بررسی کیفیت خواب و عوامل مرتبط در سالمندان بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) خلخال

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

جمعیت سالمندان جهان در حال افزایش است. اختلال خواب یکی از مشکلاتی است که به موازات کهولت سن ایجاد شده و سبب کاهش تدریجی کیفیت زندگی فردی در سالمندان می‫شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی کیفیت خواب و عوامل مرتبط در  سالمندان بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) خلخال در سال 1395 بود.

روش کار

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود که بر روی 409 نفر از سالمندان بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر خلخال در سال 1395 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه کیفیت خواب پیترزبورگ بوده و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

یافته های مطالعه حاضر نشان داد که میانگین نمره کل کیفیت خواب شرکت کنندگان در مطالعه 31/3±61/8 می‫باشد. نمره کیفیت خواب در زنان بالاتر از مردان بود و مردان کیفیت خواب بهتری داشتند، اما ارتباط آماری معنی‫داری بین دو جنس مشاهده نشد. همچنین بررسی ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک و کیفیت خواب سالمندان نشان داد که بین سن و تعداد فرزندان با کیفیت خواب ارتباط آماری معنی‫داری وجود نداشت، اما بین سایر متغیرها از قبیل وضعیت تاهل، شغل، درآمد و بخش بستری ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (05/0p<).

نتیجه گیری

مجموع یافته های مطالعه حاضر نشان داد که کیفیت خواب سالمندان بستری در بیمارستان ضعیف می‫باشد که با برخی از متغیرهای زمینه ای ارتباط مستقیم دارد. انجام اقداماتی در بیمارستان‫ها در جهت کاهش اختلالات خواب ضروری به نظر می‫رسد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
480 -488
لینک کوتاه:
magiran.com/p2065091 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.