فهرست مطالب

مجله توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
پیاپی 70 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • آزاده شجاعی آراء، صدیقه طوطیان اصفهانی*، لیلا سعیدی صفحات 1-32
  زمینه و هدف
  این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر فناوری بلاک چین در مدیریت منابع انسانی با استفاده از مدل SWOT انجام شد.
  روش
  روش پژوهش آمیخته است. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان فناوری اطلاعات در حوزه بلاک چین و مدیریت هستند که با استفاده از روش هدف مند 20 نفر انتخاب شدند. جامعه در بخش کمی نیز 217 نفر از کارکنان هلدینگ های مادر تخصصی انرژی به روش نمونه گیری تصادفی ساده و جدول مورگان انتخاب شدند. روایی ابزار به روش صوری، محتوایی و سازه و پایایی پرسش نامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (72/0 تا 85/0) تایید شد. از نرم افزار اسمارت پی آل اس نسخه سوم نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید فناوری بلاک چین در مدیریت منابع انسانی عوامل شناسایی شده، تایید شدند. سپس در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، توسط نرم افزار Expert Choice، گویه های به دست آمده رتبه بندی شدند.
  یافته ها
  در مجموع 8 گویه برای عوامل قوت، 6 گویه برای عوامل ضعف، 5 گویه برای عوامل تهدید و 5 گویه برای عوامل فرصت تایید شد. بالاترین اولویت در بین عوامل داخلی، عامل دسترسی به اطلاعات مربوط به صلاحیت کارکنان فعلی یا آینده و در بین عوامل خارجی، ایجاد محیطی امن و دسترسی آسان به اطلاعات صحیح است. نتایج ماتریس SWOT نشان داد که بر مبنای نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (42/2) و عوامل داخلی (8/2)، موقعیت سازمان در خانه SO یعنی راهبرد تهاجمی قرار دارد.
  نتایج
  بر اساس نتایج به دست آمده می توان بیان داشت که هلدینگ های مادر تخصصی در محیط خارجی خود دارای فرصت بوده و در داخل از قوت های خوبی برخوردار است. از این رو، استفاده مناسب از فناوری بلاک چین و مدیریت اطلاعات جهت شناخت بهتر، تحلیل عملکرد و رفتار کارکنان فعلی و جذب کارکنان آتی و ارایه برنامه های توسعه ای در کنار استفاده از این فناوری جهت تعیین حقوق و دست مزد بر اساس شایستگی و سایر آیتم های موثر می تواند مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: بلاک چین، مدیریت منابع انسانی، SWOT، هلدینگ مادر تخصصی انرژی
 • حمید حسین زاده نیکوئی، سید نجم الدین موسوی*، رضا سپهوند صفحات 33-66
  زمینه و هدف
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر هوشمندی اجتماعی و نفوذ بین فردی بر موفقیت مسیر شغلی ادراک شده با میانجی گری شبکه سازی درونی است.
  روش
  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش کمی است. جامعه پژوهش کارکنان شرکت توزیع برق استان قم هستند که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شده است. پایایی با استفاده از ضرایب بارهای عاملی، ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و ضریب rho-A و روایی با استفاده از روایی هم گرا و روایی واگرا تایید شد.
  یافته ها
  نفوذ بین فردی بر شبکه سازی درونی تاثیرگذار می باشد؛ هوشمندی اجتماعی بر شبکه سازی درونی تاثیرگذار است؛ شبکه سازی درونی بر موفقیت مسیر شغلی ادراک شده تاثیرگذار است؛ نفوذ بین فردی بر موفقیت مسیر شغلی ادراک شده تاثیرگذار است؛ هوشمندی اجتماعی بر موفقیت مسیر شغلی ادراک شده تاثیرگذار است.
  نتایج
  پژوهش حاضر اولین اقدام در جهت آزمون مدلی مفهومی متشکل از متغیرهای چهارگانه است که نشان دهنده اصالت و نوآوری پژوهش است. برازش مدل با توجه به شاخص های برازش بسیار مناسب است. بدین ترتیب مدل ترکیبی که در این پژوهش ارایه شده است، مورد تایید قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: نفوذ بین فردی، هوشمندی اجتماعی، شبکه سازی درونی، موفقیت مسیر شغلی ادراک شده
 • بهاره نامداری، شمس السادات زاهدی*، رضا واعظی، میرعلی سیدنقوی صفحات 67-122
  هدف
  این مقاله به دنبال شناسایی آن دسته از بسته های مدیریت منابع انسانی است که به هنگام بحران اقتصادی می توانند علاوه بر حفظ عملکرد سازمانی، بهبود بهزیستی کارمندانی را که در مراحل اولیه مسیر شغلی عهده دار مشاغل پیچیده و یا ساده و ساختارمند هستند، تضمین کنند.
  روش
  این پژوهش با بهره گیری از طرح پژوهش کیفی- اکتشافی و روش نمونه گیری هدفمند انجام شده است. به بیان ساده، پس از مرور و تحلیل محتوایی ادبیات مرتبط با مدیریت منابع انسانی و شناسایی سیاست ها و اقدامات مدیریت منابع انسانی بهزیستی محور، 14 نفر از اساتید مدیریت منابع انسانی دانشگاه های ایران در طی دورهای مختلف دلفی، اقدامات منابع انسانی هم سو با هر یک از بسته های منابع انسانی تعریف شده در این پژوهش را ارزیابی و شناسایی کرده اند.
  یافته ها
  یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که بیش از 85 درصد متخصصین منابع انسانی بر روی بسته های «کارورزی در مشاغل ساده و ساختارمند»، «کارورزی در مشاغل پیچیده»، «خودکفایی در مشاغل ساده و ساختارمند» و «خودکفایی در مشاغل پیچیده» که به ترتیب از 33، 33، 46 و 60 اقدام (شاخص) و هفت سیاست منابع انسانی تشکیل شده اند، توافق نظر دارند.
  نتایج
  ازآن جایی که اقدامات تشکیل دهنده بسته های مدیریت منابع انسانی تعریف شده در پژوهش حاضر علاوه بر سازگاری درونی، هم راستا با متغیرهای اثرگذار بر بهزیستی کارمندی (میزان پیچیدگی شغلی، مراحل اولیه مسیر شغلی و بحران اقتصادی) هستند، از این رو می توانند هم راستا با منطق رویکرد «منافع متقابل» عمل نمایند و تضمین کننده بهزیستی کارمندان باشند.
  کلیدواژگان: بسته های مدیریت منابع انسانی، بهزیستی کارمندان، بحران اقتصادی، عملکرد سازمانی
 • مهناز رنجبراسلامی، نادر علی قورچیان*، پریوش جعفری، کامران محمدخانی صفحات 123-162
  هدف

