فهرست مطالب

 • سال بیست و یکم شماره 5 (پیاپی 77، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/11
 • تعداد عناوین: 26
|
 • محمدکریم صابری*، سپیده صاحبی، محمد زره ساز صفحات 1-9
  هدف

  مطالعه حاضر با هدف تحلیل کتاب سنجی مجله کومش به عنوان یکی از مجلات قدیمی و معتبر علوم پزشکی کشور انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه با روش کتاب سنجی و تحلیل مقالات منتشر شده در مجله کومش طی سال های 2006-2017 انجام شده است. به همین منظور از طریق جستجوی پیشرفته در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس، 764 مقاله استخراج و تحلیل های کتاب سنجی و مصورسازی با استفاده از نرم افزارهای Excel و VOSviewer انجام شد.

  یافته ها

  روند انتشار مقالات و استنادهای دریافتی مجله کومش صعودی است. تعداد مقالات مجله از 14 مقاله در سال 2006 به 100 مقاله در سال 2017 و تعداد استنادهای دریافتی از صفر استناد در سال 2006 به 289 استناد در سال 2017 رسیده است. نقشه هم تالیفی نویسندگان مجله نشان داد راهب قربانی با انتشار 88 مقاله و 27 پیوند، فعال ترین نویسنده و دارای بیش ترین هم تالیفی است. ارزیابی وابستگی سازمانی و کشورهای مشارکت کننده در مقالات مجله حاکی از آن بود که دانشگاه علوم پزشکی سمنان با 310 وابستگی سازمانی در رتبه اول قرار دارد و نویسندگان 9 کشور در مقالات مجله مشارکت داشتند. بر اساس نقشه هم رخدادی کلید واژه های مقالات منتشر شده در مجله کومش از 5424 کلید واژه، 127 کلید واژه، 10 و بیش تر از 10 فراوانی داشتند و پربسامدترین کلید واژه ها در سه خوشه قرار گرفته اند. مقاله «عبدالرضا رجائی فرد، ابوالفضل محمدبیگی و نرگس محمد صالحی» با عنوان «برآورد میانگین سن یائسگی طبیعی در زنان ایرانی: یک مطالعه متاآنالیز» با 20 استناد، پراستنادترین مقاله مجله کومش در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس بود.

  نتیجه گیری

   این مطالعه یک چشم انداز کلی از عملکرد مجله کومش طی سال های 2006-2017 ارائه کرده است. نتایج این مطالعه می تواند برای مخاطبان و مسئولان مجله به مثابه یک نقشه راه باشد و به آن ها در ادامه مسیر کمک کند.

  کلیدواژگان: کتاب سنجی، مصورسازی داده ها
 • محمود سیف اللهی، هادی سلطانی زاده*، افسون حسنی مهربان، فاطمه خمسه صفحات 10-27
  هدف

  شناسایی زودهنگام بیماری آلزایمر به عنوان یک بیماری تخریب گر مغزی و شایع ترین عامل دمانس در سالمندان، با استفاده از آنالیز الگوی راه رفتن مورد توجه ویژه محققین در سال های اخیر قرار گرفته است. زیرا این روش نوین غیرتهاجمی، کم هزینه تر و قابل انجام در محیط های غیرکلینیکی و آزمایشگاهی است. بنابراین، در این مقاله مروری، شناسایی بیماری آلزایمر   به وسیله آنالیز الگوی راه رفتن با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در مطالعات پیشین، بررسی شد.

  مواد و روش ها

  جست وجوی مقالات پیشین در پایگاه های اطلاعاتی مانند Google Scholar، Pubmed، IEEE، Springer و Elsevier انجام شد. پس از یافتن مقالات در این پایگاه ها، مقالات مناسب بر اساس معیارهایی مانند تمرکز مطالعه بر روی سالمندان با بیماری آلزایمر یا اختلالات شناختی خفیف، شناسایی و ارزیابی بیماری آلزایمر، استفاده از فناوری سنسورها برای ثبت راه رفتن، برای بررسی انتخاب شدند.

  یافته ها

  با استفاده از آنالیز الگوی راه رفتن به وسیله ابزارهای نوین مبتنی بر سنسورها و فناوری اطلاعات می توان به شناسایی بیماری آلزایمر، حتی در مراحل اولیه و نیز در مرحله اختلالات شناختی خفیف پرداخت. هم چنین با تکیه بر ترکیب فناوری های مختلف سنسورها و استفاده از روش های هوش مصنوعی امکان ارزیابی کمی و شناسایی دقیق تر بیماری فراهم می شود.

  نتیجه گیری

   اگر چه آنالیز الگوی راه رفتن می تواند ابزار جدیدی برای شناسایی زودهنگام بیماری آلزایمر باشد، اما برای استفاده از آن به عنوان یک ابزار مطمئن در کلینیک ها نیاز به توسعه و بهبود آن با تکیه بر فناوری سنسورها و هوش مصنوعی دارد.

  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، الگوی راه رفتن، فناوری اطلاعات، پردازش تصویر به کمک رایانه، یادگیری ماشین، هوش مصنوعی
 • مریم رضایی، منوچهر کرمی، جواد فردمال* صفحات 28-32
  هدف

  آنفولانزا، بیماری عفونی وحاد تنفسی و از مشکلات مهم بهداشت عمومی است. تعیین توزیع مکانی و نواحی با بروز بیش از حد انتظار یک بیماری ازجمله آنفولانزا می تواند در کشف مخاطرات محیطی و توزیع عادلانه خدمات بهداشتی موثرباشد. در این پژوهش به توزیع جغرافیایی آنفولانزا وشناسایی خوشه های پرخطر در منطقه مدیترانه شرقی پرداخته شده است.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه اطلاعات مربوط به تعداد موارد بروز آنفولانزا در یک دوره 21 ماهه (تا اکتبر 2018) در کشورهای منطقه مدیترانه شرقی استفاده شد. داده ها از گزارش های ثبت شده سازمان جهانی بهداشت استخراج واز آماره کاوشی انعطاف پذیر برای تعیین نواحی با بروز بالا استفاده شد.

  یافته ها

  درمجموع طی دوره ی مطالعه 28055 مورد آنفولانزا در کشورهای مورد مطالعه گزارش شده است. تحلیل اطلاعات، چهارخوشه پرخطر را در این منطقه شناسایی کرد. بر طبق نتایج بروز آنفولانزا درکشورهای بحرین؛ کویت و قطر از میزان مورد انتظار بیش تر بود. بعد از این خوشه، کشور های عمان و تونس نیز جداگانه نواحی پرخطری محسوب می شدند. خوشه ی بعدی اردن بود هر چند بین موارد مورد انتظار و مشاهده شده آنفولانزا در این خوشه اختلاف معنی دار نبود.

  نتیجه گیری

   نتایج دال بر بروز بالای آنفولانزا در کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا است. از این رو تمرکز نظام مراقبت بیماری آنفولانزا در سطح منطقه ای و ملی در کشور های با بروز بالا قویا توصیه می شود

  کلیدواژگان: آنفولانزا انسانی، آماره کاوشی، مطالعات همه گیری شناسی، ناحیه مدیترانه، بروز
 • سمانه مسکنی*، مهین تفضلی، حسن رخشنده، حبیب الله اسماعیلی صفحات 33-40
  هدف

  سندرم قبل از قاعدگی به وجود سیکلیک علائم رفتاری و جسمانی که بر برخی از زنان تاثیر می گذارد، اشاره می کند. پیدا کردن یک روش موثر و ایمن برای درمان سندرم قبل از قاعدگی همیشه نگرانی جدی بوده است، بیش تر از 95 درصد زنان جوان و میانسال را گرفتار می کند و در 2 تا 10 درصد به اندازه کافی شدید است که بر روی سبک زندگی و شغل آن ها تاثیر دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر کپسول سیاه دانه بر شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی انجام شد.

  مواد و روش ها

   این پژوهش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور بر روی 84 نفر از دانشجویان دارای علائم سندرم قبل از قاعدگی ساکن در خوابگاه های دانشجویی دخترانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396 انجام شد. افراد به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه مداخله کپسول خوراکی حاوی 500 میلی گرم سیاه دانه و گروه کنترل کپسول دارونما سه بار در روز از 7 روز قبل از شروع خونریزی قاعدگی تا 3 روز اول خونریزی قاعدگی به مدت 2 سیکل قاعدگی دریافت کردند. ابزار گردآوری داده ها فرم تقویم رخدادهای قبل از قاعدگی بود. شدت علائم یک و دو ماه پس از مداخله با قبل از مداخله و با گروه کنترل مقایسه شد.

  یافته ها

  در این پژوهش شدت کلی علائم سندرم قبل از قاعدگی بعد از مصرف کپسول سیاه دانه در پایان ماه اول و دوم در گروه مداخله کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشت (001/0P<).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد کپسول سیاه دانه شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی را کاهش می دهد، لذا می توان استفاده از آن را در درمان این مشکل شایع توصیه نمود.

  کلیدواژگان: سندرم پیش قاعدگی، سیاه دانه، درمانهای مکمل
 • میترا خرمی، معصومه باقری نسامی*، هوشنگ اکبری، نورالدین موسوی نسب، آسیه جوکار صفحات 41-49
  هدف

  طیف وسیعی از بیماران در بخش های مراقبت های ویژه دچار یبوست می شوند. به نظر می رسد استفاده از آلو بخارا در درمان یبوست حاد مفید می باشد. لذا این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر آلوی بخارای خشک و هیدروکسید منیزیم بر درمان یبوست بیماران سکته مغزی در بخش مراقبت های ویژه طراحی و اجرا شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهد دار تصادفی می باشد که بر روی 24 بیمار مبتلا به سکته مغزی در بخش مراقبت های ویژه، که دچار یبوست شدند انجام شد. در گروه مداخله، 50 گرم آلوی بخارا به شکل شربت و در گروه شاهد، 30 سی سی هیدروکسید منیزیم به مدت دو روز، دو بار در روز گاواژ شدند. دفعات اجابت مزاج و قوام مدفوع بیماران در هر دو گروه ثبت شد و از مقیاس مدفوع بریستول برای توصیف قوام مدفوع استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار تعداد دفعات دفع مدفوع در گروه مداخله 56/0±281/0 و در گروه شاهد 22/0±309/0 بود. فراوانی قوام مدفوع طبیعی در گروه مداخله 72/72% و در گروه شاهد 54/54% بود. در مقایسه دو گروه مداخله و شاهد، میزان دفعات دفع مدفوع و قوام مدفوع اختلاف معنی داری وجود نداشت. (00/1=p).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که آلو بخارا در افزایش تعداد دفعات و قوام مدفوع در بیماران سکته مغزی در بخش مراقبت های ویژه موثر است ولی در مقایسه با گروهی که هیدروکسید منیزیم دریافت کردند (گروه شاهد) تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: آلو بخارا، یبوست، سکته مغزی، بخش مراقبت های ویژه
 • فرشته برادران فرد*، احمد قدمی، میترا جبل عاملی، اکرم اعرابی صفحات 50-59
  هدف

  هیپوترمی از عوارض شایع و جدی می باشد که در بیماران تحت جراحی لاپاراسکوپی رخ می دهد. روش های گرم سازی متنوعی برای پیشگیری از این شرایط در اتاق عمل مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر دو روش گرم کردن بیماران تحت جراحی لاپاراسکوپی بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران می باشد.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه کارآزمایی بالینی 96 بیمار تحت جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک، در بیمارستان الزهرا (س) شهر اصفهان به صورت تصادفی در سه گروه (سیستم گرمایشی با فشار هوا، سرم گرم وریدی و کنترل) قرار گرفتند (هر گروه 32 نفر). مداخله بلافاصله پس از القای بی هوشی صورت گرفت. دمای مرکزی بدن، SPO2 و تعداد تنفس، هر 15 دقیقه تا 30 دقیقه پس از اتمام جراحی و شدت لرز نیز با ابزار مشاهده ای Grossely و Mahajan در ریکاوری ثبت شد.

