بررسی فراوانی و شاخص های تنوع زیستی ماهیان در خور آذینی استان هرمزگان

پیام:
چکیده:

این مطالعه باهدف شناسایی و تعیین تنوع گونه‌ای ماهیان خور آذینی سیریک در شرق استان هرمزگان به مدت یک سال در سال 1395 انجام شد. نمونه‌ برداری از ماهیان توسط تور ترال قایقی و به‌ صورت فصلی انجام شد. در این بررسی 41 گونه متعلق به 30 جنس و 26 خانواده شناسایی گردید. بیش ترین فراوانی فصلی گونه‌ ها در بهار به Thryssa vitrirostris 45/8%، تابستان leiognathus fasciatus 36/3%، پاییز Gerres filamentosus 20/8% و زمستان leiognathus fasciatus 13/2% تعلق داشت. فراوانی ماهیان در فصل بهار اختلاف معنی‌ داری با سایر فصول داشت (0/05>p). در فصل بهار بیش ترین فراوانی مربوط به گونه‌ های پلانکتون خوار بود و در سایر فصول ماهیان با رژیم غذایی گوشت‌ خواری ریز و شکارچی فراوان‌ تر بودند. در تمامی فصول نمونه‌ برداری خانواده‌ های Leiognathidae، Platycephalidae، Gerreidae، Sillaginidae و Haemulidae مشاهده شدند. بیش ترین و کم ترین میزان شاخص تنوع گونه‌ ای شانون (Shannon-Wiener index) در فصول زمستان (1/33) و بهار (0/86) مشاهده شد. هم چنین بیش ترین میزان شاخص غنای گونه‌ ای(Margalev Richness Index)  متعلق به فصول زمستان (4/5) و بهار (2/64) بود و بیش ترین و کم ترین میزان شاخص یکنواختی (Evenness index) نیز به فصول زمستان (0/42) و بهار (0/31) تعلق داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
115 -126
لینک کوتاه:
magiran.com/p2055692 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!