  رهبران دانشگاهی نقشی تعیین کننده در دست یابی به اهداف دانشگاه دارند که باید برای داشتن عملکرد مطلوب، توانمندی های آن ها دایما ارتقاء یابد. ازاین رو، هدف پژوهش ارایه مدلی برای ارتقای ظرفیت رهبری در واحدهای دانشگاهی با تاکید بر دانشگاه آزاد اسلامی است.

  روش

  پژوهش از نظر هدف توسعه ای-کاربردی و در گروه پژوهش ها آمیخته است. در مرحله کیفی، از 15 نفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد و داده ها با روش تحلیل مضمون تحلیل شد. هم چنین، در مرحله کمی برای بررسی اعتبار مدل از ابزار پرسش نامه استفاده شد و داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شد. جامعه آماری شامل 139 نفر از مدیران دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات هستند که با روش تصادفی ساده انتخاب شدند.

  یافته ها

  ابعاد رهبری دانشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی شامل هفت دسته ویژگی های فردی، بین فردی، شناختی، مدیریتی، هدایت گری، حرفه ای/دانشگاهی و معنوی است و هم چنین راهبردهای ارتقای ظرفیت رهبری دربرگیرنده انتصاب مناسب رهبران دانشگاهی، توسعه رهبران دانشگاهی، حمایت از رهبران دانشگاهی و بالنده سازی رهبران دانشگاهی هستند. نتایج مرحله کمی نشان داد اعتبار مدل تایید است و ضریب تعیین برای رهبری، راهبردها و پیامدها به ترتیب 630/0، 715/0 و 663/0 محاسبه شد.