  یافته ها

  میانگین دمای مرکزی بدن، تعداد تنفس و SPO2 در هیچ یک از زمان ها (قبل از القای بی هوشی، حین عمل و پس از عمل) بین سه گروه اختلاف معنادار نداشت (05/0P>) و لرز پس از عمل در هیچ یک از سه گروه مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

   استفاده از روش های فعال گرم سازی از جمله سرم گرم وریدی و سیستم گرمایشی با فشار هوا در جراحی های لاپاراسکوپی، تاثیری بر شاخص های فیزیولوژیک نداشته است. لذا توصیه می شود با توجه به سایر شرایط بیماران، روش گرم سازی انتخاب گردد.

  کلیدواژگان: گرم کردن، تزریقات تدریجی داخل وریدی، دمای بدن، لاپاراسکوپی، برداشتن کیسه صفرا، پایش فیزیولوژیکی
 • نسیمه ستایش ولی پور، معصومه خیرخواه*، زهرا امیرخاانزاده باراندوزی، لیلا نیستانی سامانی صفحات 60-66
  هدف

  درد زایمان یکی از شدیدترین دردهایی است که زنان تجربه می کنند. رایحه درمانی و حمام پا از روش های رایج کاهش درد زایمان می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر رایحه درمانی به شیوه استنشاق اسانس گل محمدی همراه با حمام پا و حمام آب گرم پا به تنهایی بر شدت درد زایمان زنان نخست زا انجام شد.

  مواد و روش ها

  این یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی است که در بیمارستان شهید اکبرآبادی تهران سال 1391، بر روی120 زن نخست زای داوطلب زایمان فیزیولوژیک انجام شد. افراد به روش گمارش تصادفی ساده در یکی از دو گروه مداخله (گروه حمام پا به همراه استنشاق اسانس گل محمدی و گروه حمام آب گرم پا) و گروه کنترل (مراقبت های روتین لیبر) قرار گرفتند. مداخلات در هر دو گروه آزمون به مدت 10 دقیقه، یک بار در ابتدای فاز فعال و بار دوم در ابتدای فاز انتقالی انجام شد. درد، هر 30 دقیقه در طول مرحله فعال لیبر با مقیاس بصری-عددی سنجیده شد. پس از جمع آوری و استخراج داده ها، مقایسه آماری با استفاده از برنامه spss ویرایش 16 انجام شد و 05/0 p< معنی دار در نظر گرفته شد. سپس داده ها با آزمون های آماری کای دو، دقیق فیشر، آنالیز واریانس، کروسکال والیس و تعیبی شفه آنالیز شد.

  یافته ها

  نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که میانگین شدت درد در گروه های مداخله در ابتدای فاز فعال لیبر و مرحله فعال زایمان به طور معنی داری کم تر از گروه کنترل بوده است (001/0p<). در حالی که میانگین شدت درد در مرحله فار انتقالی تنها در گروه استنشاق و حمام پا با اسانس گل محمدی کم تر از گروه های حمام آب گرم پا به تنهایی و کنترل بوده است.

  نتیجه گیری

   رایحه درمانی به روش استنشاق و حمام پا با اسانس گل محمدی و حمام آب گرم پا به تنهایی می تواند در طی زایمان فیزیولوژیک باعث کاهش درک درد زایمان شود.

  کلیدواژگان: رایحه درمانی، حمام پا، درد زایمان، گل سرخ
 • غلامرضا بهاری*، محمد هاشمی، محسن طاهری، مجید نادری صفحات 67-70
  هدف

  شواهد نشان داده است که (Lysosome associated protein transmembrane 4B) LAPTM4B   در تعداد زیادی از سرطان ها دخالت دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط  پلی مورفیسم ژن LAPTM4B و ریسک ابتلا به  لوسمی لنفوبلاستیک حاد کودکان در جنوب شرق ایران می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مورد-شاهدی، بر روی 230 نفر شامل 110 کودک مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد و 120 کودک سالم انجام گردید. DNA با روش رسوب نمکی استخراج شد. ژنوتیپ LAPTM4B  با روش واکنش زنجیره پلی مراز (PCR) تعیین گردید.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که پلی مورفیسم LAPTM4B به طور معنی داری ریسک ابتلا به ALL را در مدل ژنتیکی هم بارز (025/0=p ،40/3-08/1 = CI95% ،91/1=OR)، بارز (014/0=p  ،54/3-14/1 = CI 95% ،95/2=OR) و آللی (017/0=p ،75/2-10/1 = CI 95% ،74/1=OR) افزایش می دهد.

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پلی مورفیسم LAPTM4B  به طور معنی داری ریسک ابتلا به ALL را افزایش می دهد. به منظور تایید یافته های این تحقیق لازم است مطالعات بیش تری با تعداد نمونه بیش تر و در جمعیت های مختلف انجام شود.

  کلیدواژگان: LAPTM4B، لنفوم، سرطان خون با پیش سلول لنفوبلاستیک، پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی، کودک
 • زهرا تلیکانی، ویدا شیخ، علیرضا زمانی، شیوا برزویی، ایرج صالحی، محمد علی امیرزرگر، مهدی الله قلی حاجی بهزاد* صفحات 71-77
  هدف

  دیابت قندی  نوع دو (Type 2 diabetes mellitus, T2DM) یک بیماری التهابی مزمن همراه با تغییرات سیستم ایمنی می باشد. عدم تعادل در سایتوکاین ها نقش مهمی در پاتوژنز T2DM بازی می کند. هدف از این مطالعه بررسی سطح سرمی سایتوکاین های TNF-α، IL-1β و IL-10 و اثر سیتاگلیپتین بر سطح آن ها در بیماران T2DM بود.

  مواد و روش ها

   نمونه خون از 60 بیمار T2DM و 30 فرد کنترل جمع آوری شد. بیماران بر اساس درمان به دو گروه 30 نفری دریافت کننده سیتاگلیپتین (mg/day 100) به مدت هشت ماه و غیر دریافت کننده سیتاگلیپتین تقسیم شدند. پس از جداسازی نمونه سرم، سطح TNF-α، IL-1β و IL-10 با استفاده از الایزا اندازه گیری شد.

  یافته ها

   سطح سرمی TNF-α در گروه T2DM غیر دریافت کننده سیتاگلیپتین نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری نشان داد (002/0=p) سطح TNF-α در گروه دریافت کننده سیتاگلیپتین در مقایسه با گروه غیر دریافت کننده سیتاگلیپتین کاهش معناداری داشت (01/0=p). سطح IL-10 در بیماران غیر دریافت کننده سیتاگلیپتین در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری داشت (003/0=p). سطح IL-10 در گروه دریافت کننده سیتاگلیپتین در مقایسه با گروه غیر دریافت کننده افزایش معناداری نشان داد (002/0=p). سطح IL-1β در مقایسه بین زیر گروه ها و در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری نشان نداد.

  نتیجه گیری

   با مصرف سیتاگلیپتین، کاهش سایتوکاین التهابی TNF-α و در مقابل افزایش سایتوکاین مهاری IL-10 در بیماران مشاهده شد. به نظر می رسد سیتاگلیپتین دارای اثرات ضدالتهابی در تنظیم سیستم ایمنی بیماران می باشد.

  کلیدواژگان: دیابت ملیتوس نوع دو، سیتاگلیپتین، سایتوکاین، اینترلوکین 10، اینترلوکین 1 بتا، فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا
 • جلیل مرادی، مریم عبادی*، شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی صفحات 78-84
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط ناهنجاری های قامتی با کیفیت زندگی و خودکارآمدی نابینایان و کم بینایان بود.

  مواد و روش ها

   تعداد 100 نفر از افراد نابینا و کم بینا (با میانگین سن 34 سال شامل 48 مرد و 52 زن) که زیر نظر انجمن نابینایان و کم بینایان شهر اراک بودند، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش ناهنجاری های قامتی از آزمون نیویورک، برای ارزیابی کیفیت زندگی از پرسش نامه کیفیت زندگی sf-36  و ارزیابی خودکارآمدی از پرسش نامه خودکارآمدی شرر (Sherer general self efficacy)  استفاده شد. پرسش نامه ها با مصاحبه تکمیل شد. نتایج با استفاده از ضریب هم بستگی پیرسون و رگرسیون خطی تحلیل شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که کیفیت زندگی در افراد مطلوب بود اما خودکارآمدی در حد متوسط بود. بین ناهنجاری های قامتی با کیفیت زندگی و خودکارآمدی در نابینایان و کم بینایان ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد (05/0P<). هم چنین ناهنجارهای قامتی به صورت معکوس پیش بینی کننده معناداری برای متغیرهای کیفیت زندگی و خودکارآمدی بود (02/0=P).

  نتیجه گیری

   به طور کلی نتایج نشان داد که ارزیابی ناهنجاری های قامتی در افراد کم بینا و نابینا از اهمیت ویژه ای برخوردار است و افراد دارای ناهنجاری ها قامتی بیش تر، دارای خودکارآمدی و کیفیت زندگی پایین تری هستند. شناسایی این ناهنجاری ها و اصلاح آنها  نقش موثری در افزایش کیفیت زندگی و خوکارآمدی این افراد دارد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، خودکارآمدی، ناهنجاری قامتی، کم بینایی و نابینایی
 • سیده سپیده سیدحسینی، فاطمه آقایی، شیما رحمانی، تکتم مالکی شاه محمود، فاطمه حارث آبادی*، حمید طیرانی نیک نژاد صفحات 85-91
  هدف

  کودکان کاشت حلزون در همه سطوح زبانی مشکلاتی دارند که مشکلات مربوط به مهار ت های صرفی- نحوی در آن ها بیش تر از سایر حوزه های زبانی گزارش شده است. با توجه به نقش مهم مهارت های صرفی و نحوی در توسعه توانایی های ارتباطی کودکان، این مطالعه با استفاده از آزمون تصویری بیان دستور زبان فارسی، پربسامدترین ساخت های صرفی و نحوی موجود در گفتار کودکان طبیعی 4-6 ساله را با کودکان کاشت حلزون شده مورد مقایسه قرار داده است.

  مواد و روش ها

  آزمودنی های مورد مطالعه در این پژوهش مقطعی شامل 25 کودک کاشت حلزون شده و 25 کود طبیعی 4 تا 6 سال و تک زبانه (فارسی زبان) بودند. کودکان کاشت حلزون شده به روش نمونه گیری در دسترس از 3 مرکز توان بخشی مشهد و کودکان طبیعی نیز از مهدکودک های شهر مشهد انتخاب شدند. پس از انتخاب آزمودنی ها، آزمون تصویری بیان دستور زبان فارسی بر روی هر کودک اجرا شد.

  یافته ها

   نتایج مطالعه تفاوت معناداری را بین میانگین نمرات کل آزمون در دو گروه نشان داد(05/0p<) . هم چنین، در تمام ساخت های دستوری مورد بررسی به جز ساخت مربوط به جمله شرطی، کسره اضافه و ضمیر اشاره بین دو گروه تفاوت معناداری وجود داشت(05/0p<).

  نتیجه گیری

   می توان نتیجه گرفت که کودکان کاشت حلزون شده در کاربرد ساخت های پربسامد دستوری که به طور معمول در گفتار کودکان طبیعی 6-4 ساله فارسی زبان دیده می شوند، عملکرد ضعیف تری از همتایان طبیعی خود دارند.

  کلیدواژگان: کم شنوایی، کاشت حلزون، رشد و تکامل زبان، کودک
 • زهرا اسدی سامانی، نادر رهنما، جلیل رئیسی*، شهرام لنجان نژادیان صفحات 92-98
  هدف

  پایداری و تعادل در سالمندان با استفاده از چندین روش اندازه گیری می شود. هدف از پژوهش حاضر ارائه شاخصی جدید برای ارزیابی تعادل حین فعالیت با استفاده از شتاب سنج و تعیین ارتباط بین این شاخص با نمرات آزمون های تعادل وضعیتی زنان سالمند بود.

