مواجهه با خشونت شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

پیام:
چکیده:

مقدمه خشونت های شغلی از علل مشکلات روانی و فیزیکی و کاهش رضایت و عملکرد شغلی پرستاران می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان بروز و منبع خشونت شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بوده است.مواد و روش هااین مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی، در سال 1397 با مشارکت 181 پرستار و به روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی ساده بر روی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور انجام شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خشونت شغلی در بخش بهداشت و درمان بود. اطلاعات با نرم افزار SPSS v.19 تجزیه و تحلیل شد.یافته هامیزان بروز خشونت فیزیکی، کلامی و جنسی علیه پرستاران در 12 ماه منتهی به انجام پژوهش به ترتیب 25/7 ،72/6 و 2/1 درصد گزارش شد. بیش از 66 درصد از پرستاران ابراز کردند که روشی برای گزارش دهی خشونت در محل کار آنها وجود ندارد. پرستاران کمبود پرسنل و امکانات و شلوغی بخش را به عنوان مهم ترین علت خشونت علیه پرستاران اعلام کردند. نتایج آزمون های آماری ارتباط معنی داری بین بخش و خشونت کلامی، بین جنسیت و خشونت فیزیکی و بین تعداد شیفت کاری در هفته و خشونت فیزیکی و کلامی نشان داد.نتیجه گیریخشونت کلامی علیه پرستاران بیشتر توسط بیماران و همراهان آنها و پزشکان اتفاق می افتد. خشونت فیزیکی بیشتر توسط همراهان بیماران اتفاق می افتد. پرستاران معمولا خشونت شغلی علیه خود را گزارش نمی دهند و خشونت شغلی علیه پرستاران در حال تبدیل شدن به یک پدیده عادی در بیمارستان هاست.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069850 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!