  نتیجه گیری

  ارتقای ظرفیت رهبری دانشگاهی پدیده ای چندوجهی و پیچیده است و به منظور تحقق آن مجموعه ای از عوامل باید مدنظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: رهبری دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، ارتقای ظرفیت
 • سمیرا سعیدی، لیلا ذوقی* صفحات 163-192
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس توانمندسازی روان شناختی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجی گری هوش اجتماعی در کارکنان آموزش و پرورش انجام شد.
  روش
  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و نوع روش توصیفی- هم بستگی است. جامعه آماری شامل کارمندان و معلمان شاغل نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر کرج است که 380 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل؛ پرسش نامه های توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر و میشرا (1992)، بهزیستی روان شناختی ریف (1980)، رفتار شهروندی سازمانی (اسلامی، 1386) و هوش اجتماعی ترومسو (2001) است. تحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد، بهزیستی روان شناختی بر اساس توانمندسازی روان شناختی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجی گری هوش اجتماعی اثر مستقیم معنادار دارند.
  نتایج
  نتایج پژوهش حاکی از آن است که به کارگیری برخی از رفتارهای شهروندی در سازمان علاوه بر ایجاد موفقیت سازمانی، سبب توانمندسازی کارکنان و بهزیستی روان شناختی در کارکنان خواهد شد. هم چنین، میزان بهزیستی روان شناختی کارکنان، متغیری مهم در حوزه های مختلف زندگی و پویایی سازمان است؛ بنابراین، شناخت عوامل مرتبط با این متغیر، به ویژه در محیط کاری می تواند مسیولان را برای اتخاذ تصمیمات درست و منطقی و افزایش بهزیستی روان شناختی کارکنان و توانمندسازی روان شناختی آنان و افزایش پیامدهای مثبت سازمانی یاری دهد.
  کلیدواژگان: بهزیستی روان شناختی، توانمندسازی، رفتار شهروندی، هوش اجتماعی
 • امید میرده، ابراهیم داودی دهاقانی*، محمود شوقی صفحات 193-222
  زمینه و هدف
  این پژوهش با هدف شناسایی الگوی تامین جیره غذایی ماندگار با با رویکرد پدافند غیرعامل انجام شد.
  روش
  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و از منظر روش یک پژوهش کیفی با رویکرد تحلیل تم است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه  مدیران و کارشناسان معاونت آماد و پشتیبانی فراجا، فرماندهی یگان های ویژه فراجا، معاونین آماد و پشتیبانی و فرماندهان یگان ویژه استان های انتظامی، خبرگان و صاحب نظران حوزه آمادی و پدافند غیرعامل هستند. نمونه گیری در این پژوهش تا اشباع نظری به تعداد 15 نفر انجام شد. گردآوری داده ها در این پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش تحلیل تم انجام شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل تم نشان داد جیره ماندگار با رویکرد پدافند غیرعامل از هفت شاخص اصلی شامل: تفاوت، ویژگی جیره، اصول آمادی، کمیت، کیفیت، ویژگی تامین کننده و روش تامین تشکیل می شود.
  نتایج
  رعایت اصول پدافند غیرعامل در تامین جیره غذایی ماندگار از جمله موضوعاتی است که در پژوهش های پیشین به آن توجه نشده است و در پژوهش حاضر این خلاء برطرف شد. از این رو در تعیین ویژگی های آمادی جیره ماندگار مورد نیاز در شرایط پدافند غیر عامل رعایت اصول آمادی و کافی بودن بسته های غذایی با توجه به شاخص های خرید، منابع، بانک اطلاعاتی ، تناسب با شرایط اقلیمی جهت کشت، الگوی تغذیه ای برای شرایط گوناگون لازم و ضروری است.
  کلیدواژگان: جیره غذایی، جیره غذایی ماندگار، الگوی تامین جیره غذایی، پدافند غیرعامل، معاونت آماد و پشتیبانی فراجا
 • حسن امیدی، میلاد آقائی*، سید عزیز رفعتی اصل صفحات 223-240
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پارادایمیک لجستیک مشترک در بحران انتظامی با تاکید بر اغتشاشات خیابانی مبتنی بر نظریه زمینه ای انجام گرفته است.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، کیفی مبتنی بر روش نظریه زمینه ای است. مشارکت کنندگان 10 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد و خبرگان و نخبگان آمادی دارای مدرک حداقل کارشناسی ارشد و حداقل سابقه 15 ساله خدمت در قسمت های آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. از مصاحبه نیمه ساختار یافته به عنوان ابزار گرد آوری داده ها استفاده شد. داده ها برطبق رویه مبتنی بر نظریه زمین های در سه مرحله کدگذاری باز، انتخابی و محوری، تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

