اثر سیتاگلیپتین بر سطح سرمی TNF-α، IL-1β و IL-10 در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 2

پیام:
چکیده:
هدف

دیابت قندی  نوع دو (Type 2 diabetes mellitus, T2DM) یک بیماری التهابی مزمن همراه با تغییرات سیستم ایمنی می باشد. عدم تعادل در سایتوکاین ها نقش مهمی در پاتوژنز T2DM بازی می کند. هدف از این مطالعه بررسی سطح سرمی سایتوکاین های TNF-α، IL-1β و IL-10 و اثر سیتاگلیپتین بر سطح آن ها در بیماران T2DM بود.

مواد و روش ها

 نمونه خون از 60 بیمار T2DM و 30 فرد کنترل جمع آوری شد. بیماران بر اساس درمان به دو گروه 30 نفری دریافت کننده سیتاگلیپتین (mg/day 100) به مدت هشت ماه و غیر دریافت کننده سیتاگلیپتین تقسیم شدند. پس از جداسازی نمونه سرم، سطح TNF-α، IL-1β و IL-10 با استفاده از الایزا اندازه گیری شد.

یافته ها

 سطح سرمی TNF-α در گروه T2DM غیر دریافت کننده سیتاگلیپتین نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری نشان داد (002/0=p) سطح TNF-α در گروه دریافت کننده سیتاگلیپتین در مقایسه با گروه غیر دریافت کننده سیتاگلیپتین کاهش معناداری داشت (01/0=p). سطح IL-10 در بیماران غیر دریافت کننده سیتاگلیپتین در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری داشت (003/0=p). سطح IL-10 در گروه دریافت کننده سیتاگلیپتین در مقایسه با گروه غیر دریافت کننده افزایش معناداری نشان داد (002/0=p). سطح IL-1β در مقایسه بین زیر گروه ها و در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری نشان نداد.

نتیجه گیری

 با مصرف سیتاگلیپتین، کاهش سایتوکاین التهابی TNF-α و در مقابل افزایش سایتوکاین مهاری IL-10 در بیماران مشاهده شد. به نظر می رسد سیتاگلیپتین دارای اثرات ضدالتهابی در تنظیم سیستم ایمنی بیماران می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -77
لینک کوتاه:
magiran.com/p2074003 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!