  مواد و روش ها

  تعداد 92 نفر از سالمندان بالای 65 سال به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و در این تحقیق شرکت نمودند. به منظور سنجش تعادل، از آزمون های ایستادن روی یک پا، برگ، دستیابی عملکردی، 10 متر راه رفتن، آزمون برخاستن و حرکت کردن و نمره ترس از افتادن استفاده شد. شتاب مرکز بدن با استفاده از شتاب سنج سه جهته ساخت شرکت دانش بنیان دیده پرداز صبا ثبت و با تحلیل آن شاخص تعادل حین فعالیت محاسبه شد.

   یافته ها

   نتایج ضریب همبستگی منفی بین شاخص تعادل با زمان آزمون برخاستن و حرکت کردن و زمان 10 متر راه رفتن به ترتیب (001/0=p، 503/0-=r و 001/0=p، 664/0-=r) نشان داد. ضریب همبستگی  مثبت و معنی داری بین شاخص تعادل با نمره آزمون ترس از افتادن (001/0=p، 444/0=r) مشاهده شد. ضریب همبستگی آزمون دستیابی عملکردی و آزمون تعادل برگ با شاخص تعادل به ترتیب (001/0=p، 395/0=r و 001/0=p، 368/0=r) بود. ناحیه زیر منحنی مشخصه عملکرد سیستم (ROC) برای میزان افتادن زنان سالمند حساسیت برابر با 857/0 و ویژگی برابر با 445/0 را نشان داد.

  نتیجه گیری

  از یافته های این تحقیق می توان نتیجه گیری کرد که استفاده از شتاب سنج و شاخص جدید تعادل روشی مطمئن و معتبر برای اندازه گیری تعادل وضعیتی زنان سالمند است که نشان می دهد شاخص تعادل می تواند افتادن در سالمندان را به خوبی پیش بینی نماید.

  کلیدواژگان: شاخص تعادل حین فعالیت، شتاب سنج، تعادل وضعیتی، زنان سالمند
 • ایرج عابدی، پگاه سعادتمند، هادی اکبری زاده، علیرضا عموحیدری، احمد شانئی* صفحات 99-106
  هدف

  هدف این مطالعه مقایسه دزیمتریک و رادیوبیولوژیک غدد بزاقی در بیماران سرطان زبان درمان شده با  تکنیک های مختلف پرتودرمانی با شدت تعدیل شده(IMRT)  و تطبیقی سه بعدی(3D-CRT)  می باشد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه بر روی طرح درمان 25 بیمار مبتلا به سرطان زبان در مرحله T2-T3/N0 صورت گرفته است. طراحی درمان بر روی تصاویر CT بیماران برای تکنیک های 3D-CRT و IMRT (با میدان های 5، 7 و9) برای همه بیماران انجام گرفت. سپس همگنی (HI) و تطابق دز (CI) در حجم هدف، بیشینه و میانگین دوز غدد بزاقی و احتمال بروز عوارض پاروتید محاسبه و مقایسه شدند.

  یافته ها

   نتایج این مطالعه حاکی از افزایش HI  وCI  (به ترتیب تا 54/61% و 78/28%) در IMRT نسبت به 3D-CRT می باشد. هم چنین افزایش تعداد میدان تابش در تکنیک IMRT می تواند منجر به کاهش میانگین دز رسیده به غدد زیر زبانی (تا 52/9) و کاهش بیشینه دز دریافتی غدد تحت فکی (تا 93/6%) شود. استفاده از تکنیک IMRT با 5 و 7 میدان می تواند منجر به افزایش معنادار در احتمال خشکی دهان ناشی از پرتوگیری غدد پاروتید (تا 61/8%) نسبت به تکنیک 3D-CRT شود.

  نتیجه گیری

   نتیجه گیری می شود که استفاده از تکنیک IMRT با 9 میدان در مقایسه با تکنیک 3D-CRT در بیماران سرطان زبان، منجر به همگنی و تطابق بیش تر در هدف و دز دریافتی کم تر غدد تحت فکی و زیر زبانی می شود.

  کلیدواژگان: سرطان های دهان، سرطان های زبان، پرتودرمانی تطبیقی، پرتو درمانی با شدت تعدیل شده، غدد بزاقی، غدد پاروتید
 • نگار اسعدسجادی، حسین محجوب، شیوا برزویی، مریم فرهادیان* صفحات 107-113
  هدف

  طبقه بندی و پیش بینی یکی از مهم ترین کاربردهای روش های آماری در حوزه ی پزشکی است. با توجه به این که طبقه بندی های مبتنی بر مدل های کلاسیک عمدتا بر اساس علائم بالینی موجود بوده و از اطلاعات و دانش افراد متخصص استفاده نمی شود، بنابراین استفاده از یک طبقه بندی کننده که برای طبقه بندی بیماری قادر به ترکیب اطلاعات موجود باشد، ضرورت دارد. لذا هدف از این پژوهش طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای طبقه بندی اختلال تیروئید با استفاده از رویکرد منطق فازی است.

  مواد و روش ها

   مجموعه داده ها شامل اطلاعات 310 نفر بود که برای بررسی وضعیت بیماری تیروئید خود به بیمارستان شهید بهشتی و کلینیک امام خمینی (ره) همدان در سال 1396 مراجعه کرده اند. از این تعداد 105 نفر سالم، 150 نفر کم کاری تیروئید و 55 نفر پر کاری تیروئید داشته اند. در این سیستم فازی از متغیرهای سن و BMI و هم چنین تست های آزمایشگاهی از قبیل TSH، T4 و T3، نمره ی علائم پرکاری تیروئید و نمره ی علائم کم کاری تیروئید به عنوان پارامترهای ورودی و متغیرخروجی نیز وضعیت سلامت فرد را نشان می دهد و شامل سه حالت سالم، کم کاری تیروئید و پر کاری است. در مدل طبقه فازی طراحی شده مدل استنتاج ممدانی max-min و روش غیر فازی سازی مرکز ثقل (Centroid) با به کار گیری جعبه ابزار فازی در نرم افزار MATLAB.2013 استفاده شده است.

  یافته ها

   مدل طبقه بندی فازی مبتنی بر قواعد اگر آنگاه در هر دو مجموعه ی تست و آموزش بر اساس شاخص هایی از قبیل مساحت زیر منحنی راک، دقت، حساسیت و ویژگی از عملکرد بسیار خوبی برای پیش بینی اختلال تیروئید برخوردار است.

  نتیجه گیری

  سیستم های طبقه بندی فازی مبتنی بر قوانین اگر-آنگاه، با به کارگیری مجموعه هایی که قابلیت هم پوشانی دارند، پتانسیل بالایی برای مدیریت عدم قطعیت مرتبط با تشخیص پزشکی دارند. هم چنین با فراهم کردن امکان استفاده از متغیرهای زبانی در فرآیند تصمیم گیری و طراحی، تفسیر پذیری نتایج را برای پزشکانی که با مفاهیم مدل سازی آشنایی ندارند،  بهبود بخشیده است.

  کلیدواژگان: بیماری تیروئید، کم کاری تیروئید، پرکاری تیروئید، طبقه بندی، منطق فازی
 • اعظم بیک زاده، علی جهان، تورج هاشمی، مریم مقدم سلیمی، ماندانا رضایی* صفحات 114-121
  هدف

  شلی عمومی مفصلی به افزایش فیزیولوژیک در دامنه حرکتی اطلاق می شود که تحت تاثیر عواملی از جمله سطح فعالیت فیزیکی و وضعیت اجتماعی اقتصادی تغییر می کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین شلی عمومی مفصلی با سطح فعالیت فیزیکی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی در دانش آموزان ایرانی بود.

  مواد و روش ها

   782 نفر دانش آموز دختر و پسر سالم (رده سنی7- 18سال)، به روش نمونه گیری با روش خوشه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. شلی عمومی مفصلی توسط معیار بی تون ارزیابی شد. سطح فعالیت فیزیکی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی توسط پرسش نامه سنجیده شدند. افراد از طریق پرسش نامه با توجه به انجام ورزش های باشگاهی، ورزش ژیمناستیک و شرکت در کلاس موسیقی مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

   نمره کلی بیتون با سطح فعالیت فیزیکی ارتباط مسقیمی داشت (01/0>P). رابطه ای بین وضعیت اقتصادی و اجتماعی و نمره کلی بیتون مشاهده نشد (05/0<P). سطح فعالیت فیزیکی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی دارای توان پیش بینی شلی عمومی مفصلی نبودند (05/0<P). بین نمره کلی بیتون و انجام ورزش ژیمناستیک ارتباط مستقیم معنی داری وجود داشت (05/0>P) در حالی که ارتباط بین نمره کلی بیتون و شرکت در کلاس موسیقی به صورت معکوس معنی دار شد (05/0>P).

  نتیجه گیری

   طبق نتایج در جامعه ایرانی مورد مطالعه ارتباطی بین شلی عمومی مفصلی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی مشاهده نشد. هر چند با افزایش سطح فعالیت فیزیکی، شلی عمومی مفصلی افزایش یافت. با توجه به ارتباط بین فعالیت هایی از قبیل ورزش ژیمناستیک و شرکت در کلاس موسیقی با شلی عمومی مفصلی، بررسی دقیق تر نقش این عوامل در شلی عمومی مفصلی در رده سنی دانش آموزان توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: شلی مفصلی، فعالیت فیزیکی، طبقه اجتماعی، وضعیت اقتصادی، دانش آموزان
 • عظیمه مغزی نجف آبادی، حمیدرضا روح افزا، آوات فیضی*، نضال صراف زادگان صفحات 122-129
  هدف

  تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط شیفت کاری و شغل دوم با متغیر کیفیت زندگی و با کنترل اثر مخدوشگرهای جمعیت شناختی، متغیرهای سبک زندگی و استرس شغلی در یک نمونه بزرگ از کارکنان مرد کارخانه ذوب آهن اصفهان انجام گردید.

  مواد و روش ها

   این مطالعه مقطعی در سال 1394 بر روی 3063 نفر از کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان که با استفاده از روش خوشه ای تصادفی چندمرحله ای از میان 16000 نفر انتخاب شده بودند اجرا شد. اطلاعات مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی و سبک زندگی با یک پرسش نامه خود ایفا و کیفیت زندگی با استفاده از ابزار EQ-5D، استرس شغلی و فعالیت فیزیکی به ترتیب با استفاده از پرسش نامه تلاش-پاداش و از IPAQ ارزیابی شد.

  یافته ها

   در نمونه حاضر 7/57 درصد افراد شیفت کار و 10 درصد شغل دوم داشتند. افراد به دو کلاس کیفیت زندگی بالا (49/80 درصد) و پایین (51/19 درصد) دسته بندی گردیدند و کلاس کیفیت زندگی به عنوان متغیر پاسخ در رگرسیون در نظر گرفته شد. شیفت کار بودن شانس قرار داشتن در کلاس کیفیت زندگی بالا را پس از تعدیل اثر مخدوشگرها، 17 درصد ((015/683,1/0) 83/0 :(CI95%) OR) کاهش می دهد. رابطه معنی داری بین شغل دوم با کیفیت زندگی دیده نشد.

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان داد کیفیت زندگی در افراد شیفت کار به طور معنی داری پایین تر است در حالی که رابطه ای با شغل دوم دیده نشد. می توان با تعدیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی، به ارتقاء سطح آن در این کارکنان و افزایش بهره وری در این جمعیت کمک نمود.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، بهداشت شغلی، اشتغال، صنعت، برنامه شیفت کاری
 • محمد جواد کبیر، حسن اشرفیان امیری، سید مظفر ربیعی، کورش فرزین، زهرا حسن زاده رستمی، سید داود نصرالله پور شیروانی*، بیتا سنگستانی صفحات 130-137
  هدف

  برنامه پزشک خانواده شهری به منظور افزایش بهره مندی از خدمات سلامت از سال 1391 در استان های فارس و مازندران اجرا شد. این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر میزان بهره مندی جمعیت تحت پوشش از برنامه پزشک خانواده شهری انجام گرفت.

