بررسی اثر میانجی اقدامات خود مراقبتی بر رابطه بین سواد سلامت وکیفیت زندگی بیماران پس از جراحی قلب باز

پیام:
چکیده:
مقدمه

به میزان توانایی افراد در به دست آوردن، تحلیل کردن و فهمیدن اطلاعات و خدمات اولیه بهداشتی که به آن نیاز دارند تا بتوانند در مورد مسائل مربوط به سلامتی خود مشارکت داشته و تصمیم های درستی اتخاذ کنند، سواد سلامت می گویند. امروزه سواد سلامت یکی از ارکان سلامت جامعه محسوب می شود. هدف از این پژوهش ارائه مدلی برای بررسی تاثیر سواد سلامت و اقدامات خودمراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی - عروقی پس از انجام عمل قلب باز بود.

روش پژوهش

 این پژوهش بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی - پیمایشی است که جامعه آماری تحقیق کلیه بیمارانی بودند که در مرکز قلب تهران عمل جراحی باز قلب را انجام داده بودند و از بین این افراد 138 نفر با نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای محقق ساخته است که روایی آن از طریق روایی صوری و روایی همگرا و پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش معادلات ساختاری استفاده شد.

یافته ها

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان دادسواد سلامت با ضریب مسیر (0/685) تاثیر مثبت و معنی داری با اقدامات خود مراقبتی، سواد سلامت با ضریب مسیر (0/350) تاثیر مثبت و معنی دار با کیفیت زندگی بیماران دارد و اقدامات خود مراقبتی با ضریب مسیر (0/418) تاثیر مثبت و معنی داری با کیفیت زندگی بیماران دارد.

نتیجه گیری

 با ارتقای سواد سلامت و آموزش رفتارهای خود مراقبتی به بیماران قلبی پس از انجام عمل قلب باز می توان شاهد پیشرفت کیفیت زندگی این بیماران پس از عمل و کاهش عوارض پس از جراحی شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2060913 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.