اثر محافظتی تمرین هوازی همراه با مکمل رزوراترول بر بیان برخی شاخص های آتروفی کاردیومیوسیت های رت های دیابتی

پیام:
چکیده:
 هدف

 از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین هوازی همراه با مصرف رزوراترول بر بیان FOXO3a  و MuRF1 بافت قلب رت های نر دیابتی می باشد.

مواد و روش ها

40 سر رت نر ویستار، به طور تصادفی به گروه های کنترل- سالم (CN)، دیابت (DM)، دیابت-رزوراترول (RDM)، دیابت-تمرین هوازی (TDM)، دیابت-تمرین هوازی-رزوراترول (TRDM) تقسیم شدند. گروه های تمرینی به مدت 8 هفته برنامه تمرینی دویدن را روی تردمیل انجام دادند. به گروه های  RDMو TRDM (20 میلی گرم/کیلوگرم) رزوراترول تزریق شد. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، رت ها کشتار شدند، بافت قلب برداشته و بلافاصله در محلول نیتروژن فریز و در دمای 80- برای اندازه گیری شاخص ها نگهداری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از تحلیل واریانس در سطح معنی داری 0/05≤ p استفاده شد.

یافته ها

نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده کاهش بیان FOXO3a (0001/0p=) و MuRF1 (0001/0p=) کاردیومیوسیت ها در گروه های TDM نسبت به گروه DM بود. بیان FOXO3a (045/0p=) و MuRF1 (037/0p=) در گروه RDM  نسبت به گروه DM کاهش معنی داری داشت. همچنین بیان FOXO3a (026/0p=) و MuRF1 (007/0p=) کاردیومیوسیت ها در گروه های TRDM  نسبت به گروه DM نیز کاهش معنی داری داشت.

نتیجه گیری

یافته های ما نشان داد تمرین هوازی با و بدون رزوراترول احتمالا باعث مهار شاخص های آتروفی کاردیومیوسیت های رت های دیابتی می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069852 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!