  مواد و روش ها

   این مطالعه مقطعی در زمستان 1395 انجام گرفت. جامعه پژوهش خانوارهای تحت پوشش برنامه پزشک خانواده شهری بودند که به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته شامل 2 بخش متغیرهای فردی و میزان بهره مندی از خدمات سلامت با 33 سئوال باز و بسته بوده که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت.

  یافته ها

   از بین 1768 خانوار مورد بررسی با 5628 نفر جمعیت، 5521 نفر (1/98 درصد) دارای یکی از انواع بیمه پایه بودند. 0/31 درصد افراد از بیمه تکمیلی برخوردار بودند. میانگین فاصله زمانی بین منزل و محل کار پزشک با پای پیاده 9/18±6/18 دقیقه و با وسیله نقلیه 1/5±7/5 دقیقه بود. 8/75 درصد دارنده بیمه پایه، حداقل یک بار توسط پزشک خانواده شهری خود ویزیت شدند. میانگین بار مراجعه افراد بالای 15 سال به پزشک خانواده 14/5 بار در سال بود. عواملی مثل پرونده سلامت، بعد خانوار، بیمه تکمیلی، ابتلا به بیماری ها، تحصیلات، شغل، تعویض پزشک، مدت زمان دسترسی، سطح آشنایی با برنامه پزشک خانواده در میزان بهره مندی جمعیت تحت پوشش با سطح معنی داری 05/0P< موثر بودند.

  نتیجه گیری

   این مطالعه نشان داد همه افراد تحت پوشش از برنامه پزشک خانواده شهری بهره مند نشدند و تعدادی از عوامل فردی بر میزان بهره مندی از برنامه پزشک خانواده شهری تاثیرگذار بود.

  کلیدواژگان: بهره مندی، بهره مندی سلامت، خدمات سلامت، پزشک خانواده، پزشک خانواده شهری
 • زهرا ایلخانی، بیژن شفیعی*، نرگس جعفری، شکیبا هادیان دهکردی صفحات 138-144
  هدف

  درمان زودهنگام در کودکان پیش دبستانی دارای لکنت، جهت کاهش مشکلات احتمالی در بزرگسالی و عدم ایجاد لکنت مزمن مورد تاکیید قرار گرفته است. روش درمانی گفتار هجایی از جمله روش های درمانی مفید برای این کودکان به شمار می رود. هدف مطالعه حاضر، بررسی  اثربخشی روش درمانی وست مید را بر کودکان پیش دبستانی دارای لکنت بود.

  مواد و روش ها

  6 کودک مبتلا به لکنت در محدوده سنی 3 تا 6 ساله در این مطالعه شرکت کردند. مقیاس اندازه گیری شدت لکنت در این افراد درصد هجای لکنت شده (%SS) بود. ابتدا روش درمانی مورد نظر در فاز 1a به همه کودکان و والدین در کلینیک آموزش داده شد. سپس این روش توسط مادر در منزل برای 4 تا 6 بار در روز به صورت هجا به هجا با سرعت طبیعی گفتار حداقل برای 10 هفته اجرا شد.

  یافته ها

   داده ها با روش Visual Analysis مورد تحلیل قرار گرفتند. 33 درصد از شرکت کنندگان توانستند به فاز دوم از مرحله اول درمان وارد شوند. در 5 نفر از آن ها کاهش بیش از 50 درصد شدت لکنت به صورت با ثبات بعد از حداقل 10 جلسه درمانی دیده شد. نمونه های گرفته شده از مادر در منزل نیز کاهش شدت لکنت با این روش درمانی را، همانند نمونه های کلینیکی نشان داد.

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه حاضر نشان داد که حتی فاز اول روش درمانی گفتار هجایی می تواند در کاهش شدت لکنت در کودکان پیش دبستانی موثر باشد.

  کلیدواژگان: کودکان پیش دبستانی، گفتار درمانی، لکنت، مداخله اولیه
 • علی اصغر صفایی*، سید سعید صفایی صفحات 145-154
  هدف

  تجویز داروهای مناسب برای بیماران از اساسی ترین پروسه های درمان آن ها است و نیازمند تصمیم گیری دقیق بر اساس شرایط فعلی بیمار و سوابق و علائم وی می باشد. در بسیاری از موارد ممکن است بیماران بیش از یک دارو نیاز داشته یا علاوه بر داشتن بیماری قبلی و دریافت داروی آن، برای بیماری جدید نیاز به داروهای جدید داشته باشند که چنین شرایطی امکان ایجاد خطای پزشکی در تجویز دارو و بروز اثرات سوء مصرف دارویی(ADE)  (مانند تداخلات دارویی) را برای بیمار افزایش می دهد.

  مواد و روش ها

  در این مقاله مدل سازی سامانه ی توصیه گر معنایی تجویز پزشک و کشف تداخلات داروئی ارائه شده است. پیش تر نیازمندی های سامانه استخراج و به تفصیل شرح داده شده و در این مقاله، بر اساس نیازمندی های استخراج شده به مدل سازی سامانه با استفاده از زبان یک پارچه مدل سازی UML2.0 پرداخته شده است. جهت ارزیابی کارکردهای توصیه و کشف ADEها (تداخلات) اقدام به توسعه نمونه آزمایشگاهی با استفاده از زبان Java شد و هم چنین مجموعه ای از قواعد جهت استدلال و کشف تداخلات و ADEها گردآوری شد.

  یافته ها

   نتایج ارزیابی عملکرد سامانه برای کارکردهای کشف اثرات سوء مصرف داروها و توصیه داروئی نشان دهنده ی بهبود عملکرد رویکرد پیشنهادی به میزان 25/9 و 3/11 درصد در معیار دقت، 29 و 6/60 درصد در معیار فراخوانی (به ترتیب رویکردهای کشف اثرات سوء و توصیه داروئی) می باشد.

  نتیجه گیری

   استفاده از این سامانه به عنوان یک مدخل ورود الکترونیکی دستورات پزشک می تواند علاوه بر کمک به پزشکان جهت تجویز دقیق تر نسخه، مخاطرات موجود علیه سلامتی بیماران که ناشی از خطاهای پزشکی در مرحله تجویز دارو است را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: سیستم توصیه گر معنایی، اثرات سوء مصرف داروها، تداخلات دارویی، زبان یک پارچه مدل سازی، مدخل ورود کامپیوتری دستورات پزشک
 • مهدی زارعی، سید مهدی بهشتی نصر، محمدرضا حامدی نیا، حسین طاهری چادرنشین، حسام الدین عسکری مجد آبادی* صفحات 155-163
  هدف

  تمرینات منظم ورزشی برای پیشگیری و درمان دیابت نوع2 مفید می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر 12هفته تمرین ترکیبی هوازی-مقاومتی بر سطوح کمرین و امنتین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 بود.

  مواد و روش ها

   در پژوهش کار آزمایی بالینی حاضر، 20 بیمار مبتلا به دیابت نوع2 به صورت تصادفی در دو گروه تمرین ترکیبی هوازی-مقاومتی (10نفر) و کنترل (10نفر) تقسیم شدند. آزمودنی ها در گروه تمرینی 12هفته تمرین هوازی-مقاومتی را 3 جلسه در هفته با شدت مشخص (مقاومتی: 70-60% یک تکرار بیشینه، هوازی: 70-60% ضربان قلب بیشینه) اجرا کردند. به منظور اندازه گیری کمرین، امنتین، مقاومت به انسولین و گلوکز ناشتا، نمونه گیری خونی قبل و پس از 12هفته برنامه تمرینی، به عمل آمد.

  یافته ها

   بعد از 12 هفته، سطوح کمرین (01/0=p)، مقاومت به انسولین (01/0=p) و گلوکز ناشتا (001/0=p) در گروه تمرین ترکیبی نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری کاهش و حداکثر اکسیژن مصرفی (001/0=p) به طور معناداری افزایش یافت. تغییر معنی داری در سطوح امنتین (37/0=p) مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

   12 هفته تمرین ترکیبی هوازی-مقاومتی در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 سطوح کمرین، مقاومت به انسولین و گلوکز ناشتا را کاهش می دهد اما تاثیری بر سطوح امنتین این بیماران ندارد.

  کلیدواژگان: ورزش، دیابت شیرین نوع 2، مقاومت به انسولین، پروتئین کمرین، پروتئین امنتین
 • نوید میرزاخانی، زهرا اسدی*، مهدی رضایی، فائزه دهقان، سید مهدی طباطبایی صفحات 164-169
  هدف

  بسیاری از والدین دارای فرزند اتیسم به دلیل یکسان بودن ژنتیک و محیط فرزند سالم و اتیسم خود نگران وجود بعضی از علائم بالینی اختلال اتیسم ازجمله اختلال پردازش حسی در فرزندان سالمشان می باشند. هدف از این پژوهش مقایسه ی الگوهای پردازش حسی خواهران یا برادران سالم افراد دارای اتیسم با همتایان بهنجار آن ها بود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، دو گروه نمونه شامل 17 خواهر یا برادر سالم فرد دارای اتیسم و 17 همتای بهنجار در رده ی سنی 5-12 سال شرکت کردند. جهت ارزیابی پس از  اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از والدین کودکان خواسته شد که پرسش نامه وضعیت حسی دانSensory Profile (SP)  که دارای 9 فاکتور است را برای فرزند خود تکمیل نمایند.

  یافته ها

    نتایج آماری نشان داد بین دو گروه خواهران یا برادران سالم افراد دارای اتیسم و همتایان بهنجار آن ها در هیچ یک از فاکتورها اختلاف معنادار نبوده است (05/0p<).

  نتیجه گیری

   با استناد به یافته های به دست آمده در این پژوهش می توان نتیجه گرفت که خواهران یا برادران سالم افراد دارای اتیسم الگوهایی مشابه کودکان بهنجار در پردازش حسی دارند.

  کلیدواژگان: اختلال اتیسم، اختلالات حسی، حس، کودک
 • عباسعلی طاهریان*، حمیدرضا ثامنی، شیما شریفی، محمد مهدی طاهریان، محمد حسین طاهریان صفحات 170-177
  هدف

  پروپولیس یک محصول طبیعی تولید شده به وسیله زنبور عسل است که در طب سنتی برای درمان بیماری های متفاوتی مورد استفاده قرار می گرفته است. با توجه به خاصیت ضد التهابی گزارش شده از پروپولیس، در این مطالعه اثرات ضد دردی عصاره هیدروالکلی پروپولیس ایرانی به صورت داخل صفاقی بر دردهای حاد، مزمن و احشایی و با استفاده از آزمون های ارزیابی دردHot plate Tail flick, Formalin,  و Writhing مورد ارزیابی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تجربی 192 سر موش سوری جوان (آلبینو) در محدوده وزنی 25 تا 30 گرم در 24 گروه 8 تایی مورد استفاده قرار گرفتند. عصاره هیدروالکلی پروپولیس ایرانی با دوزهای 100، 200 و 500 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن موش و وهیکل 30 دقیقه قبل از ارزیابی درد و مرفین به عنوان داروی استاندارد ضد درد، به طور داخل صفاقی تزریق شدند. درد حاد و مزمن در آزمون های ارزیابی درد Hot Plate و Tail Flick و Formalin و درد احشایی در مدل Writhing مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

   عصاره پروپولیس ایرانی در  همه دوزها در مقایسه با گروه کنترل سبب افزایش معنی داری در زمان تحمل به درد در آزمون های Hot Plate  و Tail Flick شد (01/0P<) در آزمون Formalin،  تزریق عصاره پروپولیس در مقایسه با گروه کنترل به صورت معنی داری منجر به کاهش درد در هر دو فاز نوروژنیک و التهابی شد (01/0P<) پیش درمانی با عصاره پروپولیس به صورت داخل صفاقی تعداد و زمان انقباضات شکمی را در آزمون Writhing در مقایسه با گروه کنترل کاهش داد (01/0P<).