  در یافته های پژوهش شرایط علی 18 مورد، شرایط زمینه ای 11 مورد، شرایط مداخله گر 7 مورد، راهبردها و اقدامات 25 مورد و پیامدهای حاصل از اجرای آن 7 مورد احصاء و استخراج شد.

  نتایج

  اجرای لجستیک در بحران های انتظامی باعث:1- افزایش کارایی اثربخش مدیریت عملیات انتظامی در بحران، 2- برآورده شدن انتظارات مشتریان درون سازمانی، 3- چابکی در ارایه خدمات لجستیکی در بحران، 4- کاهش اتلاف منابع سازمانی، 5- افزایش بهره وری خدمات لجستیکی در عملیات انتظامی، 6- شکل گیری روحیه کار مشارکتی و همکارانه در عملیات لجستیکی، 7- افزایش اثربخشی مدیریت عملیات انتظامی در بحران می شود.

  کلیدواژگان: لجستیک مشترک، پلیس، بحران های انتظامی، اغتشاشات خیابانی
|
 • Azadeh Shojaee Ara`, Seddigheh Tootian Esfahani *, Leila Saeidi Pages 1-32
  Background and objective
  This research was conducted with the aim of identifying and prioritizing the effective factors of blockchain technology in human resource management using the SWOT model.
  Method
  The research method is mixed. The statistical population in the qualitative phase was information technology experts in the field of blockchain and management, who were selected using a targeted method (N=20). In the quantitative section, 217 employees of specialized energy parent holdings were selected by simple random sampling method and Morgan's Table. The validity of the tool was confirmed by the face, content and sconstruct methods and the reliability of the questionnaires was confirmed using Cronbach's alpha and composite reliability (0.72 to 0.85). Using the Smart PL software, the third edition, the strengths, weaknesses, opportunities and threats of blockchain technology in human resource management were confirmed. Then, in the process of hierarchical analysis, the obtained items were ranked by Expert Choice software.
  Findings
  A total of 8 items for strength factors, 6 items for weakness factors, 5 items for threat factors and 5 items for opportunity factors were confirmed. Among internal factors, the highest priority is access to information related to current or future employees' qualifications, and among external factors, creating a safe environment and easy access to correct information. The results of the SWOT matrix showed that based on the final score of the evaluation matrix of external factors (2.42) and internal factors (2.8), the position of the organization is in the house of SO, which means offensive strategy.
  Results
  Based on the obtained results, it can be said that specialized parent holdings have opportunities in their external environment and have good strengths internally. Therefore, the proper use of blockchain technology and information management can be employed to better understand, analyze the performance and behavior of current employees and attract future employees and provide development plans; along with the use of this technology, determining salaries and wages based on merit and other effective items can be useful.
  Keywords: Blockchain, human resources management, SWOT, specialized energy parent holding
 • Hamid Hosseinzadeh Nikouie, Seyyed Najmuddin Mousavi *, Reza Sepahvand Pages 33-66
  Background and objective
  The purpose of this research is to investigate the effect of social intelligence and interpersonal influence on perceived career path success with the mediation of internal networking.
  Method
  In terms of its objective this study is of an applied reaesrch type and in terms of nature and method quantitative. The research population is the employees of the electricity distribution company of Qom province, who were selected using the available sampling method. The data collection tool is a questionnaire. Data analysis was done using Smart PLS software. Reliability was confirmed using factor loading coefficients, Cronbach's alpha coefficients, composite reliability and rho-A coefficient, and validity using convergent validity and divergent validity.
  Findings
  Interpersonal influence affects internal networking; social intelligence affects internal networking; internal networking has an impact on perceived career path success; interpersonal influence affects perceived career path success; social intelligence affects perceived career success.
