تاثیر اجرای نظام جانشین پروری بر بهره وری نیروی انسانی مورد مطالعه: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان

نویسنده:
پیام:
چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اجرای نظام جانشین پروری بر بهره وری نیروی انسانی در بخش دولتی است. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. هم چنین این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بوده و تعداد 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه محقق ساخته اجرای نظام جانشین پروری و پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت (1980) است که روایی و پایایی این پرسشنامه ها مورد بررسی و تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته های پژوهش ضمن تایید الگوی پیشنهادی، نشان داد که اجرای نظام جانشین پروری بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر مثبت می گذارد. یافته دیگر پژوهش نشان داد که از بین جنبه های اجرای نظام جانشین پروری، ارزیابی منابع موجود بیشترین تاثیر مثبت را بر بهره وری نیروی انسانی داشته است و آموزش های مدیریتی و یافتن و به کارگیری افراد مستعد به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070547 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!