بررسی تاثیر هوش سازمانی بر جامعه پذیری کارکنان با تبیین نقش میانجی فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام)

نویسنده:
پیام:
چکیده:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر هوش سازمانی و جامعه پذیری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام با تبیین نقش میانجی فرهنگ سازمانی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام به تعداد 160 نفر هستند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 120 نفر به صورت تصادفی و ساده انتخاب شده اند. جهت سنجش هوش سازمانی از پرسشنامه آلبراخت (2002)، برای سنجش جامعه پذیری کارکنان از پرسشنامه تائورمینا (1997) و برای سنجش متغیر فرهنگ سازمانی نیز از پرسشنامه اسکندری و صمدی (1395) استفاده شده است که روایی صوری آنها توسط10 نفر از خبرگان مدیریت و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ که مقدار آن 90/. است، تایید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین ابعاد هوش شامل بینش راهبردی و جامعه پذیری، سرنوشت مشترک و جامعه پذیری، میل به تغییر و جامعه پذیری، اتحاد و توافق و جامعه پذیری، روحیه و جامعه پذیری، کاربرد دانش و جامعه پذیری، فشار عملکرد سازمانی و جامعه پذیری و همچنین بین هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی و فرهنگ سازمانی و جامعه پذیری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
121 -137
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070552 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!