  نتیجه گیری

   یافته های فوق نشان داد عصاره هیدروالکلی پروپولیس ایرانی دارای اثرات ضد دردی در شرایط دردهای حاد و مزمن دارد.

  کلیدواژگان: پروپولیس، درد مزمن، درد حاد، درد احشایی، موش کوچک آزمایشگاهی
 • هدی نوری، حمید مقیمی، علی خالقیان* صفحات 178-184
  هدف

  استفاده از آنزیم ال-آسپاراژیناز به عنوان داروی شیمی درمانی، یکی از راه کارهای موثر در درمان لوکمی لنفوبلاستی است. از آن جا که ال-آسپاراژیناز باکتریایی، که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد باعث ایجاد عوارض جانبی ناشی از واکنش های افزایش حساسیت می شود، جستجو برای یافتن منابع جدید، بسیار مورد توجه است. در این مطالعه، ویژگی های ال-آسپاراژیناز تولید شده توسط مخمرهای بومی جداشده از خاک های کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش 130 جدایه مخمری مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت جدایه AG90 با تولید IU/ml 94/0 طی 5 روز به عنوان بهترین جدایه انتخاب شد.

  یافته ها

   شناسایی مولکولی جدایه AG90 نشان داد که این جدایه با 99% بهSarocladium sp.  شباهت دارد و به عنوان Sarocladium sp. AG90 در نظر گرفته شد. بررسی مایع تخمیر سویه منتخب نشان داد که 86% آنزیم به صورت خارج سلولی تولید می شود. مقادیر Km و Vmax آنزیم تولید شده برای سوبسترای ال- آسپاراژین به ترتیب 74/9 میلی مولار و 19/19 میکرومول در دقیقه محاسبه گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده در این پژوهش می تواند به معرفی آنزیم جدید با منشا یوکاریوتی در جهت کاهش سمیت، حساسیت زایی و عوارض جانبی ناشی از مصرف دارو کمک کند

  کلیدواژگان: آسپاراژیناز، مخمر، سرطان خون، ایران
 • رجب محمد رضایی، رضا پور علی، عبدالحسین شیروی، علی رشیدی پور، عباسعلی وفایی* صفحات 185-191
  هدف

  مطالعات اخیر نشان داده که احتمالا فعالیت گیرنده های سروتونرژیک می تواند اثرات ناشی از گلوکوکورتیکوئیدها را در فرایندهای رفتاری تعدیل نماید. هدف این مطالعه تعیین نقش گیرنده های سروتونرژیک  (5-HT6) بر اثرات کورتیکوسترون و استرس حاد بر روند بازتثبیت حافظه  ترس در موش سفید آزمایشگاهی بود.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تجربی موش های سوری در مدل یادگیری احترازی غیر فعال آموزش داده شدند (شوک 1 میلی آمپر برای مدت 3 ثانیه).  اعمال استرس حاد (با کمک محدود کننده به مدت 10 دقیقه) یا تزریق داخل صفاقی کورتیکوسترون (3 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن) بلافاصله بعد از تست فعال سازی حافظه انجام شد. برای ارزیابی اثر متقابل از تزریق SC203575 به عنوان آگونیست گیرنده سروتونرژیک (5-HT6) و SB271046 به عنوان آنتاگونیست گیرنده سروتونرژیک (5-HT6)، 1 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن به صورت داخل صفاقی به حیوان تزریق شد. در ارزیابی باز تثبیت حافظه بلافاصله بعد از فعال سازی حافظه، حیوانات استرس یا داروها را داخل صفاقی دریافت نمودند و حافظه موش ها در طی چندین تست متوالی در طی روزهای 5، 8، 10 و 12 بعد از فعال سازی بررسی شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که کورتیکوسترون یا اعمال استرس حاد به تنهایی موجب اختلال در بازتثبیت حافظه  نسبت به گروه کنترل شد. تزریق هر دو آگونیست و آنتاگونیست گیرنده سروتونرژیک،  اثرات کورتیکوسترون و استرس حاد را بر بازتثبیت حافظه مهار کرد.

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه نشان داد که گیرنده های سروتونرژیک و به ویژه 5-HT6 اثرات استرس حاد و کورتیکوسترون را بر بازتثبیت حافظه تعدیل می کنند.

  کلیدواژگان: کورتیکوسترون، استرس حاد، بازتثبیت حافظه، حافظه ترس، دستگاه احترازی غیر فعال، گیرنده سروتونرژیک، 5-HT6
 • علیرضا شریفیان، فهیمه باغبانی آرانی*، حسن صاحب جمعی صفحات 192-197
  هدف

  سرطان پستان فراوان ترین نوع بدخیمی در میان زنان می باشد. امروزه، استفاده از نانوذرات به عنوان یکی از امیدهای موفق در درمان و تشخیص بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان مطرح است. هدف این مطالعه، بررسی اثرات داروی ضد سرطان توپوتکان و نانو ذرات اکسید روی (ZnONPs) به طور ترکیبی بر روی سمیت و بیان ژن P53 در رده سلولی سرطان پستان(MCF-7)  می باشد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه غلظت های مختلف داروی توپوتکان و نانوذرات اکسید روی به صورت جداگانه و در ترکیب با یکدیگر بر روی سلول های سرطانی MCF7 تیمار گردید. سپس درصد زنده مانی سلول ها به روش MTT مورد سنجش قرار گرفت. پس از استخراج RNA از سلول‏های تیمار شده و ساخت cDNA، میزان بیان ژن P53 به روش Real time PCR مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  بر اساس نتایج MTT اثر سمی ZnoNPs و داروی توپوتکان بر علیه سلول های MCF7 وابسته به دوز می باشد و میزان بقاء سلول ها را به طور معنی داری کاهش می دهد. هم چنین ترکیب غلظت 45 میکروگرم ZnoNPs با تمامی غلظت های توپوتکان در رده سلولی MCF-7 موجب افزایش اثرات توکسیک دارو گردید. نتایج بیان ژنی اثرات ترکیبی نانوذرات و داروی توپوتکان نشان داد که در رده سلولی تحت تیمار، بیان ژنی P53 به میزان 3/1 برابر افزایش می یابد.

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه نشان داد که اثرات نانو ذرات اکسید روی و داروی توپوتکان به صورت ترکیبی اثرات ضد سرطانی سینرژیک را بر روی رده سلولی سرطان پستان نشان می دهند.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، توپوتکان، نانوذرات اکسید روی، P53
 • ملک الکتاب، مریم جلیلی صدرآباد، سینا ابراهیمی* صفحات 198-201
  هدف

  لیکن پلان یک بیماری التهابی پوستی- مخاطی می باشد. از عوارض آن می توان به ایجاد زخم، سوزش و ناراحتی بیمار و احتمال بدخیمی اشاره کرد. در مطالعات قبلی درمان قطعی برای ژنژویت دسکواماتیو ناشی از لیکن پلان ذکر نشده و درمان های مختلف نتایج متفاوتی داشتند، با توجه به اهمیت موضوع هدف این مطالعه نشان دادن نتیجه یک روش درمانی خاص برای این بیماری بود.

  گزارش مورد

  خانمی 45ساله با شکایت از سوزش لثه مقاوم به درمان های معمول، به کلینیک دندان پزشکی مراجعه نمود. بیمار از نظر سیستمیک سالم بود، در معاینه داخل دهانی ضایعات سفید و قرمز در مخاط گونه ها و بوردرهای زبان مشاهده شد که با توجه به حضور خطوط ویکهام، تشخیص لیکن پلان مطرح شد. لثه ها نیز مبتلا به ژنژنویت دسکوماتیو بود. مقداری جرم و پلاک نیز در معاینه دیده شد. در ابتدا وجود دیسپلازی با انجام رنگ آمیزی تولوئیدن بلو رد شد. سپس بیمار به پریودنتیست ارجاع داده شد و تحت درمان جرم گیری، تسطیح ریشه و آموزش بهداشت دقیق قرار گرفت. جهت کنترل ضایعات ناحیه گونه و زبان از بیمار خواسته شد روزی یک آمپول تریامسینولون را به صورت دهانشویه و برای ضایعات لثه ای مقاوم تر، پماد هیدروکورتیزون را در تری گذاشته روزی دو بار هر بار 5 دقیقه استعمال کند. بیمار بعد از یک، دو و سه هفته مجددا معاینه شد و بهبودی مشخصی از هفته اول فالوآپ شروع شده و تا هفته سوم برطرف شدن ضایعه حاصل شد.

  نتیجه گیری

   تجویز کورتیکواستروئیدها با استفاده از روش تری، روش مناسبی برای درمان ژنژویت دسکواماتیو ناشی از لیکن پلان می باشد.

  کلیدواژگان: لیکن پلان دهانی، ژنژویت دسکواماتیو، کورتیکواستروئید، التهاب لثه
|
 • Mohammad Karim Saberi*, Sepideh Sahebi, Mohammad Zerehsaz Pages 1-9
  Introduction

  The present study was conducted with the aim of analyzing the bibliometrics of Koomesh, as one of the oldest and most reputable Iranian medical journals.

  Materials and Methods

  This study was conducted using a bibliometric method on the articles published in Koomesh during the years 2006-2017. For this purpose, through advanced search in the Scopus database, 764 papers were extracted and bibliometric and Visualization analysis was carried out using Excel and VOSviewer software.

  Results

  The publication process of articles and citations received by Koomesh is ascending. The number of articles reached from 14 to 100 articles in 2017 and the number of citations reached from zero citations in 2006 to 289 citations in 2017. The co-authorship map of the journal’s authors showed that Raheb Ghorbani, with 88 articles and 27 links, was the most active author and had the most co-authorship. Considerably, evaluation of organizational affiliation and contributing countries in the journal articles indicated that Semnan University of Medical Sciences was ranked first with 310 organizational affiliations and authors from nine countries participated in the articles received by the journal. According to the co-occurrence map of all 5424 keywords in the articles published in Koomesh, 127 keywords, which were the most frequent keywords in three clusters, had the frequency of 10 and more than 10. The article by Abdolreza Raja'i Fard, Abolfazl Mohammadbeygi and Narges Mohammad Salehi, "Estimation of natural age of menopause in Iranian women: A meta-analysis study" with 20 citations was the most cited article of Komosh in Scopus database.

  Conclusion

  This study presents a general perspective on Koomesh performance during the years 2006-2017. The findings of this study can serve as a roadmap to journalists and assist them in continuing their way.

  Keywords: Bibliometrics, Data Visualization
 • Mahmoud Seyfollahi, Hadi Soltanizadeh*, Afsoon Hasani Mehraban, Fatemeh Khamseh Pages 10-27
  Introduction

  Early detection of Alzheimer's disease (AD), as a neurodegenerative disease and the most common cause of dementia in the elderly people, using gait analysis have been particularly noted by researcher in recent years. Because this novel method is non-invasive, less cost, and feasible in non-clinical and laboratory environments. Therefore, in this Meta-Analysis review article, detection of AD using gait analysis based on information technology tools surveyed in previous studies.

  Materials and Methods

  The search for previous articles was done in databases such as Google Scholar, Pubmed, IEEE, Springer, and Elsevier. After finding articles in these databases, appropriate articles were selected to survey based on criteria such as focusing of the study on elderly patients with AD or mild cognitive impairment, the detection and assessment of AD, and the use of sensor technology to record gait.

  Results

  AD can be detected, even in the early stages and also at a stage of mild cognitive impairment based on gait analysis using new technologies with sensors and information technologies. Also, it is possible to quantitatively evaluate and more accurately detect the disease based on the combination of different sensor technologies and the use of artificial intelligence techniques.

  Conclusion

  Although gait analysis can be a novel tool for early detection of AD, but it is essential to be developed and improved based on sensors and artificial intelligence in order to be used as a reliable clinical tools.

