تاثیراکسی توسین بر مشخصات منی قوچ زل در خارج از فصل تولید مثلی

پیام:
چکیده:
هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر اکسی توسین بر مشخصات منی قوچ نژاد زل در خارج از فصل تولیدمثلی است. 18 قوچ بالغ به صورت تصادفی انتخاب و در 3 گروه مساوی، یک گروه کنترل و 2 گروه درمانی (اکسی توسین 5 و اکسی توسین 10)، تقسیم شدند. یک سی سی سدیم کلراید 9/0 درصد به قوچ های گروه کنترل تزریق شد و در گروه های درمانی اکسی توسین 5 و 10 به ترتیب 5 واحد بین المللی و 10 واحد بین المللی اکسی توسین به هرکدام از قوچ ها به صورت عضلانی تزریق شد. نمونه های منی، 10 دقیقه پس از هرکدام از تزریقات، بوسیله الکترو اجاکولاتور جمع آوری شدند. این مطالعه نشان داد که اکسی توسین تغییری را در تحرک اسپرم و تعداد اسپرم غیر طبیعی، در مقایسه با گروه کنترل ایجاد نمی کند و حجم منی، حرکت دسته جمعی و تعداد کلی اسپرم در گروه درمانی اکسی توسین به طور معنی داری (05/0>P) نسبت به کنترل افزایش نشان داده است. در مجموع، دوز 10 واحد بین المللی اکسی توسین موجب افزایش حرکت دسته جمعی، تعداد کلی اسپرم، اسپرم زنده و غلضت اسپرم شده و می توان از این هورمون برای تولید مثل خارج از فصل تولید مثلی با دوز مذکور استفاده کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
111 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p2066744 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!