تاثیر گنادوتروپین کوریونی اسبی بر مشخصات منی قوچ نژاد زل در خارج از فصل تولید مثلی

پیام:
چکیده:
هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر گنادوتروپین کوریونی اسبی (eCG) بر مشخصات منی قوچ نژاد زل در خارج از فصل تولیدمثلی بوده است. در این بررسی، 18 قوچ بالغ به صورت تصادفی و برابر در 3 گروه، یک گروه کنترل و 2 گروه درمانی، تقسیم شدند. یک میلی لیتر سدیم کلراید 9/0 درصد به قوچ های گروه کنترل تزریق شد، در صورتیکه در گروه های درمانی،گنادوتروپین کوریونی اسبی در دو دوز 400 واحد بین المللی و 600 واحد بین المللی به هریک از قوچ ها به صورت عضلانی تزریق شد. نمونه های منی 10 دقیقه پس از هرکدام از تزریقات بوسیله الکترواجاکولاتور جمع آوری شدند. این مطالعه نشان داد که گنادوتروپین کوریونی اسبی تغییری در حجم منی، درمقایسه با گروه کنترل ایجاد نمی کند. حرکت دسته جمعی، تحرک اسپرم و تعداد کلی اسپرم به صورت معنی داری (05/0>P) در گروه درمانی گنادوتروپین کوریونی اسبی نسبت به کنترل افزایش داشته است. در مجموع، دوز600 واحد بین المللی گنادوتروپین کوریونی اسبی موجب افزایش حرکت دسته جمعی، تعداد کلی اسپرم، اسپرم زنده و غلظت اسپرم شد. می توان از این هورمون برای تولید مثل خارج از فصل تولید مثلی با دوزهای مذکور استفاده کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
135 -141
لینک کوتاه:
magiran.com/p2066747 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!