  Keywords: Alzheimer Disease, Gait, Information Technology, Computer‐Assisted Image Processing, Machine Learning, Artificial Intelligence
 • Maryam Rezaei, Manoochehr Karami, Javad Faradmal* Pages 28-32
  Introduction

  Influenza is an infectious and severe respiratory disease. It is one of the major problems of public health. In order to determine the spatial distribution and areas with over-expected of a disease including influenza, it can be effective in identifying environmental hazards and fair distribution of health services. In this study, the geographical distribution of the influenza and the identification of the high risk clusters of this disease were investigated.

  Materials and Methods

  In this study, the incidence information of influenza in a 21-month period (until October 2018) from eastern Mediterranean countries were used. The data were extracted from the world health organization's reports and used to determine the areas with over-expected incidence of influenza using flexible scan statistics.

  Results

  In total, 28055 cases of influenza have been reported in the countries of the Eastern Mediterranean region during the study period. Results detected four high-risk cluster in this region. According to the results, incidence of influenza in Bahrain, Kuwait and the Qatar was significantly higher than expected. In the second place, Oman and Tunisia were also considered as a high-risk region, separately. Jordan was the next cluster, however there was no statistically significant difference between expected and observed cases of influenza in this cluster.

  Conclusion

  The results of flexible spatial exploration statistics indicated the high incidence of influenza in the countries of west of Asia and north of Africa in the Eastern Mediterranean region. Therefore, the influenza control system at the regional and national levels in high-risk countries is strongly recommended

  Keywords: Influenza, Scan statistics, Epidemiologic Studies, Mediterranean Region, Incidence
 • Samaneh Maskani*, Mahin Tafazoli, Hasan Rakhshandeh, Habibollah Esmaily Pages 33-40
  Introduction

  Premenstrual syndrome refers to the presence of cyclic behavioral and physical symptoms that affects some women. Finding an effective and safe way to treat premenstrual syndrome has always been a serious concern. More than 95% of the young and middle-aged women are affected, and in 2-10% are severe enough to affect their lifestyle and occupation. The aim of this study was to determine the effect of Nigella sativa seeds on the severity of symptoms of premenstrual syndrome.

  Materials and Methods

  This double blind randomized clinical trial study, performed on 84 students with symptoms of premenstrual syndrome residing in girls' dormitories in Mashhad (Iran) University of Medical Sciences in 2017. They were randomly divided into two groups of case and control. Data collection tool was COPE form. Correspondingly, the severity of the symptoms was compared one and two months after the intervention by before intervention and the control group. The intervention group recived oral capsule containing 500 mg of Nigella sativa seeds and the control group received placebo capsule, three times a day from 7 days before the onset of menstrual bleeding to the first 3 days of menstrual bleeding for 2 cycles.

  Results

  The overall severity of premenstrual syndrome symptoms had a significant reduction in the intervention group than the control group at the end of the first and second months after using Nigella sativa seeds Capsule(P<0.001).

  Conclusion

  The results of this study indicated that the Nigella sativa seeds reduces the severity of symptoms of premenstrual syndrome, so it can be used to treat this common problem

  Keywords: Premenstrual Syndrome, Complementary Therapies, Nigella Sativa
 • Mitra Khorrami, Masoumeh Bagheri Nesami*, Hooshang Akbari, Nouraddin Mousavinasab, Assie Jokar Pages 41-49
  Introduction

  A wide range of intensive care patients are constipated. It seems that dried plum is effective in acute constipation. Thus, the present study aimed to compare the effect of dried plums (prunes) with magnesium hydroxide on the constipation management of cerebrovascular accident patients hospitalized in the intensive care unit.

  Materials and Methods

  This randomized controlled clinical trial has been performed on 24 patients with stroke admitted to the intensive care unit, suffering from constipation. In this way, for two days and twice each day by gavage, the interventional and control groups received 50 gr of dried plums in the form of syrup and 30 ml of magnesium hydroxide, respectively. Frequency of bowel movements and stool consistency of patients in both groups were recorded, and the Bristol stool scale was used to describe the stool consistency.

  Results

  The mean and the standard deviation values of bowel movement in intervention and control groups were evaluated 0.281±0.56 and 0.309±0.22, respectively. The frequency stool consistency of normal in intervention group was %72.72 and in control group was %54.54. The comparison between the intervention and control groups demonstrated that there was not a significant variation in frequency of bowel movement and stool consistency.

  Conclusion

  Results showed that plum is effective in increasing the number of bowel movement and stool consistency of stroke patients admitted to the intensive care unit, but no significant difference has been observed comparing with the group received magnesium hydroxide (control group).

  Keywords: Constipation, Prunus domestica, Stroke, Intensive Care Units
 • Fereshteh Baradaranfard*, Ahmad Ghadami, Mitra Jabalameli, Akram Aarabi Pages 50-59
  Introduction

  Hypothermia is a common and serious complication that occurs in patients undergoing laparoscopic surgery. Additionaly, various warming methods are used to prevent these conditions in the operating room.  The aim of this study was to compare the effect of two warming methods on physiological indices of patients undergoing laparoscopic cholecystectomy.

  Materials and Methods

  In a clinical trial study, 96 patients underwent laparoscopic cholecystectomy in Alzahra Hospital of Isfahan were randomly divided into three groups (forced air warming system, warmed intravenous fluids and control group) (number of each group = 32). The intervention was conducted immediately after induction of anesthesia. The core body temperature, SPO2 and respiratory rate were recorded every 15 minutes to 30 minutes after the end of surgery and shivering with the Grossely and Mahajan observation tools in recovery.

  Results

  There were no statistically significant differences between the three groups in the mean of body temperature, respiratory rate and SPO2 at any time (before induction of anesthesia, during operation and after surgery) (p<0.05). Remarkably, postoperative shivering did not occur in any of the three groups.

  Conclusion

  The use of active warming methods, including warmed intravenous fluids and forced air warming system in laparoscopic surgery, had no effect on physiological indices. Therefore, it is recommended that the warming method be used according to other conditions of the patients.

  Keywords: Heating, Intravenous Infusion, Body Temperature, Laparoscopy, Cholecystectomy, Physiological Monitoring
 • Nassimeh Setayesh Valipour, Masoomeh Kheirkhah*, Zahra Amirkhanzadeh Barandouzi, Leila Neistani Samani Pages 60-66
  Introduction

  Labor pain is one of the most severe pains that women experience during the pregnancy period. Inhalation and foot bath are common methods that reduce the pain of labor. The purpose of this study was to compare the effects of warm foot bath with inhalation of rose essence and warm foot bath lonely on pain of labor in primiparous women.

  Materials and Methods

  This randomized clncontrolled trial study was carried out on 120 primiparous women who were volunteer for physiologic birth at Shaheed Akbar-Abadi Hospital in Tehran .Conspicuously, the pregnant women were randomly assigned to one of the two intervention groups (warm foot bath with inhalation of rose essence group and warm foot bath group) and control group (routine labor care).Correspondingly, the interventions in both experimental groups were performed for 10 minutes, once at the beginning of the active phase and the second time at the onset of the transition phase. The pain was measured every 30 minutes during the active phase of the labor by using a visual-numerical scale.  After collection and extraction of data, statistical comparison was performed using the SPSS software version 16 and p <0.05 was considered significant. The Chi-square, Fisher exact, ANOVA, Kruskal-Wallis and Scheffe tests were used as statistical methods.

  Results

  The results at this present study showed that the mean of pain severity were significantly lower in the both interventional groups in comparison to the control group at the beginning of the active phase of labor and delivery (p <0.001). However, the mean of pain severity at the transition phase was lower only in warm foot bath with inhalation of rose essence group in comparison to the both warm foot bath and control groups.

  Conclusion

  Aromatherapy by inhalation of rose essence and foot bath have the positive effects on reducing the pain of labor.

  Keywords: Aromatherapy, Foot Bath, Labor Pain, Rosa
 • Gholamreza Bahari*, Mohammad Hashemi, Mohsen Taheri, Majid Naderi Pages 67-70
  Introduction

  Evidence suggests that Lysosome associated protein transmembrane 4B (LAPTM4B) contributes to the risk of numerous cancers. The present study aimed to find out the impact of LAPTM4B polymorphism on the risk of childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL) in the southeastern Iranian population.

  Materials and Methods

  A total of 230 subjects including 110 children diagnosed with ALL and 120 healthy children enrolled in this case-control study. Genomic DNA was extracted from the whole blood by salting out method. Genotyping of LAPTM4B polymorphism was performed by polymerase chain reaction (PCR).

  Results

  The results showed that LAPTM4B polymorphism significantly increased the risk of ALL in codominant (OR=1.91, 95% CI =1.08-3.40, p=0.025, 1/2 vs 1/1), dominant (OR=2, 95%CI=1.14-3.54, p=0.014 1/2+2/2 vs 1/1), and allele (OR = 1.74, 95% CI = 1.10–2.75, p = 0.017, 2 vs 1) genetic models

  Conclusion

  Conclusively, our findings showed that LAPTM4B polymorphism is the risk factor of childhood ALL in our population. Further studies with larger sample sizes and different ethnicities are needed to confirm our findings.

  Keywords: Human LAPTM4B, Single Nucleotide Polymorphism, Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma, Child
 • Zahra Telikani, Vida Sheikh, Alireza Zamani, Shiva Borzouei, Iraj Salehi, Mohammad Ali Amirzargar, Mahdi Alahgholi Hajibehzad* Pages 71-77
  Introduction

  Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is an inflammatory disease with alterations in immune system. Remarkably, cytokine imbalance plays an important role in pathogenesis of T2DM. The purpose of this study was to determine the serum levels of TNF-α, IL-1β and IL-10 and the effects of sitagliptin on the level of these cytokines in patients with T2DM.

  Materials and Methods

  Blood samples were collected from 60 T2DM patients and 30 healthy control subjects (HCs). T2DM patients were divided into two subgroups based on their treatment; with sitagliptin treatment (100 mg/day, n=30) for 8 months and without sitagliptin treatment (n=30). The serum levels of TNF-α, IL-1β and IL-10 cytokines were assessed using ELISA method. ANOVA with posthoc Bonferroni were applied to statistical analysis.

  Results

  The serum level of TNF-α was significantly higher in T2DM patients without sitagliptin compared to HCs (p=0.002). Whereas, the serum level of TNF-α was significantly lower in patients with sitagliptin compared to patients without sitagliptin (p=0.01). The serum level of IL-10 showed a significant reduction in patients without sitagliptin compared to HCs (p=0.003). On the other hand, a significant elevation was observed in serum level of IL-10 between T2DM patients with and without sitagliptin (p=0.002). Considerably, no significant difference was observed in serum level of IL-1β between T2DM patients with and without sitagliptin and also in comparison to HCs.

  Conclusion

  Sitagliptin treatment significantly decreased the level of pro-inflammatory TNF-α and increased anti-inflammatory IL-10 in T2DM patients. It seems that sitagliptin had an anti-inflammatory effect on immune system of the patients.

  Keywords: Diabetes Mellitus Type 2, Cytokines, Sitagliptin Phosphate, TNF-α, Interleukin-1, Interleukin-10
 • Jalil Moradi, Maryam Ebadi*, Shahnaz Shahrjerdi, Masoud Golpayegani Pages 78-84
  Introduction

  The purpose of this study was to investigate the relationship between postural abnormalities with the quality of life and self-efficacy of the blind and partially sighted people.

  Materials and Methods

  100 blind and partially sighted people (mean age 34 years old including 48 males and 52 females) under the supervision of the Association of the Blind and Partially Sighted of Arak city (Iran) were selected by available sampling method. The New York test, SF-36 questionnaire, and self-efficacy questionnaire of Scherer were used for assessement of postural abnormalities, the quality of life and self-efficacy, respectively. The   questionnaires were completed by interview.

