بررسی تاثیر آموزش بر اساس الگوی سازگاری روی، بر کیفیت زندگی مراقبین خانگی بیماران روانی با سابقه بستری در بخش های روان بیمارستان های نظامی شهر بوشهر

پیام:
چکیده:
مقدمه

ابتلای یکی از اعضای خانواده به بیماری روانی فشار و نگرانی قابل ملاحظه ای را به دیگر اعضای خانواده اعمال می کند بار روانی تحمیل شده ناشی از مراقبت یک بیمار روانی می تواند سطح سلامت جسمانی و روانی مراقبت کنندگان را به عنوان یک بیماری پنهان کاهش دهد و در مجموع باعث کاهش کیفیت زندگی فرد مراقب شود.

هدف

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش بر اساس الگوی سازگاری روی بر کیفیت زندگی مراقبین خانگی بیماران روانی صورت گرفته است.

مواد و روش ها

 این مطالعه از نوع کار آزمایی بالینی کنترل دار تصادفی شده است که در سال 1397 انجام شده است. تعداد 50 نفر از مراقبین خانگی بیماران روانی با سابقه بستری در بیمارستان های نظامی شهر بوشهر، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس به طور تصادفی به دو دسته آزمون و کنترل تقسیم شدند. به مراقبین خانگی گروه آزمون طی 5 جلسه 90 دقیقه ای آموزش رفتارهای سازگارانه بر اساس الگوی سازگاری روی داده شد. کیفیت زندگی مراقبین بر اساس پرسش نامه کیفیت زندگی Sf-36 قبل و یک ماه بعد از مداخله ارزیابی شد. داده ها با استفاده از کای اسکوئر، آزمون دقیق فیشر، تی زوجی و تی مستقل در نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد ارزیابی واقع شد و نتایج در سطح معناداری (0/05P<) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

بر اساس نتایج آزمون آماری تی مستقل نمره میانگین کل کیفیت زندگی قبل از مداخله بین دو گروه آزمون و کنترل معنادار نبود (0/05P>)؛ اما نتایج آزمون تفاوت آماری معناداری را بین نمرات پس از مداخله در بعد سلامت روانی بین گروه آزمون و مداخله نشان داد (0/05P>). در مقایسه نمرات قبل و پس از مداخله فقط در گروه آزمون تفاوت معنادار مشاهده گردید (0/05P>).

بحث و نتیجه گیری

 نتایج مطالعه نشان داد که آموزش بر اساس الگوی سازگاری روی بر کیفیت زندگی مراقبین خانگی بیماران روانی موثر است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
105 -114
لینک کوتاه:
magiran.com/p2057591 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.