تعیین تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر حضور التیام بخش بر کیفیت زندگی بیماران شیمی درمانی

پیام:
چکیده:
مقدمه

به سرطان و تحمل درمان های سخت آن بر تمام ابعاد زندگی و به طورکلی بر کیفیت زندگی بیماران تاثیرگذار است. در بیماران سرطانی مراقبت معنوی یکی از مهم ترین مراقبت ها به شمار می آید و اصلی ترین عنصر در آن حضور التیام بخش است. به این منظور، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر حضور التیام بخش بر کیفیت زندگی بیماران شیمی درمانی انجام شد.

روش کار

 مطالعه حاضر طرحی نیمه تجربی در دو بیمارستان خصوصی تهران در سال 1396 انجام شد که دو بیمارستان با توجه به همکاری و نقاط شهری یکسان انتخاب شدند. کیفیت زندگی بیماران قبل و دو ماه بعد از مداخله به کمک پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی بیماران سرطانی اندازه گیری و ثبت شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی یعنی آزمون تفاوت میانگین ها و آنالیز واریانس به کمک نرم افزار SPSS نسخه 20 صورت گرفت.

یافته ها

 براساس یافته های پژوهش حاضر، دو گروه قبل از مداخله تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند، اما میانگین کیفیت زندگی بیماران گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل دو ماه پس از مداخله تفاوت معناداری دارد (0/05  <P).

نتیجه گیری

 حضور التیام بخش به تنهایی جزئی از مراقبت معنوی است که می تواند در بهبود کیفیت زندگی بیماران اثربخش باشد؛ بنابراین می توان به پرستاران توصیه کرد اگر بر حضورشان در کنار بیماران در فعالیت های مراقبتی تمرکز داشته و به شاخص ها و عناصر طراحی شده در حضور التیام بخش توجه داشته باشند، مراقبت آنها اثربخش تر خواهد شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
222 -230
لینک کوتاه:
magiran.com/p2090574 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.