تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سلامت روان، کیفیت زندگی و رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتلا به سرطان پستان

پیام:
چکیده:
مقدمه

سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در بین زنان است که تاثیرات عمیقی بر سلامت روانی - اجتماعی و کیفیت زندگی آن ها بر جا می گذارد، ازاین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی، سلامت روان و رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتلا به سرطان پستان انجام شد.

روش کار

در قالب یک طرح آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس،30 بیمار مبتلا به سرطان پستان که به کلینیک فوق تخصص بیماری های پستان زنان جهاد دانشگاهی و بیمارستان مهدیه شهر تهران در سه ماهه اول سال 1397 مراجعه کرده بودند به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش طی دو ماه تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند و نمرات پرسشنامه کیفیت زندگی (WHOQOL-BREF)، سلامت روان (GHQ-28) و رفتارهای خود مراقبتی (SCQ) قبل و بعد از مداخله و در مرحله پیگیری یک ماه و نیمه در هر دو گروه جمع آوری شد و با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس آمیخته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

 یافته ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به طور معنی داری موجب افزایش کیفیت زندگی (05/0>P)، سلامت روان (05/0 > P) و رفتارهای خود مراقبتی (05/0 > P) در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله ی پس آزمون و پیگیری شده است.

نتیجه گیری

نتایج پژوهش حاکی از اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برافزایش کیفیت زندگی، سلامت روان و رفتارهای خود مراقبتی در بیماران مبتلا به سرطان پستان است؛ ازاین رو توجه به این یافته ها و سازوکار اثربخشی این روش درمانی می تواند اثرات درمانی مناسبی برای کاهش اختلال های روان شناختی و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان در پی داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
44 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083117 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!