اثر ترکیب تاج پوشش اشکوب فوقانی بر محتوای عناصر غذایی و شاخص های میکروبی خاک در جنگل کرکرود نوشهر

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ترکیب تاج پوشش درختان راش با گونه های همراه (راش- ممرز- پلت، راش- ممرز، راش- پلت و راش خالص) بر شاخص های میکروبی و انباشتگی عناصر غذایی خاک در استان مازندران انجام گرفت. نمونه های لاشبرگی با استفاده از تله لاشبرگی و نمونه های خاک (با ابعاد 30×30×30 سانتی متر) در هر یک از توده ها با پنج تکرار از زیر تاج پوشش درختان راش برداشت شد. مشخصه های لاشبرگ (کربن آلی، نیتروژن کل، نسبت کربن به نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم و کلسیم)، مشخصه های فیزیکی، شیمیایی، بیوشیمیایی و میکروبی خاک (وزن مخصوص ظاهری، شن، سیلت، رس، pH، هدایت الکتریکی، کربن آلی، نیتروژن کل، نسبت کربن به نیتروژن، زی توده میکروبی کربن و نیتروژن، نسبت زی توده میکروبی کربن به نیتروژن، تنفس میکروبی، ضریب میکروبی و متابولیکی، ذخیره کربن، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم و کلسیم، نیترات و آمونیوم) سنجیده شد. نتایج نشان داد که توده راش-ممرز-پلت دارای بیشترین مقدار pH، ذخیره نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم، زی توده میکروبی کربن و نیتروژن و تنفس میکروبی است. همچنین بیشترین مقدار کربن خاک، نسبت کربن به نیتروژن خاک، انباشتگی کربن، ضریب متابولیکی و میکروبی به توده راش خالص اختصاص یافت.بیشترین مشخصه آمونیوم و نیترات نیز در توده های راش-پلت و راش-ممرز مشاهده شد. بر اساس پژوهش حاضر، توده راش-ممرز-پلت، سبب بهبود مشخصه های لاشبرگ، انباشتگی مواد غذایی و شاخص های میکروبی خاک شد و توده های راش-ممرز، راش-پلت و راش خالص در رتبه بعدی قرار گرفتند. نتایج کاربردی این پژوهش نشان دهنده تاثیر مثبت ترکیب های مختلف درختی در بهبود مشخصه های کیفی و سلامت خاک است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
547 -558
لینک کوتاه:
magiran.com/p2091022 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.