  Results
  The present research is the first step towards testing a conceptual model consisting of four variables, which shows the originality and innovation of the research. The fit of the model is very suitable according to the fit indices. In this way, the hybrid model presented in this research is approved.
  Keywords: interpersonal influence, Social intelligence, Internal Networking, Perceived career path success
 • Bahareh Namdari, Shams Al Sadat Zahedi *, Reza Vaezi, Mirali Seyed Naqavi Pages 67-122
  Background and objective
  This article seeks to identify those human resource management packages that during the economic crisis, in addition to maintaining organizational performance, can guarantee the improvement of the well-being of employees who are in charge of complex or simple and structured jobs in the early stages of their career path.
  Method
  This research was carried out using the qualitative-exploratory research design and the purposeful sampling method. Simply put, after reviewing and analyzing the content of the literature related to human resource management and identifying welfare-oriented human resource management policies and measures, 14 human resource management professors from Iranian universities during different Delphi rounds, human resource measures aligned with each of the human resource packages defined in this research have been evaluated and identified.
  Findings
  The findings from the data analysis show that more than 85% of the human resources professionals have a consensus on the packages of "Internship in simple and structured jobs", "Internship in complex jobs", "Self-sufficiency in simple and structured jobs" and "Self-sufficiency in complex jobs" that consist of 33, 33, 46, and 60 measures (indicators) and seven human resource policies, respectively.
  Results
  Since the measures that make up the human resource management packages defined in the above research, in addition to internal compatibility, are in line with the variables affecting employee well-being (level of job complexity, early stages of the career path, and economic crisis), can act in line with the logic of the "mutual benefits" approach and guarantee the well-being of employees
  Keywords: Human resource management packages, Employee welfare, economic crisis, organizational performance
 • Mahnaz Ranjbar Eslami, Nader Ali Ghourchian *, Parivash Jafari, Kamran Mohammad Khani Pages 123-162
  Background and objectives

  Academic leaders have a decisive role in achieving the goals of the university, and their capabilities must be constantly improved for optimal performance. Therefore, the aim of the research is to provide a model for improving leadership capacity in university branches with an emphasis on Islamic Azad University.

  Method

  In terms of its objectives, the present study is of an applied-developmental and mixed-method research type. In the qualitative phase, a semi-structured interview was conducted with 15 experts who were purposefully selected and the data was analyzed by thematic analysis. Also, in the quantitative stage, a questionnaire tool was used to check the validity of the model, and the data was analyzed with the structural equation modeling method and Smart PLS software. The statistical population included 139 managers of Azad University, Science and Research Branch, who were selected by simple random sampling method.

  Findings

  The dimensions of academic leadership in Islamic Azad University include seven categories of individual, interpersonal, cognitive, managerial, guiding, professional/academic, and spiritual characteristics, as well as strategies to improve leadership capacity, including appropriate appointment of academic leaders, development of academic leaders, support for academic leaders, and leadership development. The results of the quantitative stage showed that the validity of the model was confirmed and the coefficient of determination for leadership, strategies, and consequences were calculated as 0.630, 0.715, and 0.663, respectively.