  Results

  Results showed the quality of life was favorable, but the self-efficacy was moderate in experimental sujjects. There was a reverse and significant correlation between postural abnormalities with life quality and self-efficacy in blind and partially sighted (p<0.05). Postural abnormalities inversely were a significant predictor for the life quality and self-efficacy in these subjects (p = 0.02).

  Conclusion

  Generally, results showed that the evaluation of postural abnormalities in partially sighted and blind people had a specific importance and people with more postural abnormalities had lower self-efficacy and life quality. Indetifcation and correction of these disorders have an improtnat role in improving the qlaity of life and self-efficacy of these individuals.

  Keywords: Quality of Life, Self-efficacy, Postural Abnormalities, Low Vision, Blindness
 • Seyedeh Sepideh Seyedhosseini, Fatemeh Aqayi, Shima Rahmani, Toktam Maleki Shahmahmood, Fatemeh Haresabadi*, Hamid Tayarani Nezhad Pages 85-91
  Introduction

  Children with cochlear implants experience problems at all language domains, and have more problems in morpho-syntactic skills than others domains. Considering the importance of morphology and syntax in developing of communication skills of children, this study compared the use of high-frequency morpho-syntactic structures among 4-6 years old children with cochlear implants and typically developing children by use of Photographic Expressive Persian Grammar Test (PEGT).

  Materials and Methods

  The participants were 25 children with cochlear implants and 25 typically developing children aged 4-6 years, who were monolingual speakers of Persian. Children with cochlear implants and the typically developing children were recruited from the three Rehabilitation Centers and Kindergartens of Mashhad city (Iran), respectively. Then, PEGT was performed on each child.

  Results

  A significant difference was observed in mean total test scores between two groups) P<0.05). Also, there were significant differences in all grammatical structures except conditional statement, genitive case and demonstrative pronouns between the two groups (P<0.05).

  Conclusion

  It can be concluded that children with cochlear implants are weaker than typical children in expression of the high frequency morpho-syntactic skills.

  Keywords: Hearing Loss, Cochlear Hmplants, Language Development, Child
 • Zahra Asadi Samani, Nader Rahnama, Jalil Reisi*, Shahram Lenjan Nejadian Pages 92-98

  Stability and balance in the elderly are measured using several methods. The purpose of this study was to introduce a new activity based balance index using accelerometer and determine the relationship between this index and postural stability in older woman.

  Materials and Methods

  Ninty-two elderly women were selected and participated in this study. For measuring balanace, One Leg Stance, Berg, Functional Reach, 10 m Walking, Timed Up and Go (TUG) and the Fear of Falling tests were used. During the above tests, the acceleration of the center of the body using three axial accelerometer produced by Didehpardaze Saba Co. was recorded.

  Results

  Data showed significantly negative correlation between balance index and TUG and the 10m walking, respectively (p=0.001, r=-0.503, p=0.001, r=-0664). There was a positive and significant correlation between balance index and fear of falling score (p=0.001, r=0.444). Functional reach test and Berg balance scale significantly correlated with balance index (p=0.001, r=0.395, p=0.001, r=0.336), respectively. The area under curve for receiver operating characteristic (ROC) plots in predicting falling were significant showed sensitivity of 0.857 and a specificity of 0.445.

  Conclusion

  It can be concluded that the use of accelerometer and new balance index is a reliable and valid method for measuring balance of elderly women, which indicates that the ABI can predict falling in the elderly.

  Keywords: Activity-Based Balance Index, Accelerometer, Postural Balance, and Elderly Woman
 • Iraj Abedi, Pegah Saadatmand, Hadi Akbari Zadeh, Alireza Amouheidari, Ahmad Shanei* Pages 99-106
  Introduction

  The purpose of this study was to evaluate the dosimetric and radiobiological parameters of salivary glands in treatment of patients with oral tongue cancer by 3D conventional radiotherapy (3D-CRT) and intensity modulated radiation therapy (IMRT) techniques.

  Materials and Methods

  This study was performed on treatment planning of patients with oral tongue cancer in T2-3/N0 cancer staging. In this way, the treatment planning was performed on CT images for 3D-CRT and IMRT techniques (with 5, 7 and 9 fields) for all patients. Then, the homogeneity (HI) and conformity index (CI) of dose in the target volume and maximum, mean does of the salivary glands and normal tissue complication probability of parotid glands were computed and compared between different treatment.

  Results

  Results of this study indicated an increase in HI and CI in IMRT compared to 3D-CRT (up to 61.54% and 28.78%). Moreover, the increase in the number of beams in the IMRT technique can lead to decrease in the mean dose of sublingual glands (up to 9.52%) and decrease in the maximum dose of the submandibular glands (up to 6.93%), while, the use of IMRT with 5 and 7 beams can lead to a significant increase in the probability of xerostomia in parotid gland (up to 8.61%) compare with 3D-CRT technique.

  Conclusion

  It can be concluded that IMRT technique with 9 fields led to improve the salivary glands protection, more homogeneity and conformity in the target volume and reducing the received dose of submandibular and sublingual glands compare to the 3D-CRT in patient with oral tongue cancer.

  Keywords: Mouth Neoplasms, Tongue Neoplasm, Conformal Radiotherapy, Intensity-Modulated Radiotherapy, Salivary Glands, Parotid Glands
 • Negar Asaad Sajadi, Hossein Mahjub, Shiva Borzouei, Maryam Farhadian* Pages 107-113
  Introduction

  Classification and prediction are two most important applications of statistical methods in the field of medicine. According to this note that the classical classification are provided due to the clinical symptom and  do not involve the use of specialized information and knowledge. Therefore, using a classifier that can combine all this information, is necessary. The aim of this study was to design a decision support system for classification of thyroid disorder using fuzzy if and then classifier.

  Materials and Methods

  The data consisted of 310 patients, including 105 healthy people, 150 hypothyroidisms and 55 hyperthyroidisms, who referred to Shahid Beheshti Hospital and Imam Khomeini Clinic of Hamadan (Iran) in order to investigate the status of their thyroid disease. In this fuzzy system variable including age and BMI, as well as laboratory tests such as TSH, T4, and T3, the score of hyperthyroid and hypothyroid symptoms used as input and the output variable includes individual health status. The max-min Mamdani inference system along with center of gravity deffizifier have been used in the fuzzy toolbox of MATLAB software.

  Results

  The fuzzy rule-based classification model had a great performance for predicting thyroid disorder in the both test and train sets.

  Conclusion

  Fuzzy rules-based classifier by using overlapping sets, had a high potential for managing the uncertainty associated with medical diagnosis. Also, by enabling the use of linguistic variables in the decision making process and design, the interpretation of the results has improved for doctors who are not familiar with modeling concepts.

  Keywords: Thyroid Diseases, Hypothyroidism, Hyperthyroidism, Classification, Fuzzy Logic
 • Azam Beyk Zadeh, Ali Jahan, Turaj Hashemi, Maryam Moghadam Salimi, Mandana Rezaei* Pages 114-121
  Introduction

  Generalized joint hypermobility is defined as a physiologic increase in the joint range of motion which is affected by various factors such as physical activity level and socioeconomic status. The aim of this study was to determine the relationship between generalized joint hypermobility with physical activity level and socioeconomic status in Iranian school students.

  Materials and Methods

  In this study 782 school students (age ranged:7-18years) were allocated based on the cluster sampling method. The generalized joint hypermobility was determined according to the Beighton criteria. The level of physical activity and socioeconomic status were determined using questionnaires. Correspondingly, the participants answered a questionnaire concerning gym sport, sports in general and musical activity.

  Results

  There was a significant correlation between the physical activity level and the Beighton score (P<0.01), but there was no significant correlation between Beighton score and the socioeconomic status (P >0.05). None of them were predictive of generalized joint hypermobility. There were significant and direct correlations between Beighton score and participation in the gym sports (P<0.05). Musical activity was reversely correlated with Beighton score (P<0.05).

  Conclusion

  According to the results, there was no relationship between the generalized joint hypermobility with the socio-economic status in the study population in Iran. However, the generalized joint hypermobility was increased with increasing in the physical activity level. Because of the relationship between the generalized joint hypermobility with participation in gym sports and musical activity, it is recommended to examine the role of these factors on the generalized joint hypermobility in school students in details.

  Keywords: Joint Laxity, Physical Activity, Social Class, Sconomic Status, Students
 • Azimeh Maghzi Najafabadi, Hamidreza Roohafza, Awat Feizi*, Nisal Sarrafzadegan Pages 122-129
  Introduction

  The present study was performed in order to investigate the association between shift work and having second job, with quality of life in a large sample of male employees in Isfahan steel company adjusting for the effects of demographic, lifestyle and job stress confounders.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was carried out on 3063 employees of Isfahan steel company, who were selected through a multistage cluster sampling among 16000 employees in 2016. Demographic and lifestyle data were obtained from a self-administered questionnaire. Relatively, for evaluating the quality of life (QoL), EQ-5D, for job stress, the Effort-Reward Imbalance (ERI) questionnaire and for physical activity IPAQ were used. Latent class regression was used for data analysis.

  Results

  In study sample, 57.7% were shift workers and 10% had second job. Participants were classified into two classes, high (80.49%) and low (19.51%) QoL, and this variable was considered as the response variable in latent class regression. Shift workers had17% lower odds for being in high quality of life class in adjusted model (OR=0.83; 95% CI: (0.683, 1.015)). No significant relationship was observed between second job and quality of life

  Conclusion

  The present study showed that the shift workers has significant lower quality of life, while no significant association was found with the second job. Through moderating the effective factors on quality of life, it is possible to enhance it and as a result, increase the productivity of this population.

  Keywords: Quality of Life, Occupational Health, Employment, Industry, Shift Work Schedule
 • Mohammad Javad Kabir, Hassan Ashrafian Amiri, Seyed Mozafar Rabiee, Kourosh Farzin, Zara Hassanzadeh Rostami, Seiyed Davoud Nasrollahpour Shirvani*, Bita Sanghestani Pages 130-137
  Introduction

  The urban family physician program for increase the utilization of health services has been implemented in Fars and Mazandaran provinces since 2012. In this way, this study aimed to determine the benefit level for population covered by the urban family physician program in Iran.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was conducted in 2017. Participants on the households covered by the urban family physician program; were selected by random cluster sampling. The data collection tool was a researcher-made questionnaire consisting of 2 parts: individual variables and benefit level of health services with 33 open and closed questions; its validity and reliability were confirmed.

  Results

  Among 1768 households with a population of 5628 people, 5521(98.1%) had one type of basic insurance. 0.31% of the people who had supplementary insurance. The average time between the home and the work place for the family physician was 18.6±18.9 minutes on foot and 5.7±5.1 by car. Correspondingly, 75.8% of those who had basic insurance were visited at least once by their family physician. The average family physician visits for participants over 15 years old was 5.14 times per year. Factors such as health records, household size, supplementary insurance, illness, education, occupation, physician replacement, availability time, and familiarity with the Family Physician Program were effective in terms of coverage of the affected population with a meaningful level (P<0.05).

  Conclusion

  This study showed that all covered individuals did not benefit from the urban family physician program, and a number of individual factors influenced the benefit of the urban family physician program.

  Keywords: Utilization, Utilization of Health, Health Services, Family Physician, Urban Family Physician
 • Zahra Ilkhani, Bijan Shafiei*, Narges Jafari, Shakiba Hadian Dehkordi Pages 138-144
  Introduction

  It has been well established that early intervention programs for preschool children are both effective for decreasing the potential problems in adulthood and also for preventing from chronic stuttering. Syllable-time speech therapeutic method is considered as an effective method in these children. The present study investigated the effectiveness of the Westmead therapeutic method on preschool children with stuttering.

  Materials and Methods

  Six children who had stuttering with an age range of 3 to 6 years old, participated in this study. The measurement indicator of stuttering severity was percentage syllables stuttered (%SS).  Initially, during stage 1, a parents and their children were trained to implement treatment approach. The treatment was carried out by mothers at home for around 4 to 6 times during a day. Treatment was implemented using a syllable by syllable method on a habitual speech rate, which lasted at least 10 weeks.

