ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت بروجرد-دورود و تاثیر آن بر نفوذپذیری خاک های زراعی با تحلیل های آماری و زمین آمار

پیام:
چکیده:

منابع آب زیرزمینی بزرگ ترین ذخیره قابل دسترس آب شیرین زمین هستند که مدیریت و کنترل کیفی آن ها موضوعی اساسی است. هدف از این تحقیق، بررسی کیفی آب زیرزمینی از نظر مصارف کشاورزی و تاثیر آن بر نفوذپذیری در دشت بروجرد- دورود است. بدین منظور روند تغییرات پارامترهای هدایت الکتریکی، نسبت جذبی سدیم، کلسیم، منیزیم، سدیم و بی کربنات منابع دشت در بازه زمانی 13721395 با آزمون من-کندال بررسی و برای تهیه نقشه های کیفی بر اساس شاخص های تراوایی، درصد سدیم و ویلکاکس از 41 منبع آب زیرزمینی در سال 1395 استفاده شد. نتایج نشان داد که روند تغییرات همه پارامترها کاهشی بوده و روند تغییرات بی کربنات در سطح اطمینان 95درصد معنی دار بوده است. در طبقه بندی کشاورزی بر اساس شاخص تراوایی 84/85درصد از دشت دارای کیفیت عالی برای آبیاری، از نظر درصد سدیم قسمت مرکزی دشت کیفیت پایین تر از سایر نواحی داشته و بر اساس طبقه بندی ویلکاکس حدود 94/85 درصد وسعت دشت دارای کیفیت مناسب است. بررسی تاثیر تغییرات EC و SAR بر نفوذپذیری خاک نشان داد که تغییرات این دو پارامتر در سراسر دشت منفی نیست و منطقه دارای وضعیت نفوذپذیری خوب و متوسط است که 8/26درصد در رده خوب قرار داشته و منطقه ای در طبقه نفوذپذیری بد قرار ندارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2088559 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.