  Keywords: academic leadership, Islamic Azad University (Research, Sciences Branch), capacity building
 • Samira Saeedi, Leila Zoghi * Pages 163-192
  Background and objective
  The present study was conducted with the aim of predicting psychological well-being based on psychological empowerment and organizational citizenship behavior with the mediation of social intelligence in education workers.
  Methods
  In terms its objectives, this study is of applied research type and in terms of type of method it is a descriptive-correlational study. The statistical population includes employees and teachers working in the four educational districts of Karaj city, 380 of whom were selected based on Karajsi and Morgan's table through random sampling. Data collection tools include the psychological empowerment questionnaires by Spritzer and Mishra (1992), Riff's psychological well-being (1980), organizational citizenship behavior (Islami, 2006) and Tromso's social intelligence (2001). Data analysis was done using structural equation method.
  Findings
  The research findings showed that psychological well-being based on psychological empowerment and organizational citizenship behavior with the mediation of social intelligence had a significant direct effect.
  Results
  The results of the research indicate that the use of some citizenship behaviors in the organization, in addition to creating organizational success, will lead to employee empowerment and psychological well-being in employees. Also, the level of psychological well-being of employees is an important variable in different areas of life and organization dynamics. Therefore, knowing the factors related to this variable, especially in the work environment, can help officials to make correct and logical decisions and increase the psychological well-being of employees and their psychological empowerment and increase positive organizational outcomes.
  Keywords: Psychological Well-being, Empowerment, Citizenship Behavior, Social intelligence
 • Omid Mirdeh, Ebrahim Davoudi *, Mahmoud Shoghi Pages 193-222
  Background and objective
  This research was conducted with the aim of identifying the sustainable food ration supply model with passive defense approach.
  Methods
  In terms of its objectives, the current study is of an applied-developmental research type and in terms of method, it is a qualitative research with a theme analysis approach. The statistical population of this research includes all the managers and experts of I.R.I. Police Logistics Department, commanders of special units, deputies of Logistics and special unit commanders of police provinces, experts in the fields of logistics and passive defense. Sampling in this research was done until the theoretical saturation with 15 individuals. Data collection in this research was done using semi-structured interviews. Data analysis was also done using theme analysis method.
  Findings
  The results of the theme analysis showed that the sustainable ration with the passive defense approach consists of seven main indicators, including the difference, characteristics of the ration, principles of logistics, quantity, quality, characteristic of the supplier and method of supply.
  Results
  Compliance with the principles of passive defense in providing sustainable food rations was one of the issues that were not paid attention to in previous research, and this gap was resolved in the current research. Therefore, in determining the characteristics of the logistics of the sustainable ration required in the conditions of passive defense, it is necessary to observe the principles of logistics and adequacy of food packages according to the indicators of purchase, resources, database, suitability with climatic conditions for cultivation, and nutritional model for various conditions.
  Keywords: food ration, Sustainable food ration, food ration supply model, passive defense, I.R.I. Police logistics deputy
 • Hasan Omidi, Milad Aghaee *, Seyed Aziz Aafati Asl Pages 223-240
  Background and Objectives

  The current research was carried out with the aim of designing a paradigmatic model of joint logistics in a policing crisis with an emphasis on street riots based on grounded theory.

  Method

  In terms of its objectives this study is of an applied research type and in terms of method it is a qualitative study based on grounded theory. The participants were 10 senior managers and experts and elites of logistics with at least aa MA degree and at least 15 years of service experience in the logistics fields of the Islamic Republic of Iran's law enforcement command using purposeful sampling. A semi-structured interview was used as a data collection tool. The data were analyzed according to the procedure based on the grounded theory in three stages of open, selective and axial coding.

  Findings

  In research findings, 18 causal conditions, 11 contextual conditions, 7 interventional conditions, 25 strategies and actions, and 7 outcomes of their implementation were extracted.

  Results

  The implementation of logistics in law enforcement crises causes: 1) increasing the effective efficiency of managing law enforcement operations in a crisis; 2) meeting the expectations of customers within the organization; 3) agility in providing logistics services in a crisis; 4) reducing the wastage of organizational resources; 5) increasing the efficiency of logistics services in police operations; 6- forming the spirit of cooperative and collaborative work in logistics operations; 7- increasing the effectiveness of the management of police operations in crisis.

  Keywords: Joint logistics, Police, law enforcement crises, Street Riots