ارتباط ناهنجاری های قامتی با کیفیت زندگی و خودکارآمدی نابینایان و کم بینایان

پیام:
چکیده:
هدف

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط ناهنجاری های قامتی با کیفیت زندگی و خودکارآمدی نابینایان و کم بینایان بود.

مواد و روش ها

 تعداد 100 نفر از افراد نابینا و کم بینا (با میانگین سن 34 سال شامل 48 مرد و 52 زن) که زیر نظر انجمن نابینایان و کم بینایان شهر اراک بودند، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش ناهنجاری های قامتی از آزمون نیویورک، برای ارزیابی کیفیت زندگی از پرسش نامه کیفیت زندگی sf-36  و ارزیابی خودکارآمدی از پرسش نامه خودکارآمدی شرر (Sherer general self efficacy)  استفاده شد. پرسش نامه ها با مصاحبه تکمیل شد. نتایج با استفاده از ضریب هم بستگی پیرسون و رگرسیون خطی تحلیل شد.

یافته ها

 نتایج نشان داد که کیفیت زندگی در افراد مطلوب بود اما خودکارآمدی در حد متوسط بود. بین ناهنجاری های قامتی با کیفیت زندگی و خودکارآمدی در نابینایان و کم بینایان ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد (05/0P<). هم چنین ناهنجارهای قامتی به صورت معکوس پیش بینی کننده معناداری برای متغیرهای کیفیت زندگی و خودکارآمدی بود (02/0=P).

نتیجه گیری

 به طور کلی نتایج نشان داد که ارزیابی ناهنجاری های قامتی در افراد کم بینا و نابینا از اهمیت ویژه ای برخوردار است و افراد دارای ناهنجاری ها قامتی بیش تر، دارای خودکارآمدی و کیفیت زندگی پایین تری هستند. شناسایی این ناهنجاری ها و اصلاح آنها  نقش موثری در افزایش کیفیت زندگی و خوکارآمدی این افراد دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
78 -84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2074004 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.