  Results

  Outcome were analyzed using the visual analysis method.  Thirty-three of participants were able to reach second phase in the first level of treatment. Five children achieved an average percent of syllables stuttering below 50%, after approximately 10 therapeutic sessions. Remarkably, samples provided by mothers at home, proved these clinical reduction results.

  Conclusion

  As this study indicated, even first phase of syllabic speech therapeutic approach can be considered as an effective method to reduce stuttering events in preschool children.

  Keywords: Child, Preschool, Speech Therapy, Stuttering, Early Intervention
 • Ali Asghar Safaei*, Sayyed Saeid Safaei Pages 145-154
  Introduction

  The administration of appropriate drugs to patients is one of the most important processes of treatment and requires careful decision-making based-on the current conditions of the patient and its history and symptoms. In many cases, patients may require more than one drug, or in addition to having a previous illness and receiving the drug, they need new drugs for the new illness, which may increase medical errors in the administration of the drug and the adverse drug events(ADE) such as drug interactions for the patient.

  Materials and Methods

  In this article, the stages of designing and describing the requirements and the modeling of the ontology-based semantic recommender system of the prescribing physician and the discovery of the ADEs were presented. First, the requirements of the system were extracted and described in detail and then, based on the extracted requirements, the modeling of the system using the Unified Modeling Language of UML2.0 was discussed. Then, according to the extracted requirements for the discovery of ADEs, a proper ontology was designed for the system and implemented by Protégé software. In order to evaluate the functions of recommendation and discovering ADEs (interactions), a prototype was developed using Java language, and a collection of rules for reasoning and discovering interactions and ADEs were gathered.

  Results

  The results of the system performance evaluation for the functions of detecting ADEs and medication recommendation suggests improvement of the proposed approach to 9.25% and 11.3% in the precision criterion, 29% and 60.6% in the recall, and 26% (respectively, approaches to the detection of ADEs and drug recommendations).

  Conclusion

  The use of this system as a computerized physician ordering entry can, in addition to helping physicians to prescribe a more accurate prescription, reduce the risks to the health of patients resulting from medical errors in the prescribing phase.

  Keywords: Drug Prescriptions, Drug Interactions, Decision Support Techniques, Drug-Related Side Effects, Adverse Reactions, Medical Order Entry Systems
 • Mehdi Zarei, Seyed Mehdi Beheshti Beheshti Nasr, Mohammadreza Hamedinia, Hossein Taheri Chadorneshin, Hesamedin Askari Majdabadi* Pages 155-163
  Introduction

  Regular exercise training has been shown to be a useful option to treat and prevent type 2 diabetes. Correspondingly, the purpose of this study was to investigate effects of 12 weeks of combined aerobic-resistance exercise training on levels of chemerin, omentin and insulin resistance in men with type 2 diabetes.

  Materials and Methods

  In this clinical trial research, 20 male patients with type 2 diabetes were randomly divided into two groups combined aerobic-resistance training (n=10) and control (n=10). Subjects in training group performed 12 weeks aerobic-resistance training, 3 weekly training sessions with given intensity (aerobic: intensity of 60-70% maximum heart rate resistance: intensity 60-70% repetition maximum). Blood sampling was taken measurements of for chemerin, omentin resistance, fasting glucose and insulin resistance in the beginning and after 12 training protocol weeks were conducted.

  Results

  After 12 weeks, in the combined training group chemerin (p=0.01), resistance insulin (p=0.01) and fasting glucose (p=0.001) decreased significantly and Vo2max increased significantly (p=0.001) than the control group. Significant change was not observed at the levels of omentin (p=0.37).

  Conclusion

  12 weeks of aerobic-resistance training in men with type 2 diabetes decreased the levels of chemerin, insulin resistance and also fasting glucose, but did not affect the level of omentin.

  Keywords: Exercise, Diabetes Mellitus Type 2, Insulin Resistance, Chemerin Protein, Omentin Protein
 • Navid Mirzakhani, Zahra Asadi*, Mehdi Rezaei, Faezeh Dehghan, Seyyed Mehdi Tabatabaei Pages 164-169
  Introduction

  Many parents with autistic children are worried about some of the clinical symptoms of autism disorder, including sensory impairment in their offspring, due to their genetic uniformity and healthy childhood and autism. The purpose of this study was to compare the sensory organs processing patterns of autism individuals with their normal counterparts.

  Materials and Methods

  In this descriptive-analytical study, two groups of 17 healthy siblings with autism and 17 normal peoples in the age range of 5 to 12 years participated in the study. In order to assess the children's parents, they were asked to complete a 9-factor sensor sensory status questionnaire for their children after obtaining written consent from the parents.

  Results

  The results showed that there was no significant difference between two groups of healthy sisters or brothers with autism and their normal counterparts in any of the factors (p<0.05).

  Conclusion

  Based on the findings of this study, it can be concluded that healthy siblings of autism have similar patterns to normal children in sensory processing.

  Keywords: Autism, Sensory Disorder, Sensation, Child
 • Abbas Ali Taherian*, Hamid Reza Sameni, Shima Sharifi, Mohammad Hossein Taherian Pages 170-177
  Introduction

  Propolis is a natural bee product, which has been used in folk medicine for the management of different diseases. Regarding to anti-inflammatory effects of Propolis, in this study we evaluated the analgesic effects of hydroalchoholic extract of Iranian Propolis on acute and chronic pain.

  Materials and Methods

  192 young adult male albino mice (25-30 g) in 24 groups (n = 8) were used. Propolis (100, 200, and 500 mg/kg), vehicle and morphine as Positive control drug (5mg/Kg) were injected intera- peritoneally 30 min before the pain evaluation tests. Acute and chronic pain was assessed by by using hot plate (HP), tail flick (TF), formalin (FT) and writhing (WR) tests.

  Results

  Comapred to the control group, Propolis extract in all doeses increased pain tolerance in both the HP and TF (P<0.01). In the FT, Propolis extract decreased the reaction time in neurogenic and inflammatory phases than the control group (P<0.01). Pretreatment with the Propolis extract reduced the number and time of of abdominal writhes in the WR than the control group (P<0.01).

  Conclusion

  The above findings showed that Iranian Propolis have anti-analgesic effects in both acute and chronic models of pain.

  Keywords: Propolis, Acute Pain, Visceral Pain, Chronic Pain, Mice
 • Hoda Nouri, Hamid Moghimi, Ali Khaleghian* Pages 178-184
  Introduction

  The use of L-asparaginase as a chemotherapeutic agent is an effective strategy for the treatment of leukemic lymphoblasts. Since the use of bacterial L-asparaginase causes side effects due to hypersensitivity reactions, search for new enzyme sources is one of the active research areas. In this study, the characterization of produced L-asparaginase by indigenous yeast strains was investigated.

  Material and methods

  In this study, 130 yeast strains were evaluated. Remarkably, AG90 isolate with 0.94 IU/ml enzyme production was selected as the superior strain.

  Results

  The molecular identification of the AG90 showed that this strain exhibited a high level of similarity (99%) with Sarocladium sp. and introduced as a Sarocladium sp. AG90. The fermentation broth of the superior strain showed that 86% of the enzyme was produced extracellularly. The Km and Vmax values of the produced enzyme for the L-Asparagine substrate were calculated as 9.74 mM and 19.19 μmol/min, respectively.

  Discussion

  The obtained results in this study can help to introduce a new enzyme with eukaryotic origin to reduce the toxicity, sensitivity and side effects associated of drug consumption.

  Keywords: Asparaginase, Yeast, Leukemia, Iran
 • Rajab Mohammad Rezaei, Reza Pourali, Abdolhossein Shiravi, Ali Rashidy Pour, Abbas Ali Vafaei* Pages 185-191
  Introduction

  Rrecent studies indicated that serotonergic receptors can be mediate the glucocorticoids’ effects on behavioral procesess. The aim of this study was to determine the role of serotonergic receptor (5-HT6) in the effects of acute stress and corticosterone on fear memory reconsolidation in mice.

  Materials and Methods

  Male adult mice were trained and tested in an inhibitory avoidance task (1mA, 3sec). For assessment memory reconsolidation, immediately after memory reactivation memory (48 hr. after training) animal received corticosterone or exposed to an acute restraint stress (10 min) and also received SC203575 as a 5-HT6 receptor agonist or SB271046 as an antagonist of 5-HT6 receptors simultaneously. Memory retention test was done 5, 8, 10 and 12 days after memory reactivation.

  Results

  The results showed that corticosterone injection or acute stress application after memory reactivation impaired memory reconsolidation in subsequent tests. Co-treatment with both the 5-HT6 agonist SC203575 and antagonist SB271046 inhibited the effects of corticosterone or acute stress on memory reconsolidation.

  Conclusion

  These findings indicated that the 5-HT6 receptors modulate the effects of glucocorticoids or acute stress on fear memory reconsolidation.

  Keywords: Memory Reconsolidation, Glucocorticoids, Acute Stress, 5-HT6 Serotonergic Receptors, Passive Avoidance Task
 • Alireza Sharifian, Fahimeh Baghbani Arani*, Hasan Sahebjami Pages 192-197
  Introduction

  Breast cancer is one of the most common malignancies in women worldwide. Today, nanoparticles are one of the hopes of treatment and diagnosis of many diseases, including cancer. the The present study aimed to explore the effect of topotycan and zinc oxide nanoparticles (ZnONPs) combination on cytotoxicity and P53 gene expression in MCF7 breast cancer cells.

  Materials and Methods

  Cancerous MCF7 cell line were treated with different concentrations of ZnONPs and topotecan as an anti-cancer drug, separately, as well as combined formulation. Then, the cell viability was evaluated using MTT assay. The expression level of P53 gene was evaluated in treated cells via real time PCR after RNA extraction and cDNA synthesis.

  Results

  According to MTT results, the ZnONPs and topotecan significantly decreased the viability of MCF7 cells in a dose-dependent manner. Also, the combined effect of ZnONPS and topotecan on the MCF7 cell line at concentrations of 45 mol/ml of zinc and different concentrations of topotecan had an additional toxic effect. Our data revealed that mRNA level of P53 was up regulated (1.3-fold) in cells treated with topotecan combined with ZnONPs.

  Conclusion

  Our results demonstrated that combination of the topotecan and ZnONPs could have a powerful synergistic cytotoxic effect on breast cancer cell line.

  Keywords: Breast Cancer, Zinc Oxide Nanoparticles, P53 gene, Topotecan
 • Malek Kotab, Maryam Jalili Sadrabad, Sina Ebrahimi* Pages 198-201
  Introduction

  Lichen planus is a mucocutaneouse inflammatory disease. Its complications including the formation of ulcers, irritation and discomfort, and the possibility of malignancy. In previous studies, no definite treatment for desquamative gingivitis due to lichen planus has been reported and different treatments have different results. According to importance of the subject, the main aim of this study was pressenting a special curative method for this disease.

  Case report

   A 45-year-old woman was referred to a dental clinic with a complaint of sorness of her gingiva that was resistant to the routine treatment. The patient was systemically healthy. In the intraoral examination, white and red lesions were observed in the mucous membranes of the cheek and tongue. According to the presence of the lines of wikham, the diagnosis of lichen plan was introduced. The gums also had a desquamative gingivitis. Some calculus and plaque were also seen in the examination. Initially, the presence of dysplasia was role out by coloring Toluidian Blue. The patient was then referred to periodontitist and treated with scaling, root planling and accurate health education. In order to control the lesions in the cheek and tongue, the patient was asked to take a triamcinolone daily and for more resistant gum lesions, apply hydrocortisone ointment twice a day for 5 minutes. The patient was re-examined after one, two and three weeks, and a clear recovery from the first week began and resolved until the third week.

  Conclusion

  Conclusively, the administration of corticosteroids using the Terry method is a suitable method for treating desquamative gingivitis caused by lichen planus.

  Keywords: Oral Lichen Planus, Desquamate Gingivitis, Corticosteroid, Gingivitis