مولفه های مرتبط با معنای زندگی در نوجوانان: یک مطالعه مروری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

معنای زندگی یکی از پیچیده ترین موضوعاتی است که ذهن بسیاری از نظریه پردازان را به خود مشغول کرده است. معنای زندگی عموما شامل داشتن یک هدف یا احساس یک هدف واحد در زندگی می باشد. نوجوانان در مقایسه با دیگران، کشمکش و آشفتگی روانی بیشتری را تجربه می کند و به جستجوی بیشتر جهت یافتن معنای زندگی خود می باشند. با توجه به اهمیت معنای زندگی در سلامت جسمی و روانی نوجوانان، مطالعه حاضر با هدف مروری بر مولفه های مرتبط با معنای زندگی در نوجوانان انجام شد. مطالعه ای مروری حاضر با جستجو در منابع اطلاعاتی؛Google Scholar  SID (Scientific Information Database)، Magiran، ScienceDirect،PubMed ، Web of Science  Ovid،  Scopus انجام شد. مقالات مرتبط با تمرکز بر موضوع موردپژوهش از سال 2016-1987 استخراج شد و پس از بررسی خلاصه و متن کامل مقالات در نهایت از 42 مقاله برای نگارش استفاده گردید. نتایج نشان داد که مولفه هایی نظیر سلامت روانی، سبک های هویتی، امید به زندگی، مذهب و ارتباطات اجتماعی نقش مهمی در دستیابی به معنای زندگی در نوجوانان دارند.  با توجه به این که مفهوم معنای زندگی در نوجوانان، پدیده ای چندوجهی می باشد که از عوامل متعددی تاثیر می پذیرد، لذا به نظر می رسد که به منظور نهادینه شدن معنای زندگی نوجوانان و ارتقاء سطح سلامت آنان، رویکردی چندگانه و با مشارکت فرد، خانواده و نهادهای اجتماعی ضروری می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
28 تا 37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2057524 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!