to a variety of mental, social, and behavioral disorders. In this regard, the purpose of this study was to investigate the effect of life skills training on the mental health of women referred to comprehensive health services centers in Khoy.

  Materials and Methods

  In this clinical trial study, pre-test and post-test design with control group, of the 4 comprehensive health service centers with a population of 3974 women over 15 years of age, 2 centers were randomly selected as case and control groups. In each center, 35 women who were referred to the center were randomly selected. At first, both groups completed the 28-item Goldberg's health questionnaires. Ten life skills were taught to the case group in 10 sessions of 90 minutes. However the control group did not receive any educational intervention. At the end of the training course, both groups were re-evaluated.

  Results

  There was no significant difference in mental health between the case and control groups before the intervention, but there was a significant difference in mental health between the case and control groups after the intervention (P <0.05).

  Conclusion

  The results of this study showed that implementation of life skills training improves physical symptoms, anxiety and sleep, depression, social function and mental health in marginalized women. It is recommended to teach life skills to prevent mental disorders and promote mental health.

  Keywords: Marginalized women, Comprehensive health services centers, Life skills training, Mental health
 • Negin Azizi, Sepideh Naseri, Sepideh Habibnezhad, Zahra Khezerloo, Fariba Hosseinzadeghan*, nazafarin ghasemzadeh Pages 463-472
  Background & Aims

  The lifestyle items include modifiable behaviors and conditions which can be effective factors of the infertility process. The aim of this study was to compare the lifestyle items between fertile and infertile couples in Urmia.

  Materials & Methods

   In this descriptive-analytical study, some components of lifestyle in 130 infertile and fertile couples at Urmia in 2018 were selected and compared using simple random sampling. Demographic information Questionnaire and Miller-Smith Lifestyle Questionnaire were utilized. The data were analyzed using SPSS software (version 21) and descriptive and inferential statistical tests.

  Results

  The average lifestyle score among the infertile group was (49/469±</span>7/031) and among fertile group was (48/292±</span>6/027). Significant difference was not observed between two groups (P>0/05). Among the questions, the least score and the highest points belonged to a hot meal during the day (question number 1) and the least points and the highest score belonged to alcoholic drinks during the week (question number 7).

  Conclusion

   The results of current study showed that the lifestyle of fertile and infertile couples did not differ significantly. According to studies which have been done and validation of some of the lifestyle factors, it seems that its necessary to conduct more studies by selecting samples from different health centers and using other tools.

  Keywords: Infertility, Fertility, Lifestyle
 • Ebrahim Aliafsari Mamaghani*, Azad Rahmani Pages 473-484
  Background & Aims

  The high level of stress experienced by nursing students in clinical settings is major obstacle in students learning and their professionalizing. To solve such a problem, is necessary to identify and categorize the fear and stress resources of students in clinical settings in Iran, which the purpose of this study was to review and summarize the sources of stress and fear in nursing students in clinical settings.

  Materials & Methods

  In the review of literature in the Irandoc, Iranmedex, Magiran, SID, Google scholar, Elsevier, ProQuest, and Scopus databases, during the period 2000-2017, 28 articles obtained inclusion criteria that are conducted to the sources of fear and stress of nursing students at the clinical settings.

  Results

  Most of the studies arrival to clinical settings were mentioned as one of the sources of students 'fear and stress during their education. Fear of error was one of the major sources of students' fear and stress when attending the clinical setting. However, the lack of familiarity with the department or equipment, and even communication with the patients, nurses and other medical staff, was also identified as a major source of students' fear and stress.

  Discussion

   and Conclusion The feeling that the student does not have a suitable supporter at the clinical setting and losing of confidence to theoretical and practical competency in students for caring in the clinical setting can be the causes of most of the fears and stresses that students face with them. It can be helpful in improving the student's positive clinical experience by familiarizing them well before the arrival to clinical setting, using compassionate and experienced educators, and training how to deal with stress.

  Keywords: Clinical Education, Stress, Fear, Nursing Students, Nursing Education
 • Fereshteh Hossienpoor, Fatemeh Rezaei*, Simin Gholamrezaei Pages 485-493
  Background & Aims

  Pregnancy is one of the most sensitive periods in a women's life, which will be accompanied by changes due to psychological changes. The purpose of this study was to investigate the role of difficulty in regulating emotions, perceived stress, anxiety, and depression in the minds of pregnant women.

  Materials & Methods

  The population consisted of women referred to the gynecology clinics in Khorramabad city and the sample consisted of 100 women who were selected as available. Data were collected using Brown and Ryan Mindfulness Questionnaire, Cohen's and colleagues' Perceived Stress Questionnaire, Gratz and Romer's Difficulty Questionnaire, Wendenberg and Edinburgh Pregnancy Anxiety Questionnaire. Data were analyzed using Pearson correlation and stepwise regression analysis by SPSS-21 software.

  Discussion

  Findings indicated that there was a significant negative correlation between mindfulness and difficulty in emotion regulation, perceived stress, anxiety, and depression. In the first step, the difficulty in adjusting the emotion alone predicted 0.62 of the changes in mindfulness. In the second step, with the addition of the pregnancy anxiety variable it reached 0.65. In the third step, the perceived stress increased to 0.67. Thus, difficult components in emotion regulation, pregnancy anxiety, and perceived stress have a significant role in predicting changes in pregnant women's mindfulness.

  Conclusion

  Considering the high level of stress, anxiety, and depression among pregnant women and their low level of excitement, counseling-based therapies can help reduce the problems in the society.

  Keywords: Perceived Stress, Anxiety, Depression, Thyroid Control, Pregnant Women, Mindfulness
 • Tahereh Najafi Ghezelge, Mahboube Davoudi Kang Sofla*, Farveh Vakilian Pages 494-504
  Background & Aims

   Medication adherence in patients with heart failure is low and have a negative effect on the clinical treatment process. Adherence can increase the burden on the health system and one of the goals of care in patients with heart failure is to improve their medication adherence. The purpose of this study was to determine the impact of using a smartphone-based application on medication adherence in people with heart failure.

  Materials & Methods

  This is a randomized clinical trial with control group in Imam Hospital, Mashhad University of Medical Sciences in 1397. In this study, 120 patients with heart failure hospitalized in cardiac care unit were randomly selected and randomly assigned quadruple blocks without replacement were allocated to two groups of control (n = 60) and intervention (n = 60). In this study, the patients in the control group were under the current care of the hospital. An Android-based interactive smartphone application developed in partnership with the developer, and its management panel site was designed. Patients in the intervention group, in addition to common care, received a smartphone-capable application and used this application every day for 3 months. Data were analyzed by SPSS software version 16 using independent and paired t-test, Chi-square, Fisher's exact analysis and Cohen effect size.

  Result

   Based on the results, compared to the control group, the drug follow-up score of patients with heart failure after using the smartphone-based application was significantly increased (P <0.001) and the effect size was 3.24 with a confidence interval 95% (3.81, 2.68). Changes in medication adherence in the intervention group were significantly more than the control group, which means improving the medication adherence of patients with heart failure in the intervention group compared to the control group.

  Conclusion

  Using a smartphone-based application can improve medication adherence in people with heart failure. Based on the results of this study, the use of applications to promote medication adherence and management of patients with heart failure is suggested.

  Keywords: heart failure, application, smartphone, Medication adherence