شناسایی مولفه های توسعه کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی قزوین)

پیام:
چکیده:
مقدمه

سازمان های بهداشت و سلامت با چالش های زیادی از جمله کثرت اساتید ،دانشجویان و کارمندان، دانش محور بودن دانشگاه ،گستره وسیع ، تعامل با عموم مردم ، تغییرات امروزی نظام بهداشت جهانی و اهمیت روزآمد بودن اطلاعات مواجه هستند. برای غلبه بر این چالش ها و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی، نیازمند کارافرینی سازمانی، استفاده از کارکنان ماهر و با دانش و تخصیص زمان مناسب به امر مدیریت دانش می باشد

روش پژوهش

به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی-اکتشافی و از نظر ابزار پژوهش ،،جز تحقیقات کیفی میباشد.جامعه مورد پژوهش20 نفر از خبرگانی که بیش از 5 سال در دانشگاه علوم پزشکی قزوین حضور دارند می باشند. که با آنها مصاحبه عمیق صورت گرفته و برای تحلیل نتایج از نرم افزار مکس .کیو.دی.ای 10  استفاده شده است.

یافته ها

18 مقوله بنیادی برای تبیین مدل توسعه کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی قزوین به دست آمد.

نتیجه گیری

شرایط زمینه ای و بستر : (مهارت ها و ویژگی های فردی، شرایط فرهنگی و اجتماعی، ساختار سازمانی، شرایط سیاسی و قانونی)، شرایط علی: (مدیریت دانش {کسب و ایجاد، حفظ و نگهداری، تبدیل و انتقال، بکارگیری})، شرایط مداخله گر: (فرهنگ سازمانی و منابع انسانی)، مقوله مرکزی (مدل توسعه کارافرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی قزوین)، پیامدها: (رفتاری، ساختاری و محتوایی) و راهبرد آن توسعه سازمانی می باشد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2060912 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.