اثر دورکنندگی و بازدارندگی تخم ریزی عصاره و پودر سیر و فلفل قرمز روی شب پره هندیPlodia interpunctella Hübner در شرایط آزمایشگاهی

پیام:
چکیده:
شناسه دیجیتال (DOR):98.1000/1735-0905.1398.35.846.97.5.1575.1610 با توجه به اهمیت اقتصادی آفات انباری و معایب حشره کش های شیمیایی، در این تحقیق اثر دور کنندگی عصاره سیر و فلفل (تنداکسیر®) و پودر سیر و فلفل روی شب پره هندی Plodia interpunctella Hubner (Lep.: Pyralidae) بررسی شد. اثر دورکنندگی غلظت های مختلف تنداکسیر (1، 5، 10، 15 و 20 درصد) و پودر سیر و فلفل روی حشره کامل و لارو سن چهارم با استفاده از لوله شیشه ای Y شکل و روی لارو سن اول با استفاده از دو روش لیوان منفذدار و پتری دیش و همچنین اثر بازدارندگی این ترکیب ها روی تخم ریزی حشره کامل ارزیابی شد. نتایج نشان داد که غلظت 20% تنداکسیر و پودر سیر به ترتیب با 97/63% و 90/58% بیشترین اثر دورکنندگی را روی حشرات کامل دارند. اثر دورکنندگی تیمارها روی لارو سن چهارم نسبت به حشره کامل کمتر بود و پودر سیر و غلظت 20% تنداکسیر به ترتیب به میزان 57.5% و 40% بیشترین دورکنندگی را روی لارو سن چهارم داشتند. پودر فلفل (82.5%) بیشترین دورکنندگی را روی لارو سن اول در روش لیوان منفذدار نشان داد. میزان دورکنندگی روش پتری دیش کمتر بود و بیشترین میزان آن (67.5%) در غلظت 20% تنداکسیر ثبت شد. بیشترین اثر بازدارندگی روی تخم ریزی حشره کامل مربوط به پودر سیر و غلظت 20% تنداکسیر به ترتیب با47.89% و 47.65% بود. نتایج این تحقیق کارایی عصاره و پودر سیر و فلفل را در دور کردن و ممانعت از تخم ریزی شب پره هندی نشان داد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
846 